DDML314 Angličtina pro produkční praxi

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Katarína Novotná (přednášející)
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DDML314/DM: Čt 10:15–11:45 UCEBNA_1, A. Hundhausen, K. Novotná, K. Pala
Předpoklady
Absolvování bakalářské úrovně AJ (minimálně B1 SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosažení úrovně B1/B2 až C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" BEC Preliminary (B1 SERR), BEC Vantage (B2 SERR) nebo BEC Higher (B2-C1 SERR) opět v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny. Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v např. sérii učebnic manažerské a obchodní angličtiny Market Leader (všechny úrovně), nebo Pass Cambridge BEC (všechny úrovně) jakož i testovací cvičebnice vedoucí ke zkoušce BEC (Macmillan, Oxford, Cambridge). Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik. Smyslem předmětu je též zvládnutí konkrétního lexika na bázi učebnic Pass Cambridge BEC Prelim/Vantage/Higher nebo jednotlivých stupňu učebnice Market Leader.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Slovní zásoba:
- Zvládnutí slovní zásoby Cambridge English 80% Vocabulary List na úrovni B2.
- Zvládnutí 250 nejrozšířenějších divadelních termínů.
- Zvládnutí 100 specifických odborných termínů ateliéru.
Gramatika:
- Zvládnutí 16 gramatických kategorií, v nichž Češi často chybují
Psaní:
- Schopnost napsat typy textů, které jsou běžné při divadelní práci či v divadelním provozu (upoutávka na představení, anotace představení, reflexe představení, mini-recenze, recenze/kritika, tvůrčí záměr,esej, produkční korespondence atd.).
Četba:
- Schopnost plynulé četby odborných textů z pera rodilých mluvčích.
Konverzace: - Schopnost aplikovat výše zmíněné dovednosti z oblasti slovní zásoby, gramatiky a četby v plynulé komunikaci. Prezentace semestrálního/ročníkového projektu.
Osnova
 • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života.
 • Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence Business English srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň B1-C1).
 • Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu.
 • Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu.
 • Zvládnutí mock-testu od úrovně BEC Preliminary přes BEC Vantage až po BEC Higher minimálně na 60 procent.
 • V této výukové jednotce je důraz kladen na specifickou slovní zásobu manažerské a obchodní angličtiny, tak je obsažena ve např. v učebnicích a testech cvičebnice PASS Cambridge BEC Prelim, PASS Cambridge BEC Vantage a PASS Cambridge BEC Higher.
 • Tento rozměr je obohacen o manažerskou terminologii z oblasti divadelní a umělecké praxe.

  Tématický plán: na základě selektivního výběru z obsahu učebnic New Edition Market Leader a PASS Cambridge BEC Prelim/Vantage/Higher. Dále na základě cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k příslušné zkoušce Business English Certificate.
Literatura
 • Bazin, Anthem, Boyd, Elaine: BEC Higher Testbuilders, Macmillan 2009. info
 • Jakeman, Whitehead: BEC Vantage Practice Tests, Oxford University Press 2002. info
 • Vanessa Jakeman, Russell Whitehead: BEC Preliminary Practice Tests. Four tests for the Cambridge Business English Certificate. Lower intermediate with answers. Oxford University Press 2002. info
 • Studentský referenční slovník A - Č a Č - A, tištěný nebo elektronický.
 • Doporučená literatura: slovní zásoba na bázi učebnic Market Leader nebo PASS Cambridge BEC Prelim/Vantage/Higher.
Výukové metody
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 90 min. týdně.
Používané metody: drilovací, gramaticko-překladatelská, komunikativní, role-plays, academic writing, business correspondence, audiovizuální metoda atd.
Metody hodnocení
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 60 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů.
Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2021, léto 2022.