DDML303 Kulturní projekt II

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:00–13:30 106
Předpoklady
EVER ( DDMZ303 Kulturní projekt II )
Úspěšné absolvování předmětu Projektový management I, Kulturní projekt I (zimní a letní semestr) a Kulturní projekt II (zimní semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Dvousemestrální předmět Kulturní projekt II se zaměřuje na praktickou aplikaci znalostí a dovedností nabytých v rámci předmětů bakalářského stupně studia (management a vedení lidí, projektové řízení, marketing, fundraising, ekonomika, psychologie, sociologie, právo ad.) při přípravě, realizaci a hodnocení absolventského projektu.

Jeho cílem je vést studenta tak, aby byl schopen kvalitně a komplexně zpracovat projektový záměr svého bakalářského absolventského projektu, tento projektový záměr rozpracovat do projektového plánu, zrealizovat jej a kvalifikovaně tuto realizaci vyhodnotit a zdokumentovat (jak po obsahové, tak formální stránce). Druhým cílem předmětu je poskytnout studentům možnost diskutovat o svých absolventských projektech, tříbit si schopnost argumentovat a konstruktivně připomínkovat projekty ostatních a prezentovat výsledky své práce.

DESKRIPTORY
DOVEDNOSTI
Student umí:
- aplikovat znalosti a dovednosti nabyté během bakalářského stupně studia při přípravě, realizaci a hodnocení absolventského bakalářského projektu, kterým je standardně produkce divadelní inscenace na jedné z divadelních scén JAMU (Divadelní studio Marta, Divadlo na Orlí) nebo vedoucí pozice v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER,
- aplikovat při zpracování projektového záměru, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy,
- prezentovat a diskutovat své návrhy a postupy řešení absolventského projektu s pedagogy předmětu a ostatními studenty, reflektovat vlastní výkon na absolventském projektu, včetně zhodnocení svého působení v rámci inscenačního/organizačního týmu projektu,
- analyzovat a vyhodnotit projektové záměry, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventských projektů svých spolužáků.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- uvést do vzájemných souvislostí teorii a praxi svého oboru – divadelní produkce,
- volit při zpracování projektového záměru, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy,
- společně s inscenačním/organizačním týmem definovat úkoly související s absolventským projektem, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Osnova
 • Obsahem předmětu jsou:
  - Koučování zpracovávání projektových záměrů bakalářských absolventských projektů, jejich realizace a evaluace.
  - Řízené diskuse vztahující se k prezentovaným výstupům předmětu (projektový záměr v zimním semestru, dokumentace absolventského výkonu v letním semestru).
  - Mentoring zaměřený na formální a obsahové náležitosti projektových záměrů a dokumentace bakalářských absolventských projektů.
Literatura
  doporučená literatura
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • Verhaar, Jan: Project Management, A Professional Approach to Events. ISBN-13: 9789085060291. info
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
ZIMNÍ SEMESTR
Seminář, projektová výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4

LETNÍ SEMESTR
Seminář, projektová výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4

VÝUKOVÉ METODY
ZIMNÍ SEMESTR
Student v zimním semestru:
- zpracovává a prezentuje projektový záměr vlastního bakalářského absolventského projektu, jenž následně reflektuje a diskutuje s pedagogy a ostatními studenty,
- zpracovává oponentský posudek přiděleného projektového záměru absolventského projektu svého spolužáka,
- připravuje a moderuje diskusi o vybraném projektovém záměru bakalářského absolventského projektu svého spolužáka.

LETNÍ SEMESTR
Student v letním semestru:
- zpracovává a prezentuje projektovou dokumentaci vlastního bakalářského absolventského projektu, již následně reflektuje a diskutuje s pedagogy a ostatními studenty,
- zpracovává oponentský posudek přidělené projektové dokumentace absolventského projektu svého spolužáka,
- připravuje a moderuje diskusi o vybrané projektové dokumentaci bakalářského absolventského projektu svého spolužáka.

Pedagogové používají následující výukové metody:
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Metody vytváření dovedností
- Individuální a individualizovaná výuka
- Skupinová a kooperativní výuka
- Samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
- Projektová výuka
- Učení v životních situacích
Metody hodnocení
ZIMNÍ SEMESTR
Zimní semestr je zakončen klasifikovaným zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektového záměru bakalářského absolventského projektu a oponentského posudku určeného záměru, moderováním prezentace přiděleného záměru, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

Procentuální váha hodnocení:
- účast v hodinách a aktivní zapojení do diskuse s věcnými připomínkami = 15 %,
- dodržení termínů a podmínek odevzdání projektového záměru a oponentského posudku = 10 %,
- obsahové a formální zpracování záměru absolventského projektu, vč. prezentace = 40 %,
- obsahové a formální zpracování oponentského posudku přiděleného záměru = 20 %,
- vedení a moderování prezentace přiděleného projektového záměru = 15 %.

LETNÍ SEMESTR
Klasifikovaný zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektové dokumentace bakalářského absolventského projektu a oponentského posudku určené dokumentace, moderováním prezentace přidělené dokumentace, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

Procentuální váha hodnocení:
- účast v hodinách a aktivní zapojení do diskuse s věcnými připomínkami = 15 %,
- dodržení termínů a podmínek odevzdání projektového záměru a oponentského posudku = 10 %,
- obsahové a formální zpracování záměru absolventského projektu, vč. prezentace = 40 %,
- obsahové a formální zpracování oponentského posudku přiděleného záměru = 20 %,
- vedení a moderování prezentace přiděleného projektového záměru = 15 %.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019.