Audiovizuální tvorba a divadlo

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

Cílem oboru Audiovizuální tvorba a divadlo je vybavit studenty odbornými technickými a technologickými dovednostmi i teoretickými znalostmi nezbytnými pro rozvoj jejich budoucí audiovizuální a strukturované multimediální tvorby v propojení s dramatickými uměními. Současně obor vytváří prostor k rozvíjení uměleckých a tvůrčích schopností studentů v oblasti, kde se propojují audiovizuální média a dramatická scénická umění.

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu),

2. umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby,

3. tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu,

4. umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních produkcí s audiovizuálními prvky, přes adaptace původně divadelních forem, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké formy mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu divadelního tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko přenositelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických, performativních umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním prostoru. Tvůrce vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru
  • vytvořit veřejně prezentovatelnou uměleckou adaptaci s originálními autorskými prvky audiovize, divadla a ostatních formách performativního umění
  • dovedou výrazným autorským způsobem spolupracovat na různých formátech televizní divadelní publicistiky, televizních přenosech a záznamech divadelních představení, živých vystoupení
  • jsou schopni se účastnit společné výstavy a participovat na publikaci nebo elektronické prezentaci divadelní fotografie od dokumentární až po aranžovanou, včetně ostatních forem performativního umění
  • nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, flexibilně jej přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologickému řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce
  • nést důsledky vlastní umělecké tvorby od společenských, přes ekonomické až po sociálně a autorskoprávní
  • při řešení praktických problémů oboru a přípravě projektů využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému
  • v písemném projevu teoreticky zpracovat a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím samostatně zvolené metody
  • prezentovat originální umělecký výkon vlastní nebo celého týmu na veřejnosti, a to i na mezinárodním fóru a jsou připraveni nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
(?)

Absolventi

- si uvědomují etický rozměr uměleckého poznávání napříč věkovými i sociálními skupinami, které vstupují do otevřeného prostoru performativního umění ovlivňovaného poznáním i produkty lidské společnosti, jsou schopni na tuto situaci dynamicky reagovat, pozitivně řešit k prospěchu ostatních a minimalizovat případné negativní jevy,

- jsou schopni samostatně a odpovědně se rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům

- v umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni vzdělání,

- vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy,

- jsou schopni formulovat v kvalifikovaném projevu reflexi vlastní umělecké tvorby,

- sledují a reflektují soudobé vědecké a umělecké poznávání a vytvářejí si tak předpoklady pro další samostudium,

- identifikují a vytvářejí možnosti dalšího osobního profesionálního uplatnění a rozvoje v oboru

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

(?)
0
Aktivní studenti
48

Specifikace oboru

Obor: Audiovizuální tvorba a divadlo
Zkratka: AUDIOV
Kód: 8203R079
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Petr Francán

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty