Dramatická umění

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Smyslem doktorského studijního programu „Dramatická umění“ je umožnit další, vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům Divadelní fakulty JAMU a příbuzných studijních programů. Navazuje se přitom na předchozí studium: podmínkou k přijetí ke studiu doktorského programu je absolvování některého oboru z magisterského studijního programu „Dramatická umění“, případně příbuzného studijního programu.

Základní charakteristiku tohoto doktorského studijního programu tvoří jeho orientace jednak na uměleckou tvorbu, jednak na její vědeckou analýzu a reflexi. Tato koncepce doktorského studia vychází z faktu, že v magisterském programu jsou studenti vzděláváni jako tvořiví umělci – součástí jejich absolutoria je vedle příslušných státních zkoušek a písemné diplomové práce také umělecký výkon (projekt), tedy umělecký artefakt, jímž může být režie či dramaturgie inscenace, autorství dramatického textu či jeho překladu do češtiny, herecký výkon, scéna a kostýmy k divadelní inscenaci, umělecko-pedagogický projekt atp.

Navazuje-li doktorské studium na takto formované studium magisterské, je nezbytné, aby jeho součástí bylo pokračování v umělecké tvorbě a jejím výzkumu. Student doktorského studia pokračuje – většinou už s jistou dávkou zkušenosti z vlastní umělecké tvorby v praxi (divadlo, rozhlas, televize atd.) – v hledání nových uměleckých postupů ve svém oboru, ve zkoumání těchto postupů a v analýze a reflexi jejich výsledků, které pak zase zpětně ovlivňují jeho další uměleckou tvorbu.

Dalším úkolem, který si klade doktorský studijní program, je výchova nových pedagogů uměleckých oborů pro vysoké umělecké školy, tedy především pro oblast divadelní. Proto jsou studenti doktorského programu vedeni svými školiteli – a s jejich supervizí – také k samostatné pedagogické aktivitě. Realizuje se většinou ve 2. a 3. ročníku studia, a to buď formou pedagogické asistence, nebo s tématem dizertační práce.

Filozofie doktorského studia na Divadelní fakultě JAMU vychází z chápání umění jako integrální součásti lidského myšlení. Vedle racionálního poznávání světa, které nalézá svou výsostnou a strukturovanou podobu v nekonečné řadě vědeckých disciplín, je pro člověka už od počátků jeho existence cestou k poznávání záhad bytí také umění. Cíl vědeckého i uměleckého poznávání je totožný, totiž snaha pochopit podstatu lidské existence, rozdílné jsou pouze prostředky a metody tohoto poznávání. Proto je doktorské studium na Divadelní fakultě orientováno především na tu linii poznávání světa, kterou zprostředkuje umění a prostředky a metody jemu vlastní. Zároveň je ovšem nutno podotknout, že ani umělecký doktorský studijní program se nepohybuje v „iracionálních mlhách“, ale využívá v míře potřebné a nezbytné také postupy exaktní a racionální; právě v propojení obojího, se zvláštním důrazem na uměleckou tvořivost (talent, intuice, inspirace…), spatřujeme specifiku uměleckého doktorského studijního programu.

Oborová rada studijního programu:

https://df.jamu.cz/fakulta/organy-fakulty/rady-a-komise/oborova-rada-doktorskeho-studia/

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • hluboké a systematické znalosti a porozumění historii, teorii, praxi, konceptům a metodám v oblasti divadla a dramatických umění odpovídající soudobému stavu poznání mezinárodní úrovni
 • mistrovství v porozumění relevantním výzkumným metodám, technikám a strategiím a jejich odpovídající aplikaci na poli divadelního výzkumu a/nebo divadelní praxe (artistic research)
 • rozsáhlé porozumění širšímu odbornému  kontextu, ve kterém se odehrává jejich výzkum, a schopnost dávat výsledky svého výzkumu do souvislostí s peer review a s publikovanými, prezentovanými a dalšími veřejnými výstupy
 • rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů a jejich zařazení v oblasti divadla a dramatických umění
 • pracovat s odpovídajícími bibliografickými údaji, využívat archívy a další zdroje informací
 • tvořivě, novátorsky a originálně přistupovat k výzkumu, prokazovat flexibilitu a otevřenost a současně rozpoznávat hranice a přiměřeně vyvozovat závěry na základě podložených zdrojů a metodologicky správných postupů
 • vyhodnocovat nové poznatky a ideje, navrhovat a používat pokročilé umělecké a výzkumné postupy a inovativně přispívat k rozvoji současné teorie i praxe divadla a dramatických umění způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání a vývoj divadla
 • řídit vlastní závažný výzkumný projekt založený na jasně zaměřených a zdůvodněných výzkumných cílech a metodologiích a plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat zdroje pro jejich uskutečnění
 • rozvíjet a udržovat systém spolupráce a pracovních vztahů se spolupracovníky, kolegy a partnery v kulturních a uměleckých institucích a v širokých společenstvích výzkumu a umělecké praxe
 • samostatně řešit složitý etický problém při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oblasti divadla a dramatických umění ostatním členům odborné komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti
 • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, včetně ústní a písemné prezentace výsledků tvůrčí činnosti
 • získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností i objevovat nové tvůrčí možnosti v oblasti divadla a dramatických umění a ovlivňovat podmínky vzdělávání ostatních
(?)

