DATL307 Bakalářská diplomová práce

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/14. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
schopnost práce s odbornou literaturou
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen koncipovat kvalitní odborný text z oblasti audiovizuální nebo rozhlasové tvorby. Dokáže účinně pracovat s adekvátní odbornou literaturou. Je schopen v souladu s předem stanoveným časovým harmonogramem rozvíjet vybrané téma. Dokáže aplikovat vhodnou metodologii. Je schopen realizovat svůj odborný záměr a vytvořit kvalitní teoretickou práci.
Syllabus (in Czech)
  • Realizace textu v duchu jasně formulovaného záměru. Vznik finální verze diplomové bakalářské práce, naplňující aktuální kritéria.
Literature
    recommended literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 (ZS), 16 (LS)
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Zápočet na základě úspěšného dokončení bakalářské práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DATL307