DPHZX06 Psychologie

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Hornová (přednášející)
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12. 10. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 26. 10. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 9. 11. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 16. 11. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 7. 12. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 21. 12. 9:30–11:30 ucebna_A
Předpoklady
Znalost obecné a vývojové psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Umožnit studentům přehled v základních teoriích osobnosti, nabídnout jim orientaci v oboru vzhledem k tématům jejich disertačních prací a výzkumu.
Osnova
 • Teze přednášek:
 • Osobnost jako pojem. Teorie a struktura osobnosti. Modely vrstev duševního dění osobnosti.
 • I.vrstva – duševní procesy zprostředkující bezprostřední kontakt s realitou /poznávací procesy, vědomí a pozornost, čití a vnímání, krátkodobá paměť, verbální a názorné myšlenkové operace
 • City /emocionalita, psychofyzická složka emocionality, výrazová složka emocionality, emoce, motivace a osobnost
 • Chtění /východiska konativního zaměření, volní procesy, osobnost a volní jednání, frustrace a frustrační tolerance
 • II.vrstva – sociálními vlivy utvářené přístupy k realitě a ustálené adaptační mechanismy – procesy nabývání vědomostí a dovedností /dlouhodobá paměť a učení, psychologie učení, samostudium/
 • Utváření postojů /pojem a funkce postoje, teorie formování postojů, postoje a empatie/
 • Osvojování vzorů chování /společenské normy, pozice a role, racionálně sociální aspekty role, role a osobnost, některé aspekty dynamiky sociální interakce/
 • III.vrstva – sebeutvářející a sebeprosazující tendence vlastního já – vědomí vlastní individuality /kognitivní koncepce sebeuvědomování, kognitivní přístupy k sebepoznávání/ Subjektivní sebeposuzování /proměny pojetí člověka, sebepojetí, sebehodnocení/
 • Sebeuskutečňování /základní koncepce a obecné aspekty sebeuskutečňování, seberozvíjení a zájmy, sebeuplatňování a profesionální orientace
 • IV.vrstva – existenciální a sebepřesahující aspekty východisek zralé kultivované osobnosti – integrace znalostí o světě /vzdělanost, kognitivní disonance, východiska a proces rozhodování a tvořivost/
 • Harmonizace obrazu světa / imaginativně-emotivní funkce, subjektivní povědomí řádu světa, východiska a aspekty životní moudrosti/
 • Životní teleologie /hodnoty a hodnotové vědomí, potřeba životního smyslu a poslání, charakter a jeho typy/
 • Teorie normality /kriteria životní spokojenosti a optimální životní styl/
 • Závěrečné shrnutí /principy sebeutváření a autokultivace osobnosti
Literatura
 • Atkinsonová, Rita L. et al. (1995): Psychologie Praha: Victoria Publishing (a další vydání). info
 • Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. info
 • Bertalanffy, L.: Robots, men and Minds - Psychology in ther Modern World, N.Y. 1967. info
 • Bokorová, V.: Význam ego-struktur v psychické a sociální regulaci, Čs.psl.., 32,2,1988, 132-141. info
 • Buda, B.: Čo vieme o empatii?, Bratislava 1988. info
 • Čačka, O.: Přehled psychologie obecné, dospívání a pracovní výkonnosti, 1.vyd. Brno 1994, reed. 1995, 1996. info
 • Čačka, O.: Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, 2.vydání, Brno 1998. info
 • Čáp,J. - Dytrych, Z.: Utváření osobnosti v náročných životních situacích, Praha 1968. info
 • Erikson, E.H.: Identity: Youth and Crisis, N.Y. 1968. info
 • Fogel, A.: Developing through Relationship, London 1993. info
 • Frankl, V.E.: Vůle ke smyslu, Brno 1994. info
 • John, E.R.: A Model Consciousness. In: Schwaitz G. - Shapiro,D.: Consciousness and Self- Regulation. Sv.1, N.Y. 1976. info
 • John, E.R.: A Model Consciousness. In: Schwaitz G. - Shapiro,D.: Consciousness and Self- Regulation. Sv.1, N.Y. 1976. info
 • Jonson- Laird, P.N. : Mental Models and Minds, Cambridge Mass, 1980. info
 • Kolaříková,O.: Problémy struktury osobnosti,Praha 1981. info
 • Kon,I.S.: Hledání vlastního Já. Osobnost a její sebevědomí, Praha 1988. info
 • Kosslyn, S.M.: Image and Mind, Cambridge Mass, 1980. info
 • Levi,V.L.: Umění sebevlády, Praha 1981. info
 • Míček,L.: Autoregulační a sociální aspekty duševního zdraví, Praha 1980. info
 • Mikšík,O.: Psychická integrace osobnosti, Praha 1985. info
 • Nakonečný M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha, Grada 2007. info
 • Smékal,V.: Přehled psychologie osobnosti, Praha 1985. info
 • Smékal,V.: Psychologie osobnosti, Praha 1989. info
 • Syřišťová,E.: Normalita osobnosti, Praha 1972. info
 • Tardy,V.: Psychologie osobnosti, Praha 1964. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX06