DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/24. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Schopnost samostatné vědecké a výzkumné práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se věnuje přípravě své disertační práce, provádí výzkum a aplikuje poznatky získané v jiných předmětech a přitom se zdokonaluje ve schopnosti kritického myšlení a psaní odborného textu.
Cílem předmětu je prohloubit schopnosti teoretické reflexe divadelní tvorby. Předmět navazuje na magisterský stupeň studia a vede studenty ve specializovaných přednáškách k poznání dílčí problematiky současného vývoje divadla.
Specifikace pro jednotlivé specializace
- poznání problematiky současného vývoje dramatického textu a divadla
- poznání problematiky současného vývoje stylových proměn dramatického textu a režijní tvorby
- základní scénografické principy a jejích vývoj a způsobu použití v jednotlivých obdobích s důrazem
na souvislosti mezi scénografií, výtvarným uměním, literaturou a filozofií a psychologií.
- propojení divadla, výchovy a vzdělávání
- prohloubení znalostí historie a teorie managementu , schopnost reflexe oboru
- historické i současné otázky herecké tvorby a hereckých metod
Osnova
 • Student vykonává samostatný výzkum v oblasti tématu své disertační práce. Metodologické vedení mu poskytuje jeho školitel.
 • Literaturu volí dle tématu své práce.
 • Výsledky svého výzkumu prezentuje v předmětu Doktorský seminář.
 • Konkrétní náplň výzkumu v daném semestru stanovuje student po dohodě se svým školitelem.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bablet, Denis: Scénické revoluce XX. století. In: Edice scénografie, svazek 36. DÚ, Praha 1976. info
 • Baker, Hendrik Woodward, Margaret Dean, Basil :Stage Management and Theatrecraft . info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Barthes, R.: Rozkoš z textu. Bratislava 1994. info
 • Barthes, Roland: Kritika a pravda. Přel. J. Čermák, J. Dubský, J. Štěpánková. Praha - Liberec 1997. info
 • Barthes, Roland: The death of the Autor. Image-Music-Text. New York 1977. info
 • Bernardin, H. John: Human resource management. info
 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors. 1. vyd. Londodn: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06154-7. info
 • BOAL, A. The Rainbow of Desire. 1. vyd. London: Routledge, 1995. ISBN 0-415-10349-5. info
 • Boal,A.: Legistative theatre, New York, London, 1998. info
 • Boal,A.: Thetre of the oppresed, London, Pluto Press, 1979. info
 • Braun, Kazimierz. Druhá divadelní reforma?. Praha, Světové divadlo, 1993, 171 str., ISBN 80-7008-037-X. info
 • Brook, P.: Prázdný prostor. Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998. info
 • Brook, P. There are no secrets. London: Methuen Drama, 1993. info
 • Brook, Peter: Pohyblivý bod. Praha 2002. info
 • Brown, J. L.: Drama and the Theatre. London 1971. info
 • Carlson, Marvin: Theorie of the Theatre. London 1994. info
 • Čunderle, Michal - Roubal, Jan. Dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. Praha: Naklad. Studia Ypsilon, 2001. info
 • Dialogické jednání jako otevřená otázka. Editor E. Vyskočilová. Praha: DAMU, 1997. Sborník z konference. info
 • Diderot, Denis: Herecký paradox, in: Diderot o divadle, Umění lidu, Praha 1950. info
 • Ejznštejn, Sergej Michailovič: Umenie mizanscény I, II, Bratislava 1998,1999. info
 • Esslin, Martin: An Anatomy of Drama. New York 1976. Německy: Was ist ein Drama? Eine Einführung. Deutsch von Renate Esslin. München 1976. info
 • Foret Miroslav: Marketingová komunikace, M.U. Brno, 1997. info
 • Fortier, M.: Theory of Theatre. London 1997. info
 • Fuchs, E.: The Death of Character. Indianapolis 1996. info
 • Gorčakov, N. M. Vachtangovove režijné hodiny. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958. info
 • Gorčakov, Nikolaj. Režijní lekce K.S.Stanislavského. Praha: Orbis, 1955. info
 • Grotowski, J.: Towards a poor theatre. Holstebro 1968. info
 • Haas, F. : Architektura 20. století. SPN, Praha 1978. info
 • HAGOORT, Giep. Art Management Enrepreneurial Style. Delft : Eburon Publishers, 2000. 296 s. ISBN 9051668023. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • HENDL, J. Lidové divadlo Augusto Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. 1. vyd. Praha: Kulturní dům hl. města Prahy, 1983. info
 • Hepner, V. Scénická výprava na jevišti Národního divadla. Praha, SNKLHU 1955. info
 • Hermochová, S.: Metody aplikované sociální psychologie. Praha, UK 1989. info
 • Hethcote, D., Bolton,G.: Drama for Learning, Heinemann, Portsmouth, NH. info
 • Hyvnar, J. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6. info
 • Chaloupka, A. : Česká divadelní dekorace. Státní grafická škola, Praha 1939. info
 • Janoušek, J.: Sociální psychologie I. - II. Praha, SPN 1984. info
 • Jouvet, L. Nepřevtělený herec. Praha: Orbis, 1967. info
 • Július Gajdoš: Od techniky dramatu ke scénologii, Praha 2005. info
 • Karlík, J. Úvod do herecké výchovy. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1992. info
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • Kiel, E. Dialog und Handlung im Drama. Frankfurt/M. 1992. info
 • Kleibl, J., Dvořáková, Zd., Šubrt, B., : Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.BECK 2001. info
 • kolektiv: Almanach MDO 1920 - 2000, MDO 2000. info
 • Kopčaj Andrej: Řízení proudu změn, GRADA, 1999. info
 • Kopčaj Andrej: Řízení proudu změn, GRADA, 1999. info
 • Kopecký, J.: Antonin Artaud - poslední z prokletých. Herrmann a synové, Praha 1994. info
 • Kotler, P.: Marketing Management. Grada Praha, 2001, ISBN 80-247-0016-6. info
 • Kovalčuk, J.: Autorské divadlo 70. Let - vztah scénáře a inscenace. ÚKVČ, Praha 1982. info
 • KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995. 304 s. ISBN 8090187307. info
 • Kožnar, J.: Skupinová dynamika. Praha, Karolinum 1992. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Langley, Stephen :Theatre Management and Production in America . info
 • Lidston, Gerald, Uličianska: Kultúrny manažment. info
 • Ludvík Kundera: Brecht, Brno 1998. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • Machková, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1996. ISBN 80-85883-16-3. info
 • Machková, E.: Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele (kap.: Metodické postupy). info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • M.E.Porter: Konkurenční strategie, Victoria Publishing, Praha, 1994. info
 • Mitter, Slesmit: Systems of rehearsal (Stanislavskij, Brecht, Grotowski and Brook) London 2004. info
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. Kultura pohybu operního herce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. info
 • Mukařovský, Jan: Kapitoly z české poetiky I - III. Praha 1948. info
 • Mukařovský, Jan: Studie z poetiky. Praha 1982. info
 • Natew, A.: Das Dramatische und das Drama. Velber 1971. info
 • O Neill, C.: Drama Worlds, Heinemann, Portsmouth, NH. info
 • Page, A.: Death of the Playwright. 1992. info
 • Peter F. Drucker: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy, Praha 1994. info
 • Pfister, Manfred: Das Drama. München 1997 (9. vyd.). Anglicky: Pfister, Manfred: The theory and analysis of drama. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. info
 • Pilátová, Jana (uspořádala): Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium - Texty (1. - 3. část). Praha : PKS, 1990. info
 • Plamínek, J. Synergický management, vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1.vyd. Praha: ARGO, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • PORTNER, P. Experimentální divadlo, Praha: Orbis, 1965. ISBN 11-019-65. info
 • PORTNER, P. Experimentální divadlo, Praha: Orbis, 1965. ISBN 11-019-65. info
 • Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. Editor E. Vyskočilová - E. Slavíková. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění, 2000. Sborník z konference. info
 • Ptáčková, Věra Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
 • Rellstab, Felix. Thearspiellen. Bd. I.-IV. Wädenswill: 1994-2000. info
 • Richards, T.: Work with Grotowski on Physical Actions, Routledge, London, N.Y. info
 • Richtbieter, H. : Scéna a výtvarné umění ve 20. století. Praha 1964. info
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II., III. a IV. Národné divadelné centrum, Bratislava 1998 - 2007. info
 • Soprová, J.: Odin Theratret. PKS Praha 1988. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • Srba, Bořivoj: Umění režie. JAMU, Brno 1996. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
 • Stern Lawrence: Stage management. info
 • Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. info
 • Široký, H. Úvod do herecké psychologie. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. Skripta Janáčkovy akademie múzických umění. info
 • Valenta, J. a kol.: Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou,. info
 • Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně-psychologický výcvik. ISV, Praha 1999. info
 • Valenta, J: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, ISV. info
 • Veltruský, J. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994. ISBN: 80-7008-046-9. info
 • Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo (Brno, 1999). info
 • VELTRUSKÝ, Jiří 1994, Příspěvky k teorii divadla, Praha, Divadelní ústav 1999, Drama jako básnické dílo, Brno, Host. info
 • Věra Ptáčková, Zrcadlo světového divadla, DÚ PRAHA 1995. info
 • Vinař, J. /O.Aslan/: Moderní systémy herecké práce. OKS - Praha západ 1982. info
 • Vinař, Josef. Elementy herectví. Praha: DAMU, 2002. info
 • Vodáček, L. - Vodáčková, O. Management, teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-94-8. info
 • Vodáček Leo- Vodáčková Olga: Mangement, Management press, Praha 1999. info
 • Vodáček, Vodáčková: Teorie managementu. info
 • Vostrý, J.: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie. Skripta DANU Praha 1987. info
 • VOSTRÝ, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: MŠMT ČR, 1991. info
 • Vostrý, Jaroslav: Režie je umění. AMU, Praha 2001. info
 • Vybíral, M.: Od zkušeností k poznání, Pedagogické centrum Plzeň 1996. info
 • Vykopalová, Hana : Management řízení lidských zdrojů. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • Wellek, R. - Warren, A. Teorie literatury. 1. vyd. Praha: Votobia, 1996. info
 • Werther B. William : Lidský faktor a personální management. info
 • Wittenstein, Ludwig: Tractaus logico-philosophicus. Praha 1993. info
 • Zavarský, J. : Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • Zich, O.: Estetika dramatického umění, Praha 1986. info
 • O divadelnom umení
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. In Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004, 214 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004, 337 s. ISBN 80-86102-53-X. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997, 272 s. ISBN 80-901954-1-5. info
Výukové metody
Samostatná výzkumná práce.
Metody hodnocení
Povinností studenta je jednou za semestr prezentovat výsledky svého výzkumu formou referátu v předmětu Doktorský seminář. Po referátu následuje diskuze s dalšími studenty, během níž student obhajuje své metodologické přístupy i základní teze své práce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.