Audiovizuální tvorba a divadlo

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

Cílem oboru Audiovizuální tvorba a divadlo je vybavit studenty odbornými technickými a technologickými dovednostmi i teoretickými znalostmi nezbytnými pro rozvoj jejich budoucí audiovizuální a strukturované multimediální tvorby v propojení s dramatickými uměními. Současně obor vytváří prostor k rozvíjení uměleckých a tvůrčích schopností studentů v oblasti, kde se propojují audiovizuální média a dramatická scénická umění.

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu),

2. umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby,

3. tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu,

4. umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních produkcí s audiovizuálními prvky, přes adaptace původně divadelních forem, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké formy mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu divadelního tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko přenositelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických, performativních umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním prostoru, vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru
  • dovedou vytvořit původní, veřejně prezentovatelné autorské umělecké dílo, nebo adaptaci s prvky audiovize divadla a ostatních formách performativního umění
  • dovedou vytvořit původní umělecké dílo nebo výrazným autorským způsobem spolupracovat na různých formátech televizní divadelní publicistiky, televizních přenosů a záznamů divadelních představení až po televizní adaptace, včetně adaptací „divadlo ve filmu
  • dovedou vytvořit původní výstavu, publikaci nebo publikovat v elektronické podobě divadelní fotografii od dokumentární až po aranžovanou, včetně ostatních forem performativního umění
  • nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce
  • jsou schopni nést důsledky vlastní umělecké tvorby od společenských, přes ekonomické až po sociálně a autorskoprávní,
  • při řešení praktických problémů oboru a přípravě projektů využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému
  • jsou schopni v písemném projevu teoreticky zpracovat a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím samostatně zvolené metody ,
  • prezentují originální umělecký výkon vlastní nebo celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru a jsou připraveni nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Divadlo a audiovize II

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
81

Specifikace oboru

Obor: Audiovizuální tvorba a divadlo
Zkratka: AUDIOV
Kód: 8203T079
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Petr Francán

Studijní katalog