Absolventi doktorského studijního programu „Dramatická umění“ jsou schopni nejen samostatné umělecké tvorby, ale také její poučené reflexe ve světle nejnovějších poznatků současné teorie divadla. Spojují přirozené předpoklady umělecké tvorby (talent, uměleckou intuici…) se schopností vědecké analýzy při přípravě projektů, při procesu jejich vzniku i při jejich hodnocení. Jak vyplývá z povahy divadelního umění, musí být schopni pracovat v týmech, jsou však schopni přinášet své vlastní podstatné a inspirativní podněty, jimiž ovlivňují konečnou podobu uměleckého artefaktu (např. divadelní inscenace), který na základě týmové práce vznikne. Díky schopnosti reflektovat proces divadelní tvorby a analyzovat jeho jednotlivé fáze by měli dokázat být vedoucími členy uměleckých kolektivů, v nichž vznikají divadelní (mediální aj.) projekty. Podle jednotlivých oborových specializací aplikují své znalosti a svůj talent i mimo oblast divadla, např. v pedagogické či manažerské práci. (viz dále možnosti uplatnění). Znalosti z metodologie vědecké práce je předurčují také k odborné publikační činnosti, např. v odborných divadelních časopisech či v samostatných knižních monografiích. Touto formou se podílejí na dalším rozvoji divadelního umění.

(?)

Pro vzdělávání v doktorském studijním programu je na Divadelní fakultě JAMU vytvořený kreditní systém studia. V rámci kreditního systému jsou ohodnocovány kredity studijní aktivity studenta prostřednictvím absolvovaných předepsaných i volitelných přednášek a seminářů a výsledků jeho vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti zejména na úrovni publikační činnosti, účasti na konferencích, veřejné prezentace uměleckých děl i pedagogických aktivit, které jsou součástí jeho doktorského studia. V každém roce studia součet kreditních hodnot studovaných předmětů představuje 60 kreditů, za celé studium pak 240. Systém kreditů pro jednotlivé předměty je vytvořen tak, aby kredity zohledňovaly úsilí vynaložené k studiu.

Obsah studia zahrnuje vzdělávací, výzkumnou část a také uměleckou, pedagogickou a publikační činnost. Vzdělávací část obsahuje teoretickou průpravu pro vědecko-výzkumnou práci a další tvůrčí činnost. V osobní specializaci jsou potom zahrnuté předměty určené školitelem. Ověřování získaných znalostí, zkušeností a dovedností studenta se uskutečňuje prostřednictvím zkoušek, kolokvií případně zhodnocením seminárních aktivit.

Výzkumná část obsahuje referáty o řešení konkrétního výzkumného úkolu a jejich obhajoby na doktorském semináři. Celkové výsledky výzkumu jsou potom zpracovány do disertační práce, případně také do uznatelných výstupů platných pro RIV, případně RUV.

Pedagogická činnost doktorandů je v rozsahu, který umožní získávat a rozvíjet schopnost prezentovat odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti při výuce v a současně nezatížit studenta tak, aby nemohl plnit jiné povinnosti vyplývající z jeho studijního plánu. V průměru jde o 4 vyučovací hodiny za semestr ve 2. a 3. ročníku.

Studium doktorského studijního programu v studijním oboru je koordinováno oborovou radou, která sestavuje rámcový studijní plán, určuje obsah přijímacího pohovoru pro uchazeče, navrhuje školitele, schvaluje témata disertačních prací, hodnotí průběh studia, navrhuje a schvaluje složení komisí pro obhajoby disertačních prací a pro státní doktorskou zkoušku, včetně oponentů disertační práce.

Studium každého studenta je řízeno a koordinován odborným školitelem, který zejména sestavuje se studentem jeho individuální studijní plán, provádí průběžnou kontrolu jeho plnění, provádí konzultace k výzkumu i zpracovávání disertace. Každoročně vyhodnocuje studium studenta.

Ověřování znalostí při obhajobě disertační práce

Účelem obhajoby disertační práce je ověřit, zda student ovládá teoretické znalosti, má praktické zkušenosti a dovednosti vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti se schopností realizovat výsledky ve formě uznatelných výstupů. Dále zda úspěšně řešil konkrétní výzkumný úkol a zpracoval výsledky do disertační práce a zda výsledky obsahují původní vědecké nebo tvůrčí poznatky a zda výsledky obsažené v disertační práci realizoval ve formě uznatelného výstupu - RIV nebo RUV. Obhajoba se má konat před nejméně pětičlennou komisí pro obhajobu disertační práce. Výsledek obhajoby se hodnotí stupněm obhájil – neobhájil.

Ověřování znalostí při státní doktorské zkoušce

Účelem státní doktorské zkoušky je ověřit, zda student získal hluboké teoretické znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti v příslušném oboru doktorského studijního programu. Státní doktorská zkouška se má skládat před zkušební komisí, která má nejméně tři členy. Výsledek státní zkoušky se hodnotí stupněm prospěl – neprospěl.

(?)
22
Aktivní studenti
32

Specifikace oboru

Obor: Dramatická umění
Zkratka: DRAMA
Kód: 8203V000
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8203 D-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.