Závěrečná práce


 1. Kdy vkládám svou závěrečnou práci do archivu?

  Student vkládá elektronickou verzi závěrečné práce do archivu ještě před její obhajobou. Po převzetí práce studijním referentem již student s archivem manipulovat nemůže. Podmínky odevzdání tištěné verze práce se mohou na jednotlivých fakultách lišit, kontaktujte proto svoji katedru či studijní oddělení.

  Pozn.: Ode dne převzetí práce studijním referentem je její archiv zveřejněn . Práce zůstává veřejná i v případě, že studijní oddělení zrušilo převzetí práce nebo vám udělilo třídenní výjimku pro manipulaci s archivem.

  Pracovnice studijního oddělení zavede do ISu téma závěrečné práce. Do archivu student vkládá celou závěrečnou práci vč. příloh, naměřených dat atp. Závěrečnou práci vkládá student do archivu sám. Student smí s obsahem archivu manipulovat do převzetí práce studijním oddělením, vedoucí práce a oponenti po převzetí práce a majitelé práva s_studium a s_vyuka (typicky studijní oddělení) prakticky kdykoli, více v otázce Kdy a kdo má přístup do archivu záv. práce.

  Přílohy obsahující mnoho malých souborů nebo složitou adresářovou strukturu, např. zdrojové kódy programu, vkládá student jako jeden archivní soubor, zpravidla ZIP. Fotografie nebo nesouvisející přílohy je vhodné vložit jednotlivě (pro usnadnění hromadného vložení lze využít funkci Správce souborů "Vložit složky a soubory ZIPem"). Pozor: Při vkládání pomocí ZIPu může dojít k masivním změnám názvů s diakritikou.

  Pozor: Do archivu lze vkládat pouze soubory související se závěrečnou prací. Použití archivu pro šíření jiných souborů bude postihováno. Zjištěná provinění budou provozovatelé systému předávat k řešení disciplinární komisi.

 2. Jak vložím svou závěrečnou práci do archivu?

  Předpokládá se, že každá závěrečná práce obsahuje minimálně textovou část, kterou má student pořízenou v elektronické formě.

  Pokud textovou část tvoří více souborů anebo do archivu budete vkládat také přílohy, vložte všechny soubory (každý samostatně). Při vkládání postupujte následovně:

  Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací
  Po kliknutí na odkazy

  Osobní administrativa → Student → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce

  se dostanete do svého archivu. Nemusíte soubory pojmenovávat vlastním jménem a příjmením, protože toto je jen váš archiv.

  Zkontrolujte záhlaví, zda máte vybranou správnou práci
  Pokud máte více než jedno studium, či více než jednu závěrečnou práci ke studiu, zkontrolujte, zda máte vybranou opravdu tu práci, ke které hodláte vložit soubor(y). Pokud ne, vraťte se na stránku "Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce" a znovu vstupte do archivu s výběrem odpovídající práce.
  Vložte textovou část do archivu
  V archivu klikněte na odkaz "Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací". Zde si přes odkaz "Zavedení souboru" otevřete formulář. Upřesněte typ nahrávaného souboru a dohledejte soubor ve vašem počítači. Můžete také upravit název vkládané práce či doplnit popis vkládaného souboru, tyto údaje ale nejsou povinné. Po uložení formuláře se vybraný soubor zavede do archivu a systém k němu po zpracování vytvoří jeho textovou verzi (ve formátu .txt). Velikost zaváděných souborů není ze strany ISu omezena, omezený limit (obvykle 2 GB) mohou mít pouze internetové prohlížeče. Blížší informace o nahrávání velkých souborů naleznete v Nápovědě k Úschovně.

  [1] formulář pro zavedení práce

  Zavedené soubory se vám přehledně zobrazí na stránce archivu. Soubory můžete odstranit pomocí ikonky za názvem souboru.

