DDMLX01 Samostatná produkce

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/8/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Pročtěte pečlivě nabídku jednotlivých projektů v sekci "rozpis témat" plus povinnosti manažera-produkčního v sekci sylabus. Pokud se zapíšete do tohoto předmětu, zašlete na e-mail dedova@jamu.cz svoji představu o produkci obou semestrech akademického roku. Během prvního týdne akademického roku dojde k přidělení jednotlivých projektů studentům na základě jejich preferencí a rozpis bude zveřejněn v sekci "rozpis témat". Za každý první realizovaný samostatný produkční projekt student obdrží na základě zápočtu 1 kredit. V případě, že během semestru realizuje větší počet samostatných produkčních projektů, je mu za každý další započten 1 kredit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První ročník bakalářského stupně (širší základ oboru): Cílem je prověřit produkční schopnosti a dovednost studenta při organizaci práce tvůrčího týmu (práce na třídě, klauzury nižších ročníků herectví). Student se postupně zapojuje do chodu tvůrčích týmu na DIFA JAMU, učí se komunikovat s ostatními uměleckými profesemi a postupně začíná implementovat a ověřovat znalosti nabyté v teoretické části studia. Podrobný přehled projektů pro první ročník viz Rozpis témat.
Druhý ročník bakalářského stupně (širší základ oboru): Cílem je prověřit produkční schopnosti a dovednost studenta při organizaci práce tvůrčího týmu na složitějším projektu. Student se stává součástí tvůrčího týmu inscenace na třídě (klauzury nižších ročníků herectví, režie, dramaturgie a scénografie), projektu Monodramata, Salonu původní tvorby, případně bakalářských absolventských projektů ateliérů režie a dramaturgie. Studenti v rámci projektů vstupují do složitějších vazeb, některé z projektů jsou realizovány jako subprojekty v rámci větších celků. Ve druhém ročníku dochází k praktickému ověření znalostí a informací nabytých v předmětech management, projektový management, fundraising, právo, rozpočetnictví atd. Podrobný přehled projektů pro druhý ročník viz Rozpis témat.
Třetí ročník bakalářského stupně (osobní specializace): Cílem je prověřit produkční schopnosti a dovednost studenta při organizaci práce tvůrčího týmu na složitějším projektu. Student se stává součástí tvůrčího týmu inscenace na třídě (bakalářské absolventské projekty ateliérů režie a dramaturgie, projekty RTDS a ATD). Ve třetím ročníku dochází k praktickému zhodnocení znalostí a informací nabytých v předmětech management, kulturní projekt, produkce AV díla, autorské právo, marketing atd. Vykonání předmětu připravuje studenta pro realizaci a zpracování dokumentace absolventského výkonu. Podrobný přehled projektů pro třetí ročník viz Rozpis témat.
Osnova
 • POSTUP PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU
 • Povinnosti manažera při práci na projektu DIFA JAMU (uloženo také jako samostatný soubor v sekci Studijní materiály)
 • Manažer je organizátor tvůrčího týmu, produkční inscenace (pod supervizí pedagogů ADMaJT) a plně uplatňuje své znalosti projektového řízení v rámci produkce,
 • účastní se schůzek tvůrčího týmu od počátku tvůrčího procesu, přičemž hlavním garantem projektu je pedagog oboru, který má daný projekt ve studijním plánu (většinou režie, dramaturgie, herectví),
 • zpracuje vstupní projektové dokumentace (viz seznam dokumentace níže) včetně rozpočtu a projedná ji s tajemníkem DIFA JAMU, v případě větších projektů, které vyžadují zásadní zapojení zdrojů školy (místnosti, studenti více ateliérů, rozpočtové prostředky) nebo absolventských projektů (i bakalářských) zajistí realizaci explikační porady (účast příslušných pedagogů jednotlivých ateliérů a tajemníka) a vytvoří zápis, v případě, že má tvůrčí tým ambice realizovat dílo i mimo půdu DIFA JAMU prověří autorská práva a jejich vyřizování, zajistí rozmnožení textů (podatelna),
