Taneční a pohybové divadlo a výchova

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium bakalářského stupně oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je organizováno jako kombinovaná forma studia, probíhajícího ve víkendových blocích, 10 x za akademický rok a dílnách, s cílem vychovat pedagoga – tvůrce . Role pedagoga v oblasti tanečního umění není oddělitelná od kreativní tvorby v tomto oboru, je tudíž nutno, aby vzdělávání pedagogů taneční či pohybové výchovy bylo těsněji spjato s podporou a rozvíjením kreativity absolventů oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova Důraz je kladen na rozvoj vyjadřovacích schopností v oblasti pohybu a tanci, přičemž prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filosofii a životním stylu.. Koncepce studia je jednotná s přihlédnutím na osobní pedagogické i tvůrčí individuality. Zahrnuje jednak získání základních znalostí v oblasti metodik jednotlivých tanečních technik a pohybových disciplín a teoretickou i historickou průpravu v oblasti dramatických umění s důrazem na taneční a pohybové divadlo a také klade důraz na osobní a kreativní přístup k pedagogické i tvůrčí práci v oblasti tanečního umění.

Základním cílem bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je vychovat pedagoga – tvůrce, který je schopen pedagogického i kreativního přístupu k tanečnímu umění a taneční a pohybové výchově Směřuje k tomu, aby se taneční a pohybová výchova stala mimořádným výchovným prostředkem s možností rozvíjet celistvou osobnost každého člověka.. Dovede svůj pedagogický i tvůrčí přístup přizpůsobit potřebám příslušné věkové skupiny, tedy přístup při výchově a tvorbě v oboru taneční a pohybové divadlo: u budoucích profesionálních tanečníků, žáků ZUŠ, zájmové skupině amatérského souboru, žáků ZŠ a SŠ při výuce předmětu taneční a pohybová výchova.

Absolventi bakalářského stupně oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova jsou schopni vyučovat tanci jako komplexnímu uměleckému zážitku a ne pouze aplikovat metodiky tanečních technik a ostatních pohybových disciplín.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání prostřednictvím tance a pohybu napříč věkovými i sociálními skupinami, které vstupují do tanečního a pohybového divadla
  • jsou schopni samostatně pojmenovat problém oboru v praxi a postupovat dle vhodné oborové metodiky a zvolit optimální postup při jeho řešení
  • plně se orientují v odborné terminologii oboru v oblasti tance a to i v cizím jazyce (např. klasický tanec – francouzština a ruština, moderní tanec – angličtina, atd.)
  • kladou důraz na rozvoj vyjadřovacích schopností v oblasti pohybu a tance a na propagaci vyučování tance jako zážitku, který se podílí na životní filosofii a životním stylu
  • jsou schopni vést skupinu tanečního či pohybového divadla
  • plně si uvědomují neoddělitelnost role pedagoga v oblasti tanečního umění od kreativní tvorby v tomto oboru
  • samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti především na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také aktivním studiem teoretických poznatků
  • ve své praxi využívají teoretické znalosti, se kterými jsou schopni zacházet tvůrčím způsobem a rozpoznají souvislosti s jinými uměleckými disciplínami
  • využívají svoji osobní, pedagogickou a tvůrčí individualitu a kladou důraz na osobní a kreativní přístup k pedagogické i tvůrčí práci v oblasti tanečního umění, tanečního a pohybového divadla s ohledem na individuální pedagogické nebo umělecké směřování
(?)

Pedagog volného času

Lektor taneční a pohybové výchovy

Divadelní lektor pro oblast tanečního a pohybového divadla

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Pedagogika

Psychologie

Metodiky tanečních technik a didaktika taneční a pohybové výchovy

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářského absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
70

Specifikace oboru

Obor: Taneční a pohybové divadlo a výchova
Zkratka: TAPDAV
Kód: 8203R088
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Hana Halberstadt

Nejčastěji zapisované předměty