DJTL301 Právo pro jevištní management a technologie

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Martin Prokeš (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 104
Předpoklady
LS Úspěšné absolvování zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Absolvent se základním přehledem o právu a kontraktačními dovednostmi. Deskriptory: znalost práva, jeho základních principů a systematiky s těžištěm v právu soukromém včetně práva autorského, rámcový přehled o jednotlivých právních institutech, schopnost samostatně řešit běžné právní problémy v oblasti závazkových vztahů a rozpoznat, kdy je třeba obrátiti se na právníka.
Osnova
 • - Úvod
  - člověk a právo, svoboda a rovnost jako principy práva
  - důvod existence práva, pojem právo, právo a moc, právo a společnost
  - předmět práva, systém práva, prameny práva, právní norma, obecné právní zásady
  - tvorba práva, právní jazyk a jeho zvláštnosti
  - interpretace a aplikace
  - Občanské právo - obecná část
  - pojem, prameny, systém, zásady
  - občanskoprávní skutečnosti, se zaměřením na právní úkony a čas
  - subjekty a související pojmy
  - zastoupení
  - objekt a obsah občanskoprávních vztahů
  - Občanské právo - věcná práva
  - vlastnické právo a jeho nabývání, držba, věcná práva k věci cizí
  - Závazkové právo - obecná část
  - základní pojmy
  - smlouvy
  - změny závazků, zajištění závazků a zánik závazků
  - Pojmenované smlouvy podle občanského zákoníku
  - Pracovní právo
  - pojem, subjekty, zásady, předmět, prameny, vztah k občanském právu
  - pracovní poměr a pracovní smlouva
  - pracovní doba, pracovní cesty, dovolená, odměňování,…
  - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (náležitosti, odlišení, omezení)
  - Autorské právo (autorské dílo, práva autora, licence, kolektivní správa)
Literatura
 • Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 1995. info
 • Knappová, M., Švestka, J, Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek I., 4. vydání, Praha, ASPI, a.s., 2005. info
 • Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanské právo hmotné, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2007. info
 • Eliáš, K.a kol.: Občanský zákoník - Velký akademický komentář, Linde Praha, a.s., 2008. info
 • Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář, Praha, C.H.Beck, 2008. info
 • Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář, Praha, C.H.Beck, 2007. info
 • Šebestová, M.:Autorské právo, Brno, Computer Press, a.s. 2006. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení

* Zimní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.