DAALX19 Pheripheral Vision

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 12:00–12:45 106, Wed 12:45–13:30 106
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět seznámí studující s klíčovými postavami dějin filozofie umění a jejich koncepty, a to od starověké filozofie (Platón, Aristotelés) až po moderní dobu (fenomenologie, dekonstrukce). Důraz je kladen na důkladné porozumění východisek těchto konceptů, jejich kritické srovnání a možnosti aplikace do umělecké tvorby.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit východiska vybraných konceptů z dějin filozofie umění
- samostatně diskutovat na klíčová ontologická, epistemologická a etická témata související s uměním
- orientovat se ve filozofickém textu a v dějinách filozofie umění
Syllabus (in Czech)
 • Letní semestr: 1. Ke kritice metafyziky (úvod) 2. Nietzsche – kritika metafyziky 3. Nietzsche – teorie věčného návratu 4. Nietzsche – filozofie umění 5. Test, úvod do fenomenologie 6. Klíčové pojmy fenomenologie (Husserl, Patočka) 7. Heidegger – ontologie 8. Heidegger – filozofie umění 9. Derrida – teorie dekonstrukce I 10. Derrida – teorie dekonstrukce II 11. Gender, diskurz, ideologie – umění a společnost I 12. Gender, diskurz, ideologie – umění a společnost II
Literature
  required literature
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Oikoymenh, 2014. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Praha: Oikoymenh, 2015.
 • PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda - Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.
  recommended literature
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.
 • BLECHA, Ivan a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Fin, 1995.
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie Praha: Karmelitánské nakl., 2007.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář, diskuze, samostatná četba.
Assessment methods (in Czech)
Průběžný a závěrečný test, samostatná četba.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DAALX19