DDVL315 Praxe III

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 8:30–19:30 PRAXE, Pá 8:30–19:30 PRAXE
Předpoklady
EVER ( DDVZ315 Praxe III )
V rámci návaznosti praxe v průběhu studia je pro zápis předmětu nutné úspěšně absolvovat předměty Seminář k praxi II a Společná praxe II. Student souběžně navštěvuje předmět DDVL316 Seminář k praxi III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozvinout studenty v oblasti divadelní tvorby při práci s neprofesionální skupinou. Toho je dosaženo prostřednictvím souvislé praxe vykonávané v průběhu akademického roku u profesionálů z oblasti amatérského divadla (ZUŠ, CVČ atd.).
Studenti se učí navrhovat, koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku s ohledem na potřeby skupiny a jejich směřování. Při koncipování praxe studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých během dosavadního studia, ale také mimo něj, především z oblasti divadelní teorie a praxe, psychologie, pedagogiky apod.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- má široké znalosti z didaktiky oboru (teorie, koncepty, metody a formy) dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- orientuje se v základních odborných zdrojích - literatura česká i zahraniční;
- zná principy výstavby výukové jednotky v oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání či samostatně je schopen navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, herecké průpravy atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících hodin;
- je schopen zapojit se do inscenačního procesu jako aktivní tvůrce, a to jako člen týmu, tak i jeho vedoucí;
- dokáže vnímat potřeby skupiny a aplikuje je.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla, a to na základě zadaného tématu či potřeb skupiny;
- využívá metody, koncepty a formy divadla a výchovy a amatérského divadla při práci s různými věkovými skupinami;
- ústní i písemnou formou dokáže analyzovat a reflektovat jakoukoli formu dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Osnova
 • Hlavní náplní předmětu je příprava, realizace a reflexe soustavné praxe, probíhající v průběhu celého akademického roku v různých institucích a zařízeních zabývajících se divadelní tvorbou s neprofesionály.
Literatura
  doporučená literatura
 • BAKALÁŘ, E. Psychohry. Moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1989. 292 s. ISBN 80-204-0079-6. info
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • Císař, J. Nástin metodiky amatérského herectví. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1982. 59-248-81. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • GOULISH, MATTHEW. 39 Microlectures in Proximity of Performance. London: Routledge, 2001. 224 s. ISBN 0-203-13733-7. info
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada 2006. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. In Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 214 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Úvaha terminologická. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 451-457. ISBN 978-80-86928-24-1. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 50 s. ISBN 80-7331-922-5. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 s. ISBN 80-7068-163-2. info
 • PAVELKOVÁ, S. Dramatická výchova. 2. vyd. Plzeň: Krajské kulturní středisko, 1989. 52 s. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
 • REITMAYEROVÁ, E. a V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-317-8. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • ULRYCHOVÁ I. Drama a příběh. Plánování dramatu. Tvořivá dramatika,2004, roč. 15, č. 1-4. ISSN 1211-8001. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 8090195415. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing.a.s., 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8. info
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS o. s., 2005. ISBN 80-239-4514-9. info
 • VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Hry pro dospívající. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 138 s. ISBN 80-247-0842-6. info
Výukové metody
Formy výuky: praxe
Metody výuky: metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů

Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Zápočet na základě analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů a vypracování písemné práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.