DDML407 Personalistika – modulární výuka

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/24/12. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (cvičící)
Garance
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování zahraniční stáže nebo stáže v organizaci v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na řízení lidských zdrojů v organizacích s důrazem na specifika kulturních institucí, seznámit je s moderním konceptem personalistiky a jejím postavením ve struktuře řízení organizace. Prohloubit znalosti studentů v jednotlivých oblastech procesu řízení lidských zdrojů a prakticky si je osvojit prostřednictvím zadaných individuálních i skupinových úkolů a cvičení.

Předmět rozšiřuje a syntetizuje znalosti a dovednosti z řízení lidských zdrojů a týmové spolupráce nabyté v bakalářském stupni studia v předmětech z oblasti managementu, projektového managementu, pracovního práva a psychologie, a dále při realizaci praktických produkcí a absolventského projektu. Společně se doplňuje s předmětem Pracovní psychologie vyučovaným v letním semestru I. ročníku magisterského stupně studia.

Výstupy z učení
DESKRIPTORY
ZNALOSTI
Student dokáže:
- vysvětlit termíny personalistika, personální řízení a rozvoj lidských zdrojů,
- popsat základní principy moderního konceptu personalistiky,
- vyjmenovat klíčové oblasti personálních činností a popsat jejich účel,
- popsat základní principy personálního plánování v organizaci,
- popsat proces získávání pracovníků a vysvětlit jeho základní pravidla,
- popsat postupy výběru, přijímaní a propouštění pracovníků, vč. formálních náležitostí,
- popsat základní principy řízení pracovního výkonu,
- popsat proces a způsoby hodnocení pracovníků,
- vysvětlit význam systému vzdělávání a rozvoje pracovníků, popsat základní přístupy ke vzdělávání, rozvoji a odměňování pracovníků,
- zhodnotit specifika pracovního prostředí a řízení lidských zdrojů v kulturních institucích.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- definovat okruhy a zdroje informací potřebných pro zpracování pedagogem zadaných úkolů z oblasti personalistiky (např. pro analýzu pracovních míst, nábor a výběr pracovníků atp.),
- volit vhodné metody pro zpracování úkolů a cvičení z oblasti personalistiky (např. pro hodnocení a odměňování pracovníků),
- aplikovat znalosti z oblasti managementu, projektového managementu, pracovního práva ad. při zpracování analýzy vnějšího a vnitřního prostředí Producentského záměru z pohledu personálního řízení.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem,
- vyhledávat další relevantní materiály a prameny související s probíranými tématy,
- volit a obhájit si vlastní postupy řešení individuálně zadaných úkolů, plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny a v odpovídající kvalitě, v případě skupinových úkolů i s ohledem na potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat a diskutovat své návrhy s ostatními studenty při zpracování skupinových úkolů,
- definovat a přijmout etické principy personální práce.
Osnova
 • 1. Úvod do personalistiky, postavení personalistiky v řízení organizace
 • 2. Vnější podmínky řízení lidských zdrojů v prostředí kulturních institucí
 • 3. Specifika pracovního prostředí v různých typech kulturních institucí
 • 4. Personální plánování
 • 5. Získávání a nábor pracovníků
 • 6. Výběr a přijímání pracovníků
 • 7. Řízení pracovního výkonu
 • 8. Hodnocení a odměňování pracovníků
 • 9. Propouštění pracovníků
 • 10. Vzdělávání, rozvoj a péče o pracovníky
Literatura
  doporučená literatura
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů – Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-168-3. info
 • GALLWEY, W. T. Inner Game pro manažery – Tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-213-0. info
 • PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3235-0. info
 • DIANE, A. 70 tipů pro hodnocení pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2937-4. info
 • LEIGH, G. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2903-9. info
 • EVANGELU, J. E. Diagnostické metody v personalistice. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2607-6. info
 • KUBEŠ, M. a L. ŠEBESTOVÁ. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2314-3. info
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
 • MATĚJKA, M. a P. VIDLAŘ. Vše o přijímacím pohovoru. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1972-6. info
 • BRIDGES, W. Typologie organizace. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-137-2. info
 • JAROŠOVÁ, E., R. KOMÁRKOVÁ, D. PAUKNEROVÁ a K. PAVLICA. Trénink manažerských a sociálních dovedností. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-135-6. info
 • KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Dvoudenní kurz formou přednášky/semináře
Počet hodin kontaktní výuky v rámci kurzu: 24
Počet samostatné práce studenta v rámci kurzu: 12

VÝUKOVÉ METODY
Student reflektuje a prakticky ověřuje poznatky získané přednáškou a ukázkami příkladů z praxe zpracováním individuálních a skupinových cvičení zaměřených na vybraná témata z oblasti personalistiky (výběrové řízení z pozice kandidáta, výběrové řízení z pozice pohovorujícího, systémy odměňování a motivace, plánování lidských zdrojů z hlediska pracovních pozic a ekonomických podmínek atp.). Zpracovaná cvičení jsou následně diskutována jak s pedagogem, tak ostatními studenty.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce studentů
- Brainstorming
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Letní semestr
Předmět je zakončen zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba absolvovat celý dvoudenní běh kurzu a zpracovat zadaná individuální a skupinová cvičení.

Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.