DTDL107 Pedagogika I-II

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
5/0/35. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDZ107 Pedagogika I-II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními oblastmi pedagogiky, které se bezprostředně váží k jejich budoucí praxi či dalšímu studiu (psaní bakalářské práce). Kontaktní část výuky přibližuje studentům základní teoretická východiska a provazuje je s dosavadními zkušenostmi studentů. Samostatná práce pak spočívá zejména v četbě a jejímu vztahování k vlastní praxi studentů. Pedagogika 1 (školní pedagogika) studenti se orientují v obsahu a cíli jednotlivých pedagogických disciplín studenti dokážou při hovoru aktivně používat základní pedagogické pojmy studenti znají vybrané teorie, pojmy a koncepty popisující učitele, žáka, kurikulum, školu, vzdělávací systém, hodnocení, učební texty, sociální kontext vyučování ad., rozumějí jim a dokážou je vysvětlit studenti využívají pedagogických teorií k reflexi a ke zkvalitňování vlastní praxe studenti jsou schopni hovořit o své četbě z oblasti pedagogiky Pedagogika 2 (obecná a alternativní didaktika) studenti rozumějí systémovému pojetí didaktiky a dokážou je aplikovat na svoji praxi studenti znají základní didaktické pojmy a užívají je při hovoru o své pedagogické činnosti studenti mají přiměřené znalosti o cílech, metodách a formách výchovně-vzdělávacího procesu a dokážou je využít při konstruování a reflexi vyučovací jednotky studenti se orientují v inovativních proudech v české škole a v mimoškolní pedagogice a čerpají z nich inspiraci pro svou vlastní práci studenti znají základní informace o vybraných alternativních školách (Dalton, Walfdorf, Montessiori) a dokážou vystihnout jejich didaktická specifika
Osnova
  • - jednotlivé pedagogické disciplíny - základní pedagogické pojmy - vybrané teorie, pojmy koncepty popisující žáka, učitele, kurikulum, školu, vzdělávací systém, systém hodnocení, učební texty, sociální koncept vyučování, - základní pojetí didaktiky a její pojetí v praxi -konstrukce a reflexe vyučovací jednotky - inovativní proudy v české škole a v mimoškolní pedagogice - základní informace o alternativních školách (/Dalton, Walfdorf, Montessiori)
Literatura
    doporučená literatura
  • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X. Komunikace ve škole. Edited by Jiří Mareš - Jaro Křivohlavý. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3.
  • Kurikulum :proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Edited by Eliška Walterová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 185 s. ISBN 80-210-0846-6.
  • Přehled pedagogiky:úvod do studia oboru. Edited by Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. Soudobé teorie vzdělávání. Edited by Yves Bertrand, Translated by Oldřich Selucký. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216
  • Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Edited by James S. Cangelosi. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 80-7178-406-0. Výchova jako teoretický problém. Edited by Jiří Pelikán. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 2
  • Učebnice:teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Edited by Jan Průcha. Brno Paido, 1998. 148 s. ISBN 80-85931-49-4. Kurikulum :proměny a trendy v mezinárodní perspektivě.
Výukové metody
- přednáška
Metody hodnocení
- ústní zkouzška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2019/DTDL107