DSDL506 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0/32. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (cvičící)
MgA. Vladimír Burian (cvičící)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Preková (cvičící)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Realizovaná bakalářská práce zaměřená na teorii a praxi v umění, divadle, filmu, světelném designu a architektuře. Podmínkou je absolvování Diplomového prosemináře, Diplomového semináře a semináře Reflexe současné scénografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Magisterská diplomová práce řeší odbornou problematiku související s tématy z oblasti vizuálního umění, divadla, filmu, divadelní scénografie a kostýmu. Student musí prokázat schopnost teoretické reflexe, zvládnutí analýzy díla za pomoci příslušné odborné literatury nebo analýzy zkoumaného materiálu tzv.výzkumem uměním. Zadáním zápočtu školitel připouští k obhajobě diplomovou práci, která prokazuje kvalitu samostatné odborné teoretické práce.
Výstupy z učení
Student je schopen:
pracovat s odbornou literaturou je schopen její praktické aplikace
prokazuje rozsáhlou orientaci v umělecké teorii
využívá schopnost reflexe daného tématu v praxi i dalším studiu
prokazuje znalost primární a sekundární literatury a pramenů, umí ji zpracovat dle příslušné citační normy
prokazuje schopnost samostatně zpracovat ucelenější problematiku a využívat vědomosti, které získal během studia a během své vlastní umělecké činnosti
pracuje na projektech výzkumu uměním
Osnova
 • Kontrola stylistiky a metodologie práce
 • Prezentace dosažených výsledků
 • Kontrola práce s odbornou literaturou a odkazy
 • Kontrola struktury práce a její plnění
 • Předložení naplnění jednotlivých kapitol
 • Práce s obrazovými přílohami a příslušnými texty
 • Kontrola diplomové práce před vložením do IS
 • Vložení dipolomové práce do IS
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. 1977 Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A. Via Mecenate 91 - Milano. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
Výukové metody
cvičení, seminář diskusní metody,práce s textem
Metody hodnocení
odevzdaná diplomová písemná práce obhajoba diplomocvé písemné práce ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2021, léto 2022.