Výchovná dramatika pro Neslyšící

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

V akademickém roce 1992/93 začali studovat první neslyšící studenti v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících (VDN) na DIFA JAMU v Brně.

Studium má podobu tříletého bakalářského. Absolvent získá titul BcA.

Absolventi nacházejí uplatnění ve sféře školství i kultury. Potvrzuje se v praxi, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy ve výuce neslyšících dětí a mládeže. A vytvoření dětské či mládežnické inscenace má dopad pedagogický, sociální i terapeutický.

Cílem rozšíření bakalářského studia VDN o navazující magisterský obor bylo, aby naši absolventi mohli být přijímáni jako plnohodnotní pedagogové oboru dramatická výchova a ti, kteří již v praxi úspěšně působí získáním titulu MgA své profesní zařazení obhájili i legislativně.

Po úspěšném splnění všech požadavků náročného bakalářského studia VDN, kde je akcentován osobnostní růst každého studenta a rozvíjena jeho schopnost být komunikativní tvůrčí osobností především v oblasti pedagogické, v magisterském studiu se rozvíjí především divadelní oblast tohoto oboru a zkoumá možnost divadla jako výchovného prostředku. A to aktivní tvorbou inscenací hraných sluchově postiženými dětmi a mládeží a také tvorbou inscenací pro děti a mládež.

Při zachování specifičnosti této tvorby mohou tyto inscenace komunikovat s diváky neslyšícími i slyšícími. Realizace takovéto inscenace má dopad v rovině pedagogické i sociální.

V magisterském studiu VDN získávají studenti kromě rozvoje pedagogických kompetencí také nové poznatky z oblasti dramaturgické přípravy inscenace, tvorby scénáře, režie. Posilují své dovednosti v oblasti herectví, seznamují se se základy scénografie. Akcentována jsou specifika, která vyplývají z „postižení“, či lépe řečeno ze specifických zvláštností této minority.

Důležitá je společenská orientace, nalezení adekvátních výrazových prostředků vyplývajících z věku dětí a mládeže. A také z povahy instituce, pro kterou je inscenace tvořena. (škola, mimoškolní zařízení, ZUŠ, kluby, spolky, občanská sdružení vzdělávací povahy atd.)

Divadelní inscenace je umělecká tvorba a zároveň výchovný prostředek. Pro Neslyšící je nástrojem sebeuvědomování, terapie, i komunikace.

Obor připravuje absolventy pro profesionální a amatérskou divadelní tvorbu pro děti a mládež. Zkoumá možnosti aktivního zapojení dětských diváků do divadelního představení, rozvíjí možnosti plnohodnotného zážitku a prožitku u sluchově postižených dětí a mládeže

Cílem oboru je rozvíjet na vysokoškolské půdě oblast divadla neslyšících jedinců, připravovat kompetentní osobnosti, které budou schopné své poznatky uplatňovat v praxi a rozvíjet oblast divadla pro děti a mládež. Magisterský titul opravňuje naše absolventy k působení v postavení plnoprávných pedagogů pro oblast dramatické výchovy Neslyšících.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání napříč věkovými i sociálními skupinami a především pak skupinami osob se specifickými potřebami
  • jsou schopni formulovat problém oboru v praxi i vlastní postupy včetně odborné argumentace
  • analyzují a volí adekvátní metodiky, umí je aplikovat v pedagogickém procesu či v procesu sociální péče
  • v kvalifikovaném projevu dokážou uplatnit základní terminologii oboru v českém jazyce i v českém znakovém jazyce
  • jsou schopni na profesionální úrovni spolupracovat v týmu neslyšících osob i v integrovaném týmu, podílejí se na vymezení jeho úkolů, za něž přijímají zodpovědnost, reflektují a respektují názory ostatních členů týmu
  • jsou schopni vést malý tým, skupinu osob se specifickými potřebami (nejen skupinu neslyšících jedinců , ale i skupinu integrovanou)
  • samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti především na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také aktivní účastí na domácích i zahraničních vzdělávacích workshopech a seminářích, které se týkají oboru
  • cíleně a efektivně využívají svou osobní zkušenost s vlastní jinakostí, emocionalitu, představivost, citlivost a výrazové schopnosti k vlastní interpretaci a tvorbě a především k divadelně-pedagogické práci
(?)

Školská a vzdělávací zařízení pro sluchově postižené děti a mládež na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, mimoškolská výchova – střediska volného času, organizace pro sluchově postižené, občanská sdružení specificky zaměřená např. na mimoškolní vzdělávací aktivity neslyšících dětí, dále na aktivity rozvíjející i děti z dalšími specifickými potřebami- např. Mentálně postiženými, autistickými i tělesně postiženými apod.) .

Absolventi využívají práci na divadelní inscenaci jako výchovný a terapeutický prostředek.

Absolventi se podílejí na vytváření výukových opor, které jsou využívány na běžných základních školách (např. výuková opora „Výuka k různosti“) a které seznamují žáky běžných škol s minoritou neslyšících osob.

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Metodika dramatické výchovy a obhajoba samostatného projektu DV

Speciální pedagogika

Vývojová a pedagogická psychologie

Techniky a metodika základní pohybové průpravy a akrobacie

Metodika výtvarné výchovy

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářského absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
46

Specifikace oboru

Obor: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Zkratka: VDN
Kód: 8203R065
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. Mgr. Zoja Mikotová

Nejčastěji zapisované předměty