DMBL205 Modern Dances

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Barbora Musilová, DiS. (lecturer)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 12:00–12:45 SAL, Wed 12:45–13:30 SAL, Thu 14:30–15:15 SAL, Thu 15:15–16:00 SAL
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu Moderní tanec I, znalost taneční terminologie, širší pohybové dovednosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Modení tanec II je navázat na předmět Moderní tanec I a prohlubovat vedomosti a dovednosti studentů v oblasti moderního tance. V taneční technice Lestera Hortona půjde o přechod do výkonnostní úrovně intermediate a o prohloubení znalostí o významu moderních tanečních technik pro interpretační růst. Tato výkonnostní úroveň již opouští statická cvičení a více pracuje s pohybem v prostoru, kombinuje jednoduché prvky do složitějších variací, je náročnější na stabilitu, sílu, přesnost ale i tanečnost. Závěrečné variace mají již charakter drobných choreografií, které využívají potenciál již známého pohybového materiálu a zároveň naznačují progresivní cestu dalšího studia této taneční techniky. Take v technique José Limóna dochází ke zvyšování pohybové náročnosti jednotlivých variací. Tato náročnost plyne hlavně ze složitější koordinace pohybů, dynamiky variací, prostorového řešení variací a v neposlední řadě i s detailní prací s hudebním podkladem. Tréninky jsou zaměřeny nejen na zlepšování technického zázemí studentů, ale také na vývoj interpretačních schopností. Studenti se v tomto předmětu formou blokové výuky také seznámí s dalšími tanečními žánry, které stojí mimo hlavní výukový proud, ale základní informace o nich zvyšují celkové taneční povědomí studentů. Vzhledem k velkému objemu učebního materiálu je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Learning outcomes (in Czech)
Student se orientuje se v anglické terminologii používané technikou Lestera Hortona; je schopen technicky interpretovat většinu kodifikovaných variací z oblasti beginners a intermediate; na základě zkušeností z taneční techniky Lestera Hortona si uvědomuje nutnost kontinuálního zatěžování těla bez dlouhých přestávek; vzhledem k celkovému posílení těla je schopen zvyšovat a zintenzivňovat tréninkové dávky bez rizika úrazu či fatálního vyčerpání; znalosti a dovednosti je schopen analyzovat a úspěšně je přenášet do jiných technik moderního tance či tanečních žánrů; v technice José Limóna je chopen interpretovat komplikovanější variace; je schopen chápat principy těchto moderních technik, využívat je a úspěšně přenášet do širší taneční praxe.
Syllabus (in Czech)
 • WarmUp
 • Studies
 • Descent, Ascent
 • Stretches and Strengtheners
 • Isolations
 • Progressions
 • Warm Up Limon
 • I. variace
 • Brush Limon
 • Variace
Literature
  recommended literature
 • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL and David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 pp. ISBN 978-80-7460-112-5. info
 • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona (Method of dance education by Lester Horton's technique). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 pp. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DMBL205