DPHLX04 Aesthetics of Theatre and Drama

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/8. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 20. 2. 12:00–13:30 ucebna_A, Tue 5. 3. 12:00–13:30 ucebna_A, Tue 19. 3. 12:00–13:30 ucebna_A, Tue 2. 4. 12:00–13:30 ucebna_A, Tue 23. 4. 12:00–13:30 ucebna_A, Tue 7. 5. 12:00–13:30 ucebna_A
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je základní znalosti z oboru antického a moderního dramatu (klasická díla dramatická a některá díla teoretická, např. Aristotelova POETIKA).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je hlubší výklad, aplikace a osvojení estetických pojmů, které se vztahují k teorii divadla a dramatu (viz níže). Posluchač, který kurs absolvuje, dokáže cílevědomě a kriticky používat odbornou terminologii, zvyšuje úroveň výkladu, naučí se ujasnit si vlastní umělecký, případně teoretický záměr.
Syllabus (in Czech)
 • Vztah umělecké praxe a teoretického uchopení; důležitost rozlišení teoretické a praktické oblasti; pojem získané dovednosti v kontrastu k teoretickému poznatku, co jsou to estetické univerzálie; základní typy est. univerzálií; základní estetické normy a hodnoty; otázky psychologie vnímání, důležitost žánru v rámci ekonomie estetického požitku; Englišova teorie hospodářství a její aplikace, Aristotelova teorie dramatu a teorie tragična; otázky katarze a dramatického děje. Zichova teorie dramatického umění a herecké tvorby. Otázky umělecké stylizace, „minimální podobnosti“ a srozumitelnosti.
 • 1) Umění jako reprezentace (teorie mimeze a dějiny výkladů tohoto pojmu.)
 • 2) Katarze a její výklady (Lessing, Goethe, Kierkegaard, Gadamer, Janko, Haliwell).
 • 3) Katarze jako nácvik reakce odpovídající "ctnosti" spočívající ve středu mezi extrémy (Aristotelés, EN kn. 1-3).
 • 4) Otakar Zich a jeho Estetika dramatického umění, princip dramatičnosti, teorie herecké postavy, princip stylizace aj.
 • 5) Divadlo jako "komunikace komunikací o komunikaci". Sémiologie a strukturální výklad fenoménu divadla u Iva Osolsobě.
Literature
  required literature
 • Aristotelés. Poetika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5. info
 • Osolsobě, Ivo: Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie. Host, Brno 2002. info
 • Zich, O.: Estetika dramatického umění. Praha 1986, 2.vyd. info
  not specified
 • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Barrister, Brno 2013.
Teaching methods (in Czech)
seminář
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DPHLX04