DDML305 Organizace mezinárodního divadelního festivalu III

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 104
Předpoklady
EVER ( DDMZ305 Organizace mezinárodního divadelního festivalu III )
Absolvované předměty Organizace mezinárodního festivalu I, Organizace mezinárodního festivalu II, první semestr Organizace mezinárodního festivalu III a Mezinárodní divadelní festival.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je aplikace divadelního managementu prostřednictvím řízené praxe. Studenti se na základě realizace projektu velkého rozsahu (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER) učí pod supervizí aplikovat teoretické dovednosti získané v rámci prvního ročníku bakalářského studia.
Student po absolvování získá široké praktické vědomosti týkající se organizace festivalu, právní praktické povědomí související s divadelním event management. Umí pracovat v týmu, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly, přebírat odpovědnost za hlavní řídící tým a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury.
Student je zapojen nejvyšší organizační úrovni festivalového týmu, přináší vlastní kreativní náměty pro svoji sekční práci, stejně tak jako pro celý koncept festivalu. Je schopen sebehodnotit vlastní práci, hodnotit práci svých spolupracovníků a to jak z procesního, tak z osobního hlediska.
Osnova
 • Letní semestr
  Student je zapojen do organizace mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER (předmět DDML311) a na nejvyšší řídící úrovni včetně průběžného vzájemného hodnocení a sebehodnocení v rámci semináře. Teoretická reflexe probíhá v rámci předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu prostřednictvím zpracování, realizace a vyhodnocování základních projektových úkonů s touto osnovou:
  - řízení organizační struktury, odpovědnost a pravomoci na nejvyšší řídící úrovni,
  - plánování činností, problematika řešení, vyhodnocení a zpětné vazby na nejvyšší řídící úrovni,
  - vedení týmu, spolupráce, mezioborová komunikace (návaznost na obor jevištní technologie, dramaturgie, režie, herectví atd.),
  - včetně průběžného vzájemného hodnocení a sebehodnocení v rámci semináře a v obsahu dokumentace svého projektu,
  - příprava soupisu postprodukčních aktivit.
  - předání kompletní dokumentace a posprodukce nastupujícímu týmu.
Literatura
  povinná literatura
 • Owen, J. Tři pilíře úspěšného manažera. 1 ed. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 224 str. ISBN 978-80-2400-3. info
  neurčeno
 • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
 • MENEAR, P: Stage management and Theatre Administration. info
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • DOLANSKÝ, V.: Projektový management. Grada 1996. info
 • STOLPER, C.L. : Successful Fundraising for Arts, Oryx Press 1989. info
 • ZUZAŇÁK, A.: Finanční řízení projektů. Linde 1997. info
 • HANNAGAN, T.J. Marketing pro neziskový sektor. Management Press 1996. info
 • LEDVINOVÁ, J.: Základy fundraisingu. ICN 1996. info
 • GUNN, Lewis: Business Planning for Arts Organisations. info
 • ČEPELKA, O.: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Omega Liberec, 1999. info
 • KOTLER , Ph.: Marketing management, Victoria publishin, Praha1991. info
 • BLACK ,J.: Introduction to media communication. B&B Dubuque 1995. info
 • VERHAAR, J.: Projectmanagement. AHK Amsterdam 1998. info
 • REHFELD, J.: Alchemy of a Leader. John Wiley & sons, Toronto 1994. info
 • HAGOORT , G. Cultural Entrepreneurship. HKU Utrecht 1993. info
 • ILCZUK, Dorota; MAGDALENA, Kulikowska. Festival Jungle, Policy Desert? : Festival Policies of Public Authorities in Europe. Španělsko : CIRCLE, EFRP, 2007. 287 s. Dostupné z WWW: . info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic. Salford, 2009. 88 s. Diplomová práce. The University of Slatford, Business School. info
 • FREY, Bruno S., The Rise and Fall of Festivals - Reflections on the Salzburg Festival (June 2000). Zurich IEER Working Paper No. 48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=236016 or doi:10.2139/ssrn.236016. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 8
Metody výuky:
Diskuzní metody, herusitické metody, samostatná a týmová práce studentů, prezentace
Metody hodnocení
Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě:
- praktické činnosti v semináři a písemného výstupu sekce pro stávající ročník festivalu (projektová dokumentace sekce, soupis postprodukčních činností). Hodnocení provede a s pedagogem prokonzultuje studentský vedoucí příslušné organizační sekce festivalu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019.