DDML401 Projektový management v instituci či programu

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování výuky odpovídající obsahem předmětům bakalářského stupně studia Divadelní produkce: Projektový management I, Projektový management v kultuře, Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace .
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti projektového řízení nabyté v předmětech bakalářského stupně studia (především Projektový management I, Projektový management v kultuře, Absolventský výkon a jeho dokumentace), seznámit studenty s pokročilejšími nástroji a technikami projektového řízení a umožnit jim uvědomit si vazby projektového a strategického managementu.

Projektový management v instituci či programu rozvíjí technické, kontextové a behaviorální kompetence z oblasti projektového managementu vycházející z náročnosti certifikace stupně C dle IPMA. Znalosti a dovednosti v tomto předmětu jsou nezbytné pro absolvování navazujícího předmětu Dotační management a vytváří nezbytný základ pro zpracování absolventského producentského záměru.

Výstupy z učení
ZNALOSTI
Student dokáže:
- popsat význam a účel projektů v hierarchii strategického řízení organizace,
- vysvětlit rozdíl mezi programem a portfoliem projektů a účel takového rozdělení,
- vyjmenovat a popsat metody k zhodnocení příležitostí a proveditelnosti námětů na projekt,
- vysvětlit účel a postup zpracování studie příležitosti, studie proveditelnosti a investiční studie,
- vyjmenovat a popsat metody sloužící k identifikaci a analýze rizik projektu,
- vysvětlit principy plánování a řízení rizik na projektu,
- vyjmenovat a popsat metody sloužící k hodnocení přínosů projektů a programů,
- vysvětlit základní principy metod sloužících k hodnocení přínosů projektů a programů,
.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- zmapovat a vyhodnotit příležitosti pro realizaci projektů z oblasti kultury a kulturních projektů,
- identifikovat a analyzovat rizika projektu z oblasti kultury a umění a na základě této analýzy navrhnout způsob řízení rizik projektu,
- navrhnout způsoby hodnocení efektivity a přínosů projektů z oblasti kultury a umění,
- zhodnotit proveditelnost projektů z oblasti kultury a umění prostřednictvím studie proveditelnosti.


ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- pracovat systematicky se svým časem a plnit v průběhu semestru pravidelně zadávané úkoly s ohledem na stanovené termíny,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Osnova
 • Osnova celkem 6 výukových bloků: - Projekty v kontextu strategického a procesního řízení organizace
  - Ověření příležitostí pro projekt (dostupné analýzy vnějšího a vnitřního prostředí organizace a jejich využití v projektové praxi)
  - Ověření proveditelnosti projektu skrze studii proveditelnosti - Metody identifikace, analýzy a řízení rizik na projektu
  - Řízení rizik ve vztahu ke crowd managementu eventů
  - Jak hodnotit efektivitu a přínosy projektů a programů
Literatura
  povinná literatura
 • Interaktivní osnovy k předmětu v IS JAMU
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KEMP, C., T. MOORE a P. MELLOR. A Review of the Management of Crowd Safety at Outdoor Street. Special Events. London: Health and Safety Executive, 2010. info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic (diplomová práce). Salford: University of Salford, 2009. info
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • W. K. KELLOGG FOUNDATION. Hodnocení projektů a programů. Praha: Nadace VIA, 2006. info
 • SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti (metodická příručka). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. info
  doporučená literatura
 • RAABOVÁ, Tereza. Návrh certifikované metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace. Praha: Institut umění, 2012. info
 • RAABOVÁ, Tereza. Multiplikační efekty kulturních odvětví v české ekonomice. Praha: Institut umění, 2010. info
 • BYRNES, William J. Management and the Arts. ilustrované vydání. : Taylor & Francis, 2009. 476 s. ISBN 978-0-240-81004-1. info
 • KERZNER, Harold. Project Management – A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-27870-3. info
 • KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení, teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. info
 • KAPLAN, R. S. a D. P. NORTON. Balanced Scorecard, Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-063-5. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Přednáška/seminář
Počet hodin kontaktní výuky: 2 hodiny co 14 dní
Počet hodin samostatné práce studenta: 2 hodiny týdně

METODY VÝUKY
Student poznatky získané přednáškou a samostudiem reflektuje a prakticky ověřuje při zpracování v průběhu semestru zadaných úkolů.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Metody vytváření dovedností
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Letní semestr
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba být účasten/účastna alespoň 80 % výuky v semináři a řádně a v termínu zpracovat v průběhu semestru úkoly ke každému z pěti výukových bloků.

Procentuální váha hodnocení:
- aktivní přítomnost v semináři: 20 % hodnocení,
- zpracování v průběhu semestru zadaných úkolů: 80 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (slouží k ověření znalostí, dovedností a způsobilostí studenta).
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDML401