DSDL412 Modern art and postmodern art

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér světelného designu - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
each even Monday 10:15–13:30 0.01
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Výtvarné umění moderny a postmoderny DSDZ412
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Výtvarné umění moderny a postmoderny poskytuje orientaci a přehled v historii a základních pojmech v okruzích současného umění a médií, s důrazem na jejich hraniční oblasti a průniky. Popisuje a analyzuje stav a vývoj současné kultury přes spojení "umění - společnost - média", přičemž jeho cílem bude aktivně přispět k diskusi o nástupu, rozvoji a vlivu technologií na způsob života společnosti a jednotlivce, jeho myšlení a tvorbu. Pojem současná kultura bude chápán kulturologicky, v nejširším smyslu slova - umění, věda, nová média, sociokulturní, urbanismus, politika, postmoderní filozofie, komunikační technologie, masmédia v nejrůznějších konkrétních kombinacích a odkazech.

Výuka předmětu je dvousemestrální Předmět má dvě části / roviny přístupu k problematice.
Learning outcomes (in Czech)
Znalosti:
Student získá nové poznatky ze současných trendů mediálního umění, masmédií, umění spolupráce a dalších nových inklinací.


Dovednosti:
Bude schopen aplikovat nabyté znalosti ve svých projektech a teoretickém výzkumu Související s jeho diplomovou prací a projekty specifického výzkumu.


Kompetence:
Rozpozná nové obsahy a kontext současného uměleckého paradigmatu.
Bude schopen je formulovat a předat tvůrčímu týmu v praxi.
Syllabus (in Czech)
 • V letním semestru výuka přináší konkrétní příklady:
 • -ukázky současných tendencí v audiovizuální kultuře a umění
 • -Nová média jako umělecký nástroj
 • -intermediálních tvorba
 • -kolaborativní projekty
 • -mezioborovost
 • -umělecká a teoretická kritika nových médií a pojmu "nová média"
 • - návštěva výstav a jejich reflexe
Literature
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
 • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
 • FLUSSER, VILÉM. Moc obrazu, Výbor filosofických textů z 80. a 90. let, OSVU, 1996.
 • WARDRIP-FRUIN, NOAH – MONTFORT, NICK (Eds.). The New Media Reader (824 pp. + CD-ROM), Cambridge/London: The MIT Press, 2003.
 • BERTENS, H. – NATOLI, J.: Encyklopedie postmodernismu. Brno: Barrister and Principal, 2005.
 • LARRY P.GROSS – KATZ, JOHN STUART – RUBY, JAY (Eds.). Image Ethics in the Digital Age. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
 • MANOVICH, LEV. The Language of New Media (Leonardo).Cambridge: The MIT Press, 2002.
 • FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
 • MCLUHAN, HERBERT MARSHALL. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota, 2000.
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
 • České umění 1980-2010. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář (úvod do tématu a kritická reflexe)
Společné návštěvy výstav současného umění v Brně
Diskuze
Assessment methods
Upon delivery of an essay on selected topic
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DSDL412