DHBL209 Základy psychologie

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DHBZ209 Základy psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studujícím možnosti psychologie především s přihlédnutím ke konkrétním aktuálním potřebám a zájmům studijní skupiny, představit psychologii jako vědu studující psychické procesy, stavy a vlastnosti v kontextu oboru. Deskriptory: Znalosti: - studenti se orientují v odborné terminologii psychologie; - studenti se orientují ve struktuře psychologických věd; - studenti prokazují základní znalosti témat obecné psychologie a psychopatologie; - studenti prokazují základní znalosti vývojové psychologie; - studenti prokazují základní znalosti psychologie osobnosti a sociální psychologie. Dovednosti: - studenti umí správně používat psychologické pojmy v mluveném i psaném projevu; - studenti umí aplikovat vědomosti k sebepoznávání; - studenti umí aktivně využívat efektivní komunikaci při práci v týmu; - studenti umí využívat zásady efektivního učení; - studenti umí uplatňováním prvků psychohygieny hledat vlastní cesty k překonávání stresových situací a zvyšování frustrační tolerance; - studenti umí analyzovat situace z hlediska komunikačních ego-stavů. Způsobilosti: - Studenti jsou schopni využívat znalost obecné psychologie, psychologie osobnosti i psychopatologie při reflexi své divadelní tvorby; - studenti jsou schopni aplikovat osvojené znalosti z oboru psychologie pro svůj osobnostní růst a vývoj v oblasti práce i osobním životě; - studenti jsou schopni jako členové týmu uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace; - studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby a tvůrčí práce; - studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace ve skupině; - studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Osnova
 • Úvod do psychologie - pro obor činoherní herectví: psychologie a její předmět; psychologie a její specifické metody (projektivní metody); psychologie vnímání, poruchy vnímání (halucinace, porucha propriocepce atd.); sociální vnímání a komunikace; mimika, gestika, proxemika; úvod do transakční analýzy Erika Berneho - JAK SI LIDÉ HRAJÍ; vybrané techniky arteterapie; myšlení a jeho poruchy; řeč a jazyk; paměť a paměťové strategie; učení, mechanismy učení, efektivní učení; vůle a pozornost; emoce; motivace; temperament; stres a jeho zvládání, psychohygiena, relaxace, imaginace.
Literatura
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha, Karolinum 2005. info
 • Plháková , A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007. info
 • Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál 2004. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha, Portál 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada 2007. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister&Principal 2002. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H. Úvod do herecké psychologie. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. Skripta Janáčkovy akademie múzických umění. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál 2004. info
 • Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum 2005. info
Výukové metody
přednáška, práce s textem, arteterapeutické metody práce s obrazem, relaxační metody, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
K absolvování student zpracuje písemnou práci o vybraném tématu psychologie - kniha, autor, užší psychologická problematika atp. (konkretizováno v semináři a přizpůsobeno potřebám, zájmům a profilaci studenta), každý semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021.