DRBL309 History of directing II

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
1/1/4. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Claudia Francisci (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Josef Kovalčuk Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Josef Kovalčuk Directing and Dramaturgy Department - Directing and Dramaturgy Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:45 407
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAL203 Dějiny režie I., DRBZ309 Dějiny režie II. a přednášek DAAZX03 Dějiny světového divadla III. a DAALX03 Dějiny světového divadla VI.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem posledního cyklu tohto předmětu je pokračovat v dalším seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji režie německé, brazilské a režie americké avantgardy, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách německé, brazilské, americké režie 20. století
- analyzovat metodu práce konkrétního režiséra
- identifikovat a posoudit způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- aktivně používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé inspirativní způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Syllabus (in Czech)
 • Osnova:
 • 1. B.Brecht - Začátky, Mnichov a Berlín.
 • 2. B.Brecht - Emigrace a teorie
 • 3. B.Brecht - Berliner Ensemble
 • 4. T. Ostermeier - učení, inspirace, Barracke, Schaubühne
 • 5.John CAGE - začátky, koncepty a Merce Cunningham Dance Company
 • 6. John Cage - koncepty happeningů, další cageovské žánry
 • 7. Living Theatre - začátky, exil, Kainovo děditství
 • 8. Living theatre - představení, prvky režie, USA
 • 9. Joseph Chaikin - Open Theatre a další režie
 • 10. Richard Foreman - Ontological-HistericTheatre
 • 11. Peter Schumann - Bread and Puppets Theatre
 • 12. Robert Wilson - začátky, představení, režijní prvky
 • 13. Robert Wilson v Čechách
 • 14. Augusto Boal - Teatro de Arena, Divadlo utlačovaných
Teaching methods (in Czech)
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke schopnosti použít probírané v praxi, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru, práci s myšlenkou a samostatnou četbu studenta.
Assessment methods
Metody hodnocení: soustavné sledování práce studenta v hodinách na základě cílených otázek a kontroly terminologie v odpovědích, kontrola plnění povinné četby prostřednictvím tvořivého deníku, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby, důraz na sebehodnocení vlastní práce během celého semestru, kontrola práce s IO.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, odevzdaná práce - předložení všech úkolů za celý semestr, samostatná evaluace studenta.
Forma hodnocení: společná zkouška na základě odevzdané práce, zkoušení ze 3 témat, možná písemná příprava, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 60% ústní zkouška + 20% docházka + 20% samostatná práce.
Ukončení předmětu: ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DRBL309