angličtinaPřihlášení do IS JAMU

Obchodní podmínky pro Obchodní centrum Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují činnost Obchodního centra Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen OC JAMU) s platností od 1.7.2018

Základní informace

Název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU)

Sídlo: Beethovenova 650/2, Brno 602 00

IČ: 62156462

DIČ: CZ62156462

 

JAMU je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Zákazník  – Zákazníkem se rozumí osoba, která si prostřednictvím OC JAMU objednává plnění ze strany JAMU.

Zboží  – Zbožím se rozumí movitá věc, která je předmětem plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím OC JAMU.

Služba  – Službou se rozumí plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím OC JAMU, které není Zbožím.

OC JAMU – Obchodním centrem JAMU se rozumí elektronická aplikace provozovaná Janáčkovou akademií múzických umění v Brně na adrese https://is.jamu.cz/auth/obchod/ a https://is.jamu.cz/obchod/ 

Informační systém JAMU  – tím se rozumí informační systém, který JAMU provozuje pro podporu studijní administrativy, e-learningu a komunikaci uvnitř školy.

Smlouva  – Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Zákazníkem a JAMU prostřednictvím OC JAMU.

Objednávka

 1. Pomocí OC JAMU mohou zadávat objednávky registrovaní Zákazníci a osoby, které mají vytvořený profil v Informačním systému JAMU. Registrace se provádí vyplněním elektronického registračního formuláře a vytvořením hesla, pomocí kterého se bude Zákazník přihlašovat do systému. Osoby, které mají svůj profil v Informačním systému JAMU, se neregistrují.
 2. Zákazník je povinen při registraci udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že zákazník zjistí, že zaregistrované údaje neodpovídají skutečnosti, je povinen správné údaje neprodleně nahlásit e-mailem na adrese obchod@post.jamu.cz.
 3. Objednávky lze zadávat prostřednictvím aplikací OC JAMU nebo prostřednictvím Informačního systému JAMU, přičemž jedna objednávka může obsahovat jednu nebo více položek.
 4. Zadání objednávky podle odstavce 3 se považuje za Zákazníkův návrh na uzavření Smlouvy, pro každý druh plnění v objednávce podává Zákazník návrh na uzavření zvláštní Smlouvy.
 5. JAMU vyrozumí Zákazníka o přijetí nebo nepřijetí objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři. Zákazníci, kteří mají zřízený profil v Informačním systému JAMU, budou o přijetí návrhu vyrozuměni zprávou na e-mailovou adresu v Informačním systému JAMU (ve formátu „učo Zákazníka"@post.jamu.cz). Vyrozumění o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má Zákazník uhradit.
 6. Není-li stanoveno jinak, vzniká okamžikem doručení vyrozumění podle předchozího odstavce mezi Zákazníkem a JAMU Smlouva, kterou jsou obě strany vázány a kterou lze ukončit pouze v případech stanovených zákonem, Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
 7. Zákazník je oprávněn objednávku zrušit (stornovat) kdykoliv před provedením první platby za Zboží nebo Službu. Pokud Zákazník zruší objednávku po doručení vyrozumění podle odst. 5, považuje se toto zrušení za odstoupení od Smlouvy.

Úhrada za Zboží/Služby a dodání Zboží

 1. Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím OC JAMU zvolit, zda bude cena za Zboží uhrazena převodem na účet, platbou platební kartou na účet JAMU nebo v hotovosti při převzetí Zboží, případně na pokladním středisku, pokud jde o službu.
 2. Není-li stanoveno jinak, při platbě ceny za Zboží převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 14 dnů ode dne obdržení vyrozumění o přijetí jeho objednávky v souladu s detaily platby v něm uvedenými. Smlouva o koupi Zboží může stanovit, že se k ceně Zboží připočítá poštovné, balné a dobírkovné.
  Není-li stanoveno jinak, při platbě převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění o přijetí objednávky na Službu, nejpozději však 5 dnů před začátkem Výukového programu. Platba musí být provedena v souladu s detaily platby uvedenými ve vyrozumění, viz Objednávka, odst. 5.
 3. Cena za Zboží/Službu se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky, včetně případného poštovného, balného a dobírkovného u zboží na účet JAMU.
 4. Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce, a to do 7 dnů ode dne připsání celé kupní ceny za Zboží včetně poštovného, balného a dobírkovného na účet JAMU.
 5. Zboží je možné uhradit v hotovosti při převzetí v určeném místě na JAMU, nebo při převzetí od doručovatele. Služba musí být provedena na pokladním středisku JAMU nejpozději v den započetí Služby.
 6. V případě osobního odběru je Zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 7. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží/Služby je možné provést pouze v české měně.
 8. Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které JAMU vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Zboží/Služby.

