DDML101 Projektový management I

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru I. ročníku bakalářského stupně studia oboru Divadelní manažerství, specializace Divadelní produkce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení a používanou terminologií, vést je k pochopení rozsahu projektového řízení a myšlení, jejich přínosu a možnostech využití. Provést posluchače přípravou a realizací projektu, předprojektovými úvahami počínaje a zavěrečným hodnocením konče. Vysvětlilt základní metody a techniky projektového řízení a prakticky si je vyzkoušet při zpracování zadaných seminárních cvičeních.

Předmět uvádí studenty do širší problematiky související s plánováním, realizací a hodnocením projektů a pokládá tak základy pro témata, která budou hlouběji probrána v navazujících předmětech Kulturní projekt I a Kulturní projekt II. Znalosti a dovednosti nabyté v tomto předmětu odpovídají základním požadavkům na certifikace IPMA, stupně D.

DESKRIPTORY
ZNALOSTI
Student dokáže:
- vysvětlit základní termíny projektového řízení (projekt, projektový cíl, projektový trojimperativ, projektové řízení, kontext, rozsah a obsah projektu, námět na projekt ad.),
- popsat životní cyklus projektu a vysvětlit účel jeho jednotlivých fází,
- popsat SMART cíl,
- popsat a vysvětlit účel a postup zpracování analýzy SWOT, logické matice, analýzy zainteresovaných stran, postimplementační analýzy projektu,
- popsat náplň etap inicializace a ukončení projektu,
- vyjmenovat a popsat metody a techniky užívané v etapě plánování projektu (work breakdown structure, seznam činností, ganttův diagram, rozpočet a cash flow projektu, bodová analýza rizik, metoda RIPRAN, matice zodpovědnosti ad.),
- vyjmenovat a popsat metody sloužící ke zhodnocení stavu projektu během jeho realizace,
- vysvětlit rozdíl mezí týmem a skupinou,
- popsat a vysvětlit principy a etapy týmové dynamiky,
- vyjmenovat a popsat základní metody týmové spolupráce.

DOVEDNOSTI
Studenti umí na základě zadání modelového námětu na projekt:
- definovat jeho základní atributy, předpoklady a limity,
- formou SWOT analýzy zmapovat, popsat a vyhodnotit jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby,
- formou analýzy zainteresovaných stran zmapovat a popsat stakeholdery a navrhnout způsoby spolupráce s nimi,
- definovat hlavní a projektový cíl, výstupy a aktivity, včetně nastavení kritérií úspěšnosti a způsobu jejich ověření,
- zpracovat plán realizace postavený na základních metodách a technikách projektového řízení,
- identifikovat a analyzovat jeho základní rizika a navrhnout opatření tato rizika omezující,
- navrhnout způsoby hodnocení projektu,
- připravit setkání týmu v souladu s principy efektivního vedení porad,
- aplikovat základní metody týmové spolupráce při řešení úkolů souvisejících s modelovým projektem,
- prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení modelového projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- společně s týmem definovat úkoly, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Osnova
 • - Úvod do projektového řízení
  - Životní cyklus projektu
  - Předprojektová fáze: SWOT analýza
  - Předprojektová fáze: Logický rámec projektu
  - Předprojektová fáze: Analýza zainteresovaných stran
  - Inicializace projektu
  - Plánování projektu I: Aktivity a výstupy
  - Plánování projektu II: Čas a zdroje
  - Plánování projektu III: Rizika
  - Plánování projektu IV: Komunikace
  - Tým a týmová spolupráce
  - Realizace a ukončení projektu
  - Poprojektová fáze
Literatura
  povinná literatura
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  doporučená literatura
 • Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2005. info
 • Plamínek, J. Synergický management, vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1.vyd. Praha: ARGO, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada publishing. 2002. ISBN 80-247-0403-X. info
 • Plamínek, J.: Vedení porad: Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie. Praha: Grada Publishing, 2007. info
 • DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-4631-9. info
 • DOLEŽAL, Jan a A KOL. Projektový management dle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. info
 • BĚLOHLÁVEK, František a Pavol KOŠŤAN. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
3-denní bloková výuka ve formě přednášky/semináře
Počet hodin kontaktní výuky celkem: 24
Počet hodin samostatné práce studenta: 24

VÝUKOVÉ METODY
Student poznatky získané přednáškou a samostudiem reflektuje a prakticky ověřuje v týmové práci při zpracování zadaných praktických cvičení. Výsledky těchto cvičení jsou průběžně prezentovány a reflektovány jak pedagogem, tak ostatními studenty.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Metody vytváření dovedností
- Skupinová a kooperativní výuka
- Brainstorming
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Letní semestr
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba být účasten/účastna alespoň 80 % výuky v kurzu, v týmech zpracovat zadaná praktická cvičení (témata: SWOT analýza, analýza zainteresovaných stran, logický rámec projektu, work breakdown structure, harmonogram projektu, analýza rizik) a uspět v závěrečném testu.

Procentuální váha hodnocení:
- aktivní přítomnost ve výuce: 20 % hodnocení,
- zpracování praktických cvičení: 30 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (slouží k ověření dovedností a způsobilostí studenta),
- písemný test: 50 % (slouží k ověření znalostí studenta).
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.