 • finančně řídí projekt - sleduje čerpání rozpočtu, zajišťuje proplácení účtů za nákupy, které byly tajemníkem schváleny na základě předloženého rozpočtu (proplácení účtů - zajišťuje paní Lenka Vítková, místn. 307), účty je třeba opatřit popisem a hlavně podpisem garantujícího pedagoga příslušného ateliéru,
 • organizuje zkoušky a místo a prostor jejich konání konzultuje se sekretariátem děkana (paní Hniličkovou),
 • zajišťuje všechny potřeby inscenace, ale tak, aby inscenace proběhla v zájmu DIFA JAMU, tzn. bez narušení jejích provozních a rozpočtových pravidel a aby nedošlo k narušení výuky zúčastněných studentů,
 • organizuje tiskovou konferenci před premiérou (v případě větších projektů),
 • rezervuje čestné vstupenky pro tvůrce, sponzory, hosty, novináře a pod. (v případě větších projektů),
 • organizuje propagaci inscenace,
 • zajišťuje pořízení záznamu inscenace,
 • vytvoří výstupní dokumentaci projektu včetně rozpočtové bilance a zprávy o hospodaření při projektu. Výstupní dokumentaci projedná s pedagogy předmětu a tajemníkem, kopii veškeré dokumentace zašle pedagogům předmětu,
 • předá veškerou dokumentaci projektu včetně plakátu a nahrávky do Fondu umělecké dokumentace (Michal Kovalčuk, Astorka),
 • organizuje reprízy-oprašovačky, záskoky, jiné zkoušky.
 • Pokyny pro předávací porady
 • Předávací poradu manažer organizuje 4 - 6 týdnů před plánovanou premiérou za přítomnosti tajemníka, tvůrčího týmu a pedagogů tvůrčího týmu. Optimálně se předávací porady za studenty účastní:
 • režisér,
 • dramaturg,
 • scénograf,
 • technolog,
 • manažer,
 • pedagog předmětu Samostatná produkce,
 • tajemník DIFA JAMU,
 • Martin Zahradník nebo Martin Burian, dílna DIFA JAMU.
 • Pro předávací poradu tvůrčí tým připraví vstupní projektovou dokumentaci, tj.:
 • křestní list (identifikační listina projektu včetně příloh a rozpočtu),
 • návrh scény,
 • seznam rekvizit.
 • Projektová dokumentace a řízení projektu:
 • Pro řízení projektů slouží šablony dokumentů, z nichž je třeba vybrat ty, které jsou pro daný projekt maximálně relevantní.
Literatura
 • Veškerá literatura všech absolvovaných předmětů
Výukové metody
V sekci Interaktivní osnova vyučující stanoví termíny hromadných schůzek, které proběhnou v prvním měsíci výuky. Studenti jsou na tyto schůzky rozděleni podle ročníků.
1. týden výuky: 2. ročník
2. týden výuky: 1. ročník
3. týden výuky: 3., 4. a 5. ročník
Po zbytek semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací.
Studenti se na začátku roku přihlašují k jednotlivým projektům v sekci Rozpis témat. V případě, že pedagogem schválený projekt není v rozpisu témat, student je povinen jej do rozpisu doplnit.
Metody hodnocení
Studentům všech ročníků jsou realizované samostatné produkce započteny na základě:
zhodnocení jeho práce v tvůrčím týmu a dodržení postupu práce na projektu,
konzultace a projednání záměru tvůrčího projektu s pedagogem předmětu (včetně schválení projektové dokumentace a rozpočtu),
projednání záměru tvůrčího projektu (explikace) na úrovni provozního vedení fakulty (tajemník DIFA JAMU),
odevzdání všech zpracovaných dokumentů o řízení projektu po ukončení projektu nebo nejpozději ve stanoveném termínu a to jak pedagogovi předmětu (elektronicky ve formě jednoho pdf. dokumentu do Odevzdávány v IS), tak na sekretariát děkana (fyzicky) a do Fondu umělecké dokumentace (Astorka, Michal Kovalčuk).
Způsob hodnocení projektu:
Za každý první realizovaný samostatný produkční projekt student obdrží na základě zápočtu 1 kredit. V případě, že během semestru realizuje větší počet samostatných produkčních projektů, je mu za každý další započten 1 kredit.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.