DDML414 Finanční řízení z hlediska účetní evidence

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
Garance
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 305
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně studia Divadelní produkce (dříve Divadelního manažerství a Jevištní technologie) či obdobného typu studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále prohloubit ekonomické myšlení a podnikatelský přístup studentů, naučit studenty jak využít informace, které lze získat z účetnictví a mzdového účetnictví ke kontrole a řízení. Předmět prohloubí znalosti studentů, které získali v bakalářskému studiu v předmětech Mikroekonomika, Makroekonomika, Rozpočetnitcví, účetnictví, při realizaci praktických produkcí a absolventského projektu. Zároveň je cílem předmětu poskytnout poznatky a dovednosti, které budou dále prohlubovány v rámci magisterského studia v předmětech modulární výuky Personalistika a Veřejné zakázky a zadávací řízení. Předmět Finanční řízení z hlediska účetní evidence se společně doplňuje také s předmětem vyučovaným v zimním semestru II. ročníku magisterského studia Organizační chování. V neposlední řadě studenti využijí výstupy z učení v předmětu při zpracování producentského záměru.
Výstupy z učení
Znalosti
Student má znalosti:
- z oblasti finančního řízení podniku,
- z oblasti financí a investiční činnosti podniku,
- z oblasti mzdového účetnictví,
- z oblasti základů personalistiky,


Dovednosti
Student:
- umí aplikovat poznatky z finančního řízení při tvorbě producentského záměru, zejména při hodnocení makroprostředí projektu a strategickém řízení projektu,
- umí zpracovat základy Cost – Benefit analýzy,
- rozumí analýzám, které je možné použít k hodnocení veřejných služeb,
- rozumí manažerskému pojetí nákladů,
- dokáže interpretovat informace obsažené v manažerském účetnictví pro účely řízení,
- ovládá výpočty v oblasti mzdového účetnictví (např. průměrný výdělek, odstupné, čistá mzda).

Způsobilosti
Student je schopen:
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny k probíraným tématům,
- vyhledávat další relevantní materiály a prameny související s probíranými tématy.
Osnova
 • 1. Finanční řízení a rozhodování podniku
 • 2. Investiční činnost
 • 3. Základy financí podniku
 • 4. Pojetí nákladů
 • 5. Systémy a techniky manažerského účetnictví
 • 6. Základní analýzy v rozhodovacích procesech (Cost - Benefit analýza)
 • 7. Základy personalistiky
 • 8. Personální a mzdová agenda
 • 9. Pracovní právo (pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, pracovní doba, dovolená, překážky v práci, atd.)
 • 10. Mzdová problematika, srážky ze mzdy
 • 11. Průměrný výdělek
 • 12. Veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění
 • 13. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. info
 • Landa, M., Polák, M.: Ekonomické řízení podniku, C. H. Beck. ISBN 978-80-251-1996-9. info
 • Petrlíková, B.: Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují, ASPI, a. s., Praha 2006. info
 • Podhorský, J.: Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, územně samosprávných celků a příspěvkových organizacích, POLYGON, Praha 2005. info
 • Rubáková, V.: Účetnictví pro úplné začátečníky 2009, Grada Publishing, a. s., Praha 2009. ISBN 978-80-247-2943-5. info
 • Sedláček, J.: Účetnictví pro manažery, Grada Publishing, a. s., Praha 2005. ISBN 80-247-1195-8. info
 • Byrnes, J., William. Management and the Arts. Čtvrté vydání. Burlington : Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81004-1. info
 • JÁČOVÁ, Helena a Martina ORTOVÁ. Finanční řízení podniku v příkladech, 2. aktualizováné vydání. 2. aktualizované vydání. Wolters Kluwer, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7478-001-1. info
 • VARBANOVA, Lidia. Strategic management in the arts. 1. vyd. New York: New York Routledge, 2013. 358 s. ISBN 978-0-415-53003-3. info
  neurčeno
 • OCHRANA, František. Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-96-3. info
Výukové metody
* Formy výuky:
Přednáška/seminář
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1

*Výukové metody:
Přednáška
Heuristické metody
Kritické myšlení
Brainstorming
Skupinová a kooperativní výuka
Metody hodnocení
* Letní semestr
Předmět je zakončen zápočtem na základě povinné 80% účasti ve výuce a zpracování seminární práce/referátu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.