DDML415 Public Relations - kurz

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování výuky odpovídající předmětům bakalářského stupně studia oboru Divadelní manažerství, specializace Divadelní produkce: Marketing I, Marketing II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem prakticky orientovaného kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti Public Relations, a to s důrazem na aplikaci v prostředí kultury a umění. S ohledem na producentské zaměření magisterského stupně studia bude akcentován pohled institucionální před pohledem projektovým.

Kurz navazuje na znalosti a dovednosti nabyté především v předmětech z oblasti marketingu a fundraisingu a vede studenty k jejich praktické aplikaci při přípravě konkrétních PR výstupů zpracovávaných na základě zadaných modelových situací z oblasti kultury a umění.

DESKRIPTORY
ZNALOSTI
Student dokáže:
- vysvětlit pojem komunikační mapa, popsat její princip a účel,
- vysvětlit pojem korporátní identita a popsat její úlohu v kontextu Public Relations,
- podrobně popsat prostředky Public relations včetně jejich principů a účelu.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- na základě zmapování prostředí a vyhledání relevantních informací zpracovat komunikační mapu vybrané kulturní instituce,
- aplikovat při zpracování komunikační mapy znalosti z oblasti projektového managementu, konkrétně analýzu zainteresovaných stran,
- vyhodnotit zpracovanou komunikační mapu, pojmenovat související rizika a předpoklady a navrhnout konkrétní doporučení směrem k Public Relations organizace při respektování jejích specifik a účelu existence,
- zpracovat podrobný plán tiskové konference vybrané kulturní akce, včetně související tiskové zprávy a press kitu,
- zpracovat návrh řešení krizové komunikace zadané modelové situace včetně zpracování krizového plánu,
- na základě zadání navrhnout a zpracovat záměr eventu pro určené cílové skupiny, včetně kreativního řešení této akce a zhodnocení časových, finančních, materiálových a personálních možností,
- prezentovat a diskutovat výsledky své práce s pedagogem a ostatními studenty.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem,
- samostatně vyhledat odpovídající materiály a informace potřebné ke zpracování zadaných úkolů,
- pro práci s odbornou literaturou efektivně využívat společný profesionální slovník oboru,
- komunikovat s ostatními studenty kurzu a diskutovat s nimi navržená řešení,
- definovat a přijmout etické principy přístupu k Public Relations.
Osnova
 • - Komunikační mapa organizace
  - Image a firemní identita
  - Vztahy s médii (Media Relations)
  - Public affairs a lobbying
  - Sponzoring
  - Organizování událostí (event management)
  - Interní komunikace se zaměstnanci (Employee Relations)
  - Společenská odpovědnost organizace (Corporate Social Responsibility)
  - Krizová komunikace
  - Public Relations a etika
Literatura
  doporučená literatura
 • KŘÍŽEK, Z. a I. CRHA. Jak napsat reklamní text. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4061-4. info
 • ŠEDIVÝ, M. a O. MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4040-9. info
 • FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3926-7. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a Jan MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5. info
 • SVOBODA, V. Public relations - moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7. info
 • HORÁKOVÁ, I., D. STEJSKALOVÁ a H. ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2. info
 • BAJČAN, J. Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-096-1. info
 • ŠÁLEK, M. a T. FEŘTEK. Novináři nejsou zlí. Praha: Nadace VIA, 2001. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Dvoudenní kurz formou přednášky/semináře
Počet hodin kontaktní výuky v rámci kurzu: 16
Počet samostatné práce studenta v rámci kurzu: 32

VÝUKOVÉ METODY
Student reflektuje a prakticky ověřuje poznatky získané přednáškou a ukázkami příkladů z praxe zpracováním individuálních a skupinových cvičení (včetně prezentace jejich výsledků) zaměřených na vybraná témata z oblasti Public Relations (komunikační mapa konkrétní kulturní instituce, plán tiskové konference včetně návrhu tiskové zprávy a press kitu, plán komunikace pro modelovou krizovou situaci, projektový záměr vybraného eventu). Zpracovaná cvičení jsou následně diskutována a vyhodnocena jak pedagogem, tak ostatními studenty.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Práce s obrazem, audio/video záznamem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce studentů
- Brainstorming
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Letní semestr
Předmět je zakončen zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba absolvovat celý dvoudenní běh kurzu a zpracovat zadaná individuální a skupinová cvičení.

Procentuelní váha hodnocení:
- vstupní předpoklad: účast na obou dnech kurzu,
- individuální a skupinová cvičení, vč. prezentace výsledků: 100 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.