  [1] přehled zavedených souborů

  Pozor: Do archivu je možné vkládat text práce ve formátu pro MS Word (.doc či .docx), v podobě textového dokumentu ve formátu OpenDocument ODF (.odt) či v přenosném formátu dokumentů PDF (.pdf). Vkládáte-li práci ve formátu pro MS Word nebo OpenDocument ODF, pak se PDF a holý text vytvoří automaticky. Vložíte-li rovnou PDF, holý text se vytvoří z PDF též automaticky. Přílohy či další související soubory vkládejte dle vlastní úvahy.
  Nahrávaný soubor (odevzdávaná práce) nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný. Ověřte, že se vytvořila textová verze. Pro dostatečné vyplnění archivu je nutné, aby k textu práce existovala s ním totožná verze obsahující holý text. K souborům, které vložíte ve Wordu nebo ODF, se zpravidla do půl hodiny vytvoří automaticky jejich textové verze. Textové verze jsou nutné k tomu, aby bylo možné v archivech závěrečných prací vyhledávat.

  Doporučení: Dokumenty vytvořené v OpenOffice.org či LibreOffice není nutné převádět do formátu pro MS Word (přípona .doc či .docx), lepší je ponechat soubory v nativním formátu ODF (přípona .odt) nebo případně rovnou exportovat do přenosného formátu dokumentů PDF (přípona .pdf). Zkontrolujte si, zda soubory v archivu závěrečné práce odpovídají vašim představám. Vhodné je zkontrolovat všechny soubory, tedy jak vámi vložené, tak automaticky vytvořené – textová verze dokumentu a případně PDF varianta. Pokud konverze neproběhla správně, vložte soubory rovnou v PDF.

 3. Kdy je archiv dostatečně naplněn?

  Pro posouzení, zda je archiv se závěrečnou prací naplněn, se použijí tato kritéria:

  1. Je vyplněna anotace anglicky textem o délce alespoň 100 znaků.
  2. Pokud student studuje obory, z nichž alespoň jeden je v češtině nebo slovenštině, pak je povinen vyplnit i českou anotaci o délce alespoň 100 znaků.
  3. Jsou vyplněna klíčová slova textem o délce alespoň 30 znaků.
  4. Archiv obsahuje v nejvyšší úrovni textovou verzi o velikosti alespoň cca 3000 znaků a k ní připojený soubor ve formátu MS Word (.doc nebo .docx), ODF nebo PDF. Pokud se jedná o práci typu "Projekt", je požadovaná délka textu práce min. 100 znaků.
  5. Je vyplněn jazyk závěrečné práce.
  6. Je potvrzena shodnost elektronické a případné tištěné varianty závěrečné práce.

  Výsledek posouzení se sděluje studentovi v aplikacích souvisejících se závěrečnou zkouškou. Na archivy, které jsou dostatečně naplněny a práce mají vloženou známku, jsou odkazy ze stránek pro hledání osob (Lidé).

 4. Proč už nemůžu opravovat vloženou závěrečnou práci, anotaci ani nic jiného?

  Vaši práci už převzalo studijní oddělení a od té chvíle je archiv "uzamčen". V případě nutnosti můžete požádat studijní oddělení o udělení třídenní výjimky pro manipulaci s archivem.

  Pozor: Dříve než odevzdáte tištěnou podobu práce, zkontrolujte si, zda obsah veškerých souborů vložených do archivu (včetně převedených do PDF a holého textu) odpovídá vašim představám. Mějte na vědomí, že studijní oddělení vám není povinno třídenní výjimku pro manipulaci s archivem udělit.

 5. Jak požádám o skrytí části závěrečné práce?

  Požádat o skrytí části závěrečné práce můžete pouze za výjimečných okolností.

  Žádost lze podat přes Úřadovnu:

  Student → Úřadovna → Podání nové žádosti → Žádost o skrytí části závěrečné práce

  Je nutné, aby student v žádosti uvedl soubory, které mají být skryty, a samostatně je vložil pod vhodným názvem do archivu. Záleží na dohodě s vedoucím práce, zda se bude jednat o dvě verze textu práce nebo pouze o vyčleněné kapitoly či přílohy práce. Žádost bude postoupena odpovědným osobám k posouzení, o výsledku budete informováni e-mailem. Skrytí požadovaných souborů nastaví před zveřejněním práce administrativní pracovník.

 6. Proč je moje závěrečná práce veřejně přístupná?

  Povinnost zveřejnění závěrečné práce je dána zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
  § 47b

  Zveřejňování závěrečných prací

  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Vysoká škola disertační práci nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.

  (2) Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

  (4) Vysoká škola může odložit zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění31), nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce. Vysoká škola zašle bez zbytečného odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 17:58, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému