DDBZ504 Master's Thesis

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0/20. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Miroslav Plešák
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování prvního ročníku navazujícího magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Magisterská diplomové práce je vyústěním teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných v průběhu dosavadního studia. Touto písemnou prací studenti mimo jiné prokazují, že jsou schopni sledovat současné směry uměleckého vývoje divadla. Prokazují, že rozumí principům inscenační tvorby i problematice řízení kolektivní tvůrčí práce. S vědomím širších souvislostí se s přehledem orientují v odborné literatuře oboru - včetně mezinárodních pramenů.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou schopni:
- kritického myšlení
- napsat strukturovanou odbornou práci, ve které prokáží široké znalosti v oblasti divadelní teorie
- odborně formulovat vlastní názory a postoje
- aplikovat znalosti postupů a metod práce při tvorbě odborného textu
- pracovat s odbornou literaturou a dalšími náležitými zdroji svého bádání
- provádět výzkumnou činnost
- v rámci písemné reflexe obhájit vlastní kreativní postupy a jejich řešení ve vztahu k vlastnímu tvůrčímu týmu i vnějšímu prostředí.
Syllabus (in Czech)
  • Stanovení tématu a základních tezí.
  • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
  • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
  • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
  • VODÁKOVÁ, Jitka, ČERNOCHOVÁ, Miroslava, RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových a závěrečných prací. 2. upr. vyd. Praha : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, Katedra informačních technologií a technické výchovy, 2003. 23 s. Dostupný z WWW: . info
  • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Teaching methods (in Czech)
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za průběžnou práci na textu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDBZ504