Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Divadelní manažerství je realizován Ateliérem divadelního manažerství a jevištní technologie ve dvou kvalifikačních zaměřeních: Produkční management a Jevištní management a technologie. Vzdělává odborníky pro organizačně-provozní a technickoprovozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů, s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. Studijní obor čerpá z výhody studentských tvůrčích týmů, které sestávají ze studentů různých oborů DIFA JAMU a které společně ověřují své teoretické znalosti a konfrontují své profesní zacílení v rámci školních uměleckých projektů. Bakalářský studijní obor Divadelní manažerství postupně během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny jak teoretické, tak praktické, aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. V praxi to znamená, že pedagogové teoretických předmětů mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti obou specializací působí, a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni formulovat problém, volit a obhájit si vlastní postupy
  • umí pracovat v týmu a efektivně komunikovat s jeho členy
  • jsou schopni převzít zodpovědnost za své úkoly
  • umí pracovat s vlastním časem, jsou schopní si systematicky a efektivně zorganizovat své úkoly a aktivity
  • uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání a umí jej zohlednit v práci produkčního a jevištního manažera
  • ve spolupráci vůdčí osobností tvůrčího týmu (režisérem) dokážou koordinovat práci tvůrčího týmu, definovat role a úkoly jeho jednotlivých členů při současném respektování a reflexi jejich názorů
  • dokážou komunikovat se zainteresovanými stranami projektů a produkcí, na nichž pracují
(?)

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

marketingový manažer v divadlech všech typů a kulturních institucích

manažer uměleckého souboru

manažer v umělecké agentuře

manažer kulturní instituce

manažer festivalu (divadelního, hudebního, jiného v oblasti umělecké tvorby)

tajemník divadla

asistent ředitele divadla

manažer kulturního projektu

založit si vlastní agenturu

Absolvent může své vzdělání uplatnit:

v českých divadlech všech typů

v českých kulturních institucích

v českých uměleckých agenturách

ve vlastní agentuře

v českých i mezinárodních kulturních projektech a festivalech

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Management

Divadelní provoz (právo, divadelní provoz, ekonomika a rozpočetnictví)

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba absolventského výkonu a písemné dokumentace výkonu

(?)
0
Aktivní studenti
222

Specifikace oboru

Obor: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Zkratka: DIVMAN
Kód: 8203R005
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. MgA. Blanka Chládková

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty