DDVL316 Seminář k praxi III

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–9:15 1, Út 9:15–10:00 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je percepce a reflexe vlastní divadelně-pedagogické práce i práce druhých. V návaznosti na předmět „Praxe III“ se studenti učí koncipovat, realizovat a reflektovat svoji praktickou umělecko-pedagogickou činnost, probíhající v různých institucích zaměřených dle své specializace (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící, Taneční a pohybové divadlo a výchova).
Při koncipování praxe studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých během dosavadního studia, ale také mimo něj, především z oblasti divadelní teorie a praxe, psychologie, pedagogiky apod.
Výstupy z učení
Odborné znalosti:
- zná terminologii studované specializace;
- má široké znalosti z didaktiky oboru (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích - literatura česká i zahraniční;
- zná principy výstavby výukové jednotky v oboru;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, herecké průpravy atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících hodin;
- je schopen zapojit se do procesu jako aktivní tvůrce, a to jako člen týmu, tak i jeho vedoucí;
- dokáže vnímat potřeby skupiny a tyto poznatky aplikuje při své práci.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu, výukový program, dílnu atd.) na základě zaměření své specializace;
- využívá metody, koncepty a formy oboru;
- ústní i písemnou formou umí analyzovat a reflektovat svoji práci;
- dokáže uplatnit základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Osnova
 • 1) Výběr instituce pro praxi
 • 2) Seznámení se s vybranou institucí a jejími strategickými dokumenty
 • 3) Příprava a realizace praxe
 • 4) Průběžná reflexe činnosti studentů
 • 5) Závěrečné hodnocení praxe
Literatura
  doporučená literatura
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • MACHKOVÁ, E. Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1991. 101 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980. 159 s. ISBN neuvedeno. info
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 223 s. ISBN 80-7315-039-5. info
 • MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, CDVU, 1995. 210 s. ISBN 80-210-1070-3. info
 • MORGANOVÁ, N.; SAXTONOVÁ, J. Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Praha: SDV, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • PROVAZNÍK, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence. Tvořivá dramatika 2006, roč. 17, č. 3. s. 10-11. ISSN 1211-8001. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. vydání Praha: Portál 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • ULRYCHOVÁ I. Drama a příběh. Plánování dramatu. Tvořivá dramatika,2004, roč. 15, č. 1-4. ISSN 1211-8001. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 80-90195415. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Grada Publishing, a.s., 2008. 352 s. ISBN 80-90195415. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
  neurčeno
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Výukové metody
Forma výuky: seminář
Metody výuky: diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů, odevzdání potvrzení o vykonané praxi a vypracování písemné písemného hodnocení praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDVL316