DDVL204 Theatre in Education

Faculty of Theatre
Summer 2017
Extent and Intensity
0/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jonáš Konývka (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 10:15–11:45 4, Tue 12:00–13:30 4
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ204 Theatre in Education )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Posluchač předmětu divadlo ve výchově:
- je seznámen s historii a teorii divadla ve výchově a dalších dílčích forem práce s inscenačním tvarem (Theater in Education, divadlo pro děti, participační divadlo, interaktivní divadlo, výchovně-vzdělávací činnost profesionálních divadel)
- zná specifika divadla pro děti a je schopen reflektovat inscenace divadla pro děti, mládež a dospělé publikum
- orientuje se v dostupné literatuře
- je schopen v týmu připravit a realizovat program divadla ve výchově - dílnu k inscenaci v profesionálním divadle
- je schopen propagovat a podílet se na organizačním zajištění realizační fáze projektu divadla ve výchově
- dokáže reflektovat vlastní práci a práci týmu
- je schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti divadla a výchovy
Syllabus (in Czech)
 • Tematické okruhy:
  - výklad historie a teorie divadla ve výchově a vzdělávání a dalších forem doplněný ukázkami a video/foto dokumentací
 • - praktická cvičení a hry
 • - konfrontace pohledů na problematiku divadla ve výchově, studium pramenů z literatury
 • - náslechy na různých programech DvV (dílny k inscenaci v profesionálním divadle, interaktivní divadlo, participační divadlo)
 • - tvorba programu DvV - dílny ke konkrétní divadlení inscenaci - ve dvou týmech
 • - propagace programu a zajištění skupiny účastníků a místa realizace
 • - realizace dílen v zadaném rozsahu
 • - skupinová reflexe jednotlivých realizací dílny – náslechy u kolegů
 • - zpracování dokumentace projektu a jeho prezentace
Literature
 • JACKSON, T. Learning through theatre. 1. vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-415-08609-4. info
 • LANDY, R. J. Handbook of Educational Drama and Theatre. Westport, CT, Greenwood Press, 1982. ISBN 0-919-22947-3 LOC PN3171.L28. info
 • IZZO, G. The art of play: the new genre of interactive theatre. 1. vyd. Portsmouth: Heinemann, 1997. info
 • KERSHAW, B. The radical in performance: between Brecht and Baudrillard. 1. vyd 1999. London: Routlegde. ISBN 0-415-18667-6. info
 • dokumentace projektů divadla ve výchově Ateliéru DaV. info
 • články v českých i zahraničních periodikách z oblasti DvV. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 6
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření
dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  (85% účasti v hodinách, 100% účasti ve fázi realizace projektu)
- studia zadané literatury, absolvování náslechů, písemné zpracování recenze
- zpracování přípravy, propagace a realizace zadaného počtu dílen
- dokumentace a prezentace vlastní práce na festivalu Sítko
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DDVL204