Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů. Cílem této mnohostranné výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví.

Studijní program proto zahrnuje kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů (včetně praktických cvičení s audiovizuální technikou) také výuku zaměřenou na sociologii masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu, na uměleckou kritiku, na dějiny českého a světového divadla a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. Umožňuje tak posluchačům, aby rozvíjeli svou schopnost reflektovat specifické nároky televize a rozhlasu z širšího kulturního hlediska.

V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o rozmanitých mediálních žánrech jsou studenti podněcováni k samostatným pokusům o kratší publicistické, prozaické a dramatické útvary. Pozornost je věnována také rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl. Právě s ohledem na úlohu, jakou může mít v médiích popularizace divadla, literatury a filmy, klademe důraz na to, aby se posluchači dokázali v těchto oborech orientovat a poznávali různé přístupy výkladové a realizační.

Studium RTDS v rámci DIFA umožňuje posluchačům kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty. Mohou tak získat představu o možnostech herecké práce nejen na jevišti, ale také před kamerou a mikrofonem. Mají příležitost psát své texty pro konkrétní interprety a ověřit si svou autorskou představu v praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů, forem oboru včetně kritické reflexe, se znalostí systémových možností institucí
 • dovedou vytvořit originální rozhlasové dramatické či experimentální dílo
 • dokážou samostatně vytvářet dokumentární a publicistická rozhlasová díla ve vysílatelné kvalitě
 • jsou schopni scenáristicky a režijně realizovat dramatické či dokumentární audiovizuální dílo
 • jsou schopni tvůrčí aplikace současných experimentálních metod v oblasti audiovize a multimédií
 • jsou schopni dramaturgicky zabezpečit tvorbu rozhlasových a televizních cyklických pořadů
 • jsou schopni vytvářet odborné lektorské posudky scénářů audiovizuálních a rozhlasových děl
 • jsou schopni vytvořit scénář celovečerního formátu pro televizní či filmové médium
 • jsou schopni dramaturgicky vést vývoj scénáře hraného i dokumentárního solitérního díla
 • při řešení praktických problémů oboru a přípravě výstupů využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální způsoby řešení
 • jsou schopni pracovat v týmech kreativních producentů veřejnoprávních médií v pozici dramaturgů a „developerů“ nových formátů
 • prezentují vlastní umělecká díla v rámci rozhlasového a televizního vysílání a v rámci přehlídek rozhlasové, televizní a filmové tvorby na lokální i mezinárodní úrovni
(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Rozhlasová a televizní dramaturgie II

Obhajoba magisterského projektu

Obhajoba magisterské práce

(?)
0
Aktivní studenti
98

Specifikace oboru

Obor: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Zkratka: RTDS
Kód: 8203T057
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. Mgr. Jan Gogola

Studijní katalog