Účetní, daňové a jiné doklady

 1. Účetní a daňové doklady se vystavují pouze v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující jejich tisk. Účetní a daňové doklady nebudou zasílány v písemné formě.
 2. Opravný daňový doklad bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři a vystaven v přehledu objednávek Zákazníka. Opravný daňový doklad se považuje za doručený dnem, kdy bude zpřístupněn v přehledu objednávek Zákazníka.
 3. Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ.
 4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji Služby prostřednictvím OC JAMU je ke dni vystavení daňového dokladu. Daňový doklad za Služby se vystavuje ke dni přijetí první platby od Zákazníka.
 5. Součástí zásilky Zboží bude dodací list.

Odstoupení od Smlouvy

 1. JAMU si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  1. Zákazník neuhradí plnou cenu za objednané Zboží nebo Službu ve stanoveném termínu.
  2. Zboží není možné z technických důvodů dodat.
  3. JAMU přestane objednanou Službu nabízet z technických důvodů nebo z důvodu nízkého zájmu o Službu.
 2. JAMU bude neprodleně informovat Zákazníka o odstoupení od Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  1. Do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytování Služby, pokud před uplynutím této lhůty nebyla Služba nebo její část Zákazníkovi poskytnuta.
  2. Do 14 dnů ode dne převzetí Zboží a to i bez udání důvodu, s výjimkou důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, např. u Zboží upraveného podle přání Zákazníka a Zboží, které obsahuje audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud Zákazník porušil jeho originální obal.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě Zboží, z důvodů uvedených v tomto článku, je Zákazník povinen zaslat dodané Zboží spolu s dodacím listem na adresu JAMU nebo doručit Zboží osobně na vlastní náklady. Spolu s dodáním Zboží je Zákazník povinen informovat JAMU, na základě které z výše uvedených skutečností od Smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu JAMU vrátí částku zaplacenou za Zboží.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, je Zákazník povinen informovat JAMU o odstoupení na elektronické adrese obchod@post.jamu.cz. Spolu s odstoupením je Zákazník povinen informovat JAMU, na základě které z výše uvedených skutečností od Smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu JAMU vrátí zaplacenou částku.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí JAMU Zákazníkovi uhrazenou platbu do 14 dnů na Zákazníkem uvedený účet. V případě, že Zákazník účet neuvede, vrátí mu JAMU peníze poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce nebo v registraci.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Zboží, odpovídá Zákazník za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, kdy Zákazník požádal JAMU, aby začala s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení, je Zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za Službu v případě, že poskytování Služby již začalo.
 9. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle Odstoupení od smlouvy, odst. 3 bodu 2), postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Vypovězení Smlouvy

 1. Smlouvu lze vypovědět pouze za podmínek v ní stanovených.

Vady Zboží

 1. Nároky z vad budou řešeny v jednotlivých Smlouvách. 

Komunikace

 1. Komunikace mezi Zákazníkem a JAMU probíhá elektronicky, v případech, kde to bude účelné i písemně, telefonicky, či osobně.
 2. Zákazník komunikuje s JAMU prostřednictvím aplikací OC JAMU nebo zasíláním e-mailů na elektronickou adresu obchod@post.jamu.cz.
 3. Komunikace ze strany JAMU bude směřována na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci nebo na Zákazníkovu adresu v Informačním systému JAMU. Zákazník je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat.

Ochrana osobních údajů

 1. S osobními údaji Zákazníků se bude zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobní údaje registrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému JAMU, a to po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů JAMU a splnění zákonem uložených povinností JAMU. Osobní údaje neregistrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému JAMU, a to po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů JAMU a splnění zákonem uložených povinností JAMU. K osobním údajům Zákazníka budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci JAMU a osobní údaje nebudou předávány ke zpracování třetím osobám s výjimkou údajů potřebných k zaslání Zboží a informování Zákazníka o průběhu jeho zaslání, s jejichž předáním Zákazník souhlasí při zadání objednávky.
 3. Zákazník vyplněním registračního formuláře nebo zadáním objednávky dává svolení ke zpracování svých osobních údajů v něm uvedených, a to způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem poskytnutí objednaného plnění. Zákazník může vzít svůj souhlas zpět zrušením registrace.

Závěrečná ujednání

 1. JAMU bude archivovat všechny uzavřené smlouvy v elektronické nebo tištěné formě. Smlouva se vystavuje přednostně v elektronické formě a bude k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující její tisk.
 2. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami platí ujednání obsažené ve Smlouvě.
 3. Smlouva uzavřená prostřednictvím OC JAMU a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR s vyloučením kolizních norem. Pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.
 4. JAMU uzavírá smlouvy obvykle v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavřena v českém jazyce, poskytuje JAMU v OC JAMU údaje v českém jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.
 5. Pokud je Smlouva uzavřena v jiném jazyce, poskytuje JAMU v OC JAMU údaje v tomto jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.
 6. Ceny za Zboží a Služby a údaje o nich jsou platné ke dni jejich zveřejnění.