Úschovna


 1. Co je Úschovna?

  Úschovna (či depozitář) je aplikace určená pro předávání souborů jiným uživatelům. Jednak uživatelům, kteří se přihlašují do is.jamu.cz, ale i uživatelům kdekoli ve světě. Úschovna je rovněž určena pro uschovávání vlastních souborů na omezenou dobu.

  Příklady použití:

  • Pracuji v počítačové učebně, rozdělanou práci si uložím jako soubor do ISu, doma nebo v jiné učebně si jej opět vyzvednu.
  • Potřebuji přijímat velké soubory (e-mailový systém doručuje pouze zprávy omezené velikosti).
  • Jiná osoba či osoby potřebují ode mne převzít velký soubor, chci jí/jim ho snadno vystavit na Internetu.

  Upozornění:

  • Úschovnu lze používat výhradně pro studijní a výzkumné účely a v souladu s Pravidly užívání Administrativního serveru a dalšími směrnicemi školy. Zjistí-li správci překročení pravidel, zablokují přístup k Úschovně uživateli na minimálně jeden semestr.
  • Úschovna není určena pro stabilní ukládání materiálů, soubory v ní je nutno vyzvednout, protože po vypršení časového limitu mizí! Úschovna není odevzdávárna. Neodevzdávejte jejím prostřednictvím soubory (domácí úlohy, eseje apod.) učiteli, použijte agendu Studijní materiály. Není také vhodné vystavovat jejím prostřednictvím pomůcky k výuce. Jste-li studentem, využijte složku 'Poskytovny' v agendě Studijní materiály.
  • Důležité: Chcete-li přijímat soubory od neautentizovaných uživatelů (kteří nemají heslo k ISu), musíte k tomu dát povolení pomocí

   Osobní administrativa → Úschovna -- změna nastavení

  • Úschovna je k dispozici osobám majícím aktivní vztah ke škole a absolventům, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou. Ihned po přerušení či neúpěšném ukončení studia či ukončení pracovního poměru přestává být Úschovna dostupná a nedostupné se stanou i soubory v Úschovně uložené.

 2. Stručný přehled možností Úschovny

  Chci sám sobě odložit soubor do ISu:

  Osobní administrativa → Úschovna

  Chci někomu z JAMU poslat soubor:

  Úschovna → Vložení souborů do cizí Úschovny

  Chci krátkodobě vystavit soubor pro stažení osobami z JAMU:
  Vložím jej do své Úschovny a osobám sdělím jeho adresu – vnitřní WWW odkaz, např. 'https://is.jamu.cz/auth/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc'. Zkontroluji přístupová práva souboru, aby se osoby k souboru dostaly.
  Chci krátkodobě vystavit soubor pro stažení osobami mimo JAMU, z Internetu:
  Vložím soubor do své Úschovny, sdělím osobám neautentizovaný odkaz, např. 'https://is.jamu.cz/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc'. Zkontroluji přístupová práva, aby soubor mohl číst kdokoli z Internetu.
  Někdo mi něco vloží do mé Úschovny:
  Přijde mi o tom e-mail s informací včetně data, kdy bude soubor automaticky smazán. Přijímání souborů z Internetu musím povolit

  Úschovna → Povolení/zakázání vkládání do Úschovny z neautentizovaného webu

 3. Omezení maximální kapacity – kvóta Úschovny

  Každý aktivní uživatel (aktuálně studující student, zaměstnanec s pracovní smlouvou apod.) nebo úspěšný absolvent školy, který ukončil studium státní závěrečnou zkouškou, vlastní svoji Úschovnu. Její celková kapacita je omezena kvótou. Velikost kvóty, aktuálně zabraná kapacita a zbylá volná kapacita se vypisuje po vstupu do vlastní Úschovny. Do Úschovny nelze vložit soubory, které by po vložení způsobily překročení kvóty.

 4. Expirace souborů v Úschovně – jak dlouho může být soubor v Úschovně?

  Každému souboru vloženému do Úschovny je nastaveno datum, kdy expiruje, tj. den, kdy bude automaticky smazán. Expirace je v Úschovně aktuálně nastavena na 30 dní. Po uplynutí této doby bude soubor přesunut do složky Popelnice, kde bude dostupný dalších 30 dní (v této fázi je ještě možné ho obnovit zpět na původní místo), než dojde k jeho definitivnímu smazání. Poté už soubor nelze nijak obnovit.

  Aplikací

  Úschovna → Hromadné prodloužení expirace souborů v Úschovně

  můžete hromadně všem souborům v Úschovně expiraci prodloužit od teď o dalších 30 dnů. Expiraci lze zkracovat a prodlužovat také individuálně jednotlivým souborům (prodlužovat však opět jen o 30 dnů od teď).

  Soubory v Úschovně se nezálohují, proto je po expiraci ve složce Popelnice již nelze obnovit.

  Správci si vyhrazují právo nově stanovovanou expirační dobu (nikoli datum expirace už přidělené souborům) měnit podle aktuálního provozního stavu úložiště souborů.

 5. Zablokování Úschovny

  Pokud správci zjistí, že Úschovna je používána v rozporu s Pravidly užívání Administrativního serveru a dalšími směrnicemi školy, ihned zablokují k Úschovně uživatele přístup. Přístup se blokuje na omezenou dobu. Do zablokované Úschovny se nedostane ani její majitel. Soubory v zablokované Úschovně normálně expirují.

 6. Vstup do vlastní Úschovny

  Do vlastní Úschovny vstupujte po přihlášení se k Informačnímu systému např. z titulní stránky Osobní administrativy po kliknutí na odkaz 'Úschovna'. Prohlížet si obsah Úschovny (tj. proklikávat se jejími složkami) smí pouze její majitel (a vlastník explicitního práva 'g_depository'; toto právo se uděluje pouze výjimečně pro řešení případných excesů). Do vlastní Úschovny se také dostanu odkazem:
  https://is.jamu.cz/auth/de/učo/
  Máte-li v systému přezdívku, smíte místo svého uča použít přezdívku. Zkratka 'de' znamená 'depozitář/depository'.

  Vstoupíte-li do vlastní Úschovny, smíte zde manipulovat s celým adresářovým stromem vaší Úschovny. Smíte vytvářet složky, vkládat soubory, stahovat/číst soubory, rušit soubory a složky, měnit přístupová práva atp. K těmto operacím má právo pouze majitel Úschovny (a člověk mající explicitní právo). Vhodným nastavením přístupových práv můžete povolit čtení souborů jiným osobám (ať uživateli is.jamu.cz, nebo komukoli v Internetu). Jiní lidé než majitel si však nesmějí obsah Úschovny prohlížet, ale pokud chcete, aby si od Vás někdo nějaký soubor vzal, musíte mu poskytnout tzv. vnitřní odkaz na soubor (a dát mu právo soubor číst), viz dále.

  Implicitně jsou přístupová práva čtení nastavena na 'kdokoliv v Internetu', lze
  [1] změnit
  [2] zkontrolovat, zda zamýšlený adresát má přístup
  [3] kliknout na ikonu pro informace o materiálu (zjištění jeho vnitřního WWW odkazu)

  [1] vnitřní www odkaz pro konkrétní materiál

 7. Vnitřní odkaz – adresa materiálu v Úschovně

  Vnitřní odkaz ukazuje do Úschovny is.jamu.cz. Vnitřní odkaz je buď autentizovaný, nebo neautentizovaný.

  Autentizovaný vnitřní odkaz použijete tehdy, pokud chcete soubor zpřístupnit uživateli is.jamu.cz, který má možnost se do systému is.jamu.cz přihlásit heslem. Autentizovaný odkaz je ve tvaru:

  https://is.jamu.cz/auth/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc
  Přesný tvar vnitřního odkazu najdete ve své Úschovně u každého souboru.

  Neautentizovaný vnitřní odkaz se od autentizovaného liší vypuštěním 's' v úvodním 'https' a vypuštěním 'auth/', které způsobuje autentizaci. Neautentizovaný vnitřní odkaz na stejný soubor pak má tvar:

  https://is.jamu.cz/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc
  Mám-li v systému přezdívku, smím místo svého uča opět použít přezdívku.

 8. Vložení souboru do cizí Úschovny

  Soubor nebo soubory do cizí Úschovny vložím prostřednictvím speciální aplikace buď z autentizovaného webu, jsem-li uživatel is.jamu.cz; nebo z neautentizovaného webu, nejsem-li uživatel is.jamu.cz.

  Z autentizovaného webu vkládám soubor nebo soubory aplikací 'https://is.jamu.cz/auth/'

  Osobní administrativa → Úschovna → vložení do cizí Úschovny

  Z neautentizovaného webu pak 'https://is.jamu.cz/' → Vkládání souboru do Úschovny osobě z JAMU.

  V obou aplikacích nejprve vyhledám osobu, které chci soubor nebo soubory předat. Osoba musí mít ke škole aktivní vztah a její Úschovna nesmí být zablokovaná a nesmí mít zaplněnou kvótu. Po vyhledání osoby vkládám soubory. Souborům můžete dávat nepovinné názvy a popisy (nebo do popisu vzkaz příjemci).

  Z neautentizovaného webu lze do Úschovny vkládat soubory jen osobám, které si přijímání souboru povolily! Přijímání souborů z neautentizovaného webu si majitel Úschovny povolí aplikací přes Osobní administrativu → Systém → Nastavení systému → Chování aplikací → Nastavení Úschovny. Do systému přihlášení uživatelé mohou vkládat do Úschovny komukoli bez omezení.

  [1] vložit soubor do cizí Úschovny

  Majitel Úschovny je o přijetí souborů informován e-mailem, který mu automaticky Informační systém zasílá. V e-mailu se uvádí, kdo nebo odkud jaké soubory vložil a kdy soubory expirují. V dopise je taktéž uvedena aktuální zaplněnost kvóty.

  Soubory vložené touto aplikací se v Úschovně shromažďují v separátní složce, která je pojmenována identifikací vkládajícího. Pokud se vkládající pokusí vložit soubor se stejným jménem, s jakým už soubor ve složce je, nový soubor se přejmenuje náhodnou příponou jména souboru. Vkládání souborů je omezeno kvótou. Velikost kvóty se vkladateli nesděluje.

 9. Poskytnutí souboru ze své Úschovny – sdělte dotyčnému Vnitřní WWW odkaz souboru

  Hodláte-li poskytnout někomu soubor ze své Úschovny ke stažení, nastavte svému souboru a všem složkám nad ním (vč. nejvyšší složky své Úschovny) právo čtení takové, aby si osoba mohla soubor přečíst. Implicitně má Úschovna a vámi zakládané složky přístupová práva pro čtení 'kdokoliv v Internetu', takže stačí osobě zaslat např. e-mailem neautentizovaný vnitřní odkaz na soubor. Kdokoliv, kdo zná odkaz, si může soubor stáhnout. Nemůže si prohlížet strukturu Úschovny (systém složek), pouze soubory, ke kterým zná odkaz.

  Ve své Úschovně si můžete (jako na webovém serveru) udělat webovou stránku, ze které povedou odkazy opět do Úschovny. Pamatujte však, že v Úschovně jsou soubory omezeny expirací. Vlastní webový prostor bez expirace souborů si můžete zrealizovat v

  Osobní administrativa → Můj web

  a návod ke zprovoznění webu naleznete v

  Osobní administrativa → Nápověda → Web


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 10:01, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému