Povinnosti a pojmy


 1. Jaké jsou moje administrativní povinnosti realizované v IS?

  V této nápovědě jsou shrnuty důležité administrativní úkony a povinnosti, prováděné během studia v Informačním systému. Sledujte však pokyny své fakulty, zejména pravidelně čtěte poštu (e-mail) a červené (důležité) zprávy na Vývěsce.

  O řadě důležitých studijních povinností vás systém automaticky informuje prostřednictvím služby IS připomíná (více v nápovědě). Kromě situací popsaných v nápovědě, upozorňuje systém automaticky také na termín podání žádosti o ubytovací stipendium nebo na vložení posudků do archivu vaší závěrečné práce.

  V případě pochybností se obraťte na studijní oddělení

  is.jamu.cz → Studijní oddělení

 2. Registrace a zápis předmětů

  V období registrace si zaregistrujte předměty. Bezproblémové předměty vám budou zapsány automaticky v období zápisu. U bezproblémově zaregistrovaných předmětů si můžete volit rozvrhové seminární skupiny (je-li na ně předmět rozdělen).

 3. Povinnosti vyžadované vyučujícím

  Liší se předmět od předmětu, typicky je nutné přihlásit se na zkoušku a odevzdávat elektronické práce v agendě Studijní materiály. Informujte se u vyučujícího.

 4. Povinnosti během studia

  K dispozici je řada aplikací v sekci Student, podrobněji viz též níže.

  Osobní administrativa → Student → ...
  Studijní materiály (e-learning)
  Vystavování materiálů učitelem, elektronický sběr úloh v odevzdávárnách.
  Přihlašování na zkoušky
  Probíhá, jsou-li vypsány zkušební termíny - je nutné se informovat u vyučujícího, zda a kdy se máte přihlašovat.
  Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr
  Kontrolujte si získaná hodnocení, urgujte chyby.
  Předmětová anketa
  Vaše zpětná vazba ke kvalitě výuky (děkujeme za vyplnění).
  Kdy jsem omluven
  Kontrolujte po odevzdání omluvenky na studijní oddělení.
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu
  Přiřazení předmětů k oborům (pro účely kreditové kontroly studia)
  Proveďte přiřazení kvůli kontrole studia.