DDML309 Bakalářská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/16. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
MgA. Lukáš Nábělek (přednášející)
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Daniela Zarodňanská (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování předmětu Proseminář k bakalářské práci ve druhém ročníku bakalářského stupně. Podmínkou pro zakončení Prosemináře k bakalářské práci je zpracování výzkumného záměru práce, jeho konzultace s potvrzeným vedoucím práce a extrakt záměru do zadání bakalářské práce v IS.
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Seminář k diplomové bakalářské práci a absolventskému výkonu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenta v rámci jeho samostatné výzkumné a aplikační práce, přičemž výstupem je bakalářská diplomová práce s minimálním rozsahem 40 normostran.
Student pod supervizí pedagoga, tzn. vedoucího bakalářské diplomové práce:
- dopracuje plán výzkumu včetně operacionalizace výzkumných otázek na základě stanovených hypotéz,
- realizuje plán výzkumu,
- provede vyhodnocení výsledků,
- výsledky převede do výzkumné zprávy, tj. diplomové práce.
Pro podporu týkající se formálních náležitostí a metodologie výzkumu slouží předmět Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu.
Výstupy z učení
Student
- umí zpracovat rozsáhlejší výzkum v rámci své oblasti vzdělávání a umí jej zpracovat do výzkumné zprávy, tj. bakalářské práce,
- umí naplánovat a připravit si konzultaci s vedoucím práce,
- umí komunikovat s institucemi či jednotlivci v rámci zodpovězení svých otázek,
- při zpracování své práce respektuje příslušné ISO normy,
- samostatně volí problémy a cíle bakalářské práce,
- je schopen prokázat práci s odbornou literaturou a reflektovat vlastní zkušenost jako shromážděný, klasifikovaný a interpretovaný materiál práce, stejně tak jako je schopen aplikovat poznatky získané studiem,
- je schopen formulovat vlastní závěry a interpretovat výsledky své práce,
- je schopen naplnit formální požadavky na zpracování bakalářské práce, tj. dosáhnout odpovídající stylistické, gramatické a grafické úrovně a je schopen využít přílohový aparát,
- umí definovat vlastní přínos bakalářské práce pro studovaný obor a její další praktické či teoretické užití.
Osnova
 • Student v rámci určeného tématu provádí výzkum za účelem řešení aktuálních problémů praxe či teorie v oblasti divadelní produkce, respektive v rámci konkrétní specializace (divadelní produkce nebo jevištního managementu a technologií).
 • V bakalářské práci řeší problém v rámci širšího tématu cestou hlubšího studia odborné literatury i cestou empirického či jiného výzkumu (schopnost formulovat hypotézy, provádět diskusi odborných pramenů v rámci jednotlivých kapitol, zpracovávat dílčí závěry atd.), výsledky prezentuje ve výzkumné zprávě – bakalářské práci, kde také představuje vlastní přístupy k řešení.
 • Úroveň práce odpovídá profilu absolventa bakalářského studia divadelní produkce, která je úrovní produkční, zaměřenou na projektové řízení a orientovanou na střední řídící či technicko-manažerský článek v divadle. Bakalářská diplomová práce prověřuje, jak student zvládl předměty svého oboru a jak je schopen své teoretické znalosti aplikovat při řešení dané komplexní soustavy cílů výzkumu. Bakalářská práce má vzhledem ke stupni studia spíše exploratorní charakter s explanačními prvky, pro její realizaci studenti velmi často volí cestu případových studií, případně historického výzkumu či experiment. Není možné tudíž očekávat významnou invenci v rámci návrhové části, nicméně i tato je povinnou součástí výstupu.
 • Student při realizaci svého výzkumu a zpracování výzkumné zprávy spolupracuje s vedoucím své bakalářské práce, využívá svých stanovených konzultantů a aktivně a pravidelně vyhledává podporu svých mentorů. Při zpracování bakalářské práce respektuje časový harmonogram příslušného akademického roku a termíny pro odevzdání své práce nebo jejích částí dohodnuté s vedoucím práce.
Literatura
  povinná literatura
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu: the theory and practice of research for the creative industries. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. info
 • ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Ústav pro jazyk český: Akademie věd České republiky [online]. Praha, 2015 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/csn016910/faq.html
 • Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český: Akademie věd České republiky [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: http://ujc.avcr.cz/miranda2/m2/elektronicke-slovniky-a-zdroje/internetova-jazykova-prirucka.html
 • Citace PRO [online]. Citace.com [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: www.citacepro.com
 • Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.: Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. [online]. Plzeň: Univerzitní knihovna Západočeské univerzity
 • Zpracování textu [online]. 2010 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/xvinformatika/zpracovani-textu
 • Vysokoškolské kvalifikační práce: Thesis [online]. Brno: Fakulta informatiky MU [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: https://theses.cz
 • Vyhláška děkana Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro vedení a formální úpravu kvalifikačních prací a realizaci absolventských výkonů.
 • Závěrečné práce JAMU v Brně: Závěrečné (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační) práce JAMU. Janáčkova akademie múzických umění v Brně [online]. Janáčkova akademie múzických umění v Brně [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: http://knihovna.jamu.cz/zaver
  doporučená literatura
 • literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce. info
 • literatura vztahující se k základu oboru. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. 1977 Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A. Via Mecenate 91 - Milano. ISBN 80-7198-173-7.
 • Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. info
Výukové metody
Formy výuky: samostatná práce studenta, plánované konzultace s vedoucím práce. Metody výuky: samostatná práce studenta.
Metody hodnocení
Zápočet udělený na základě konzultací a postupu realizace výzkumu (kontrola zpracovaného textu vedoucím práce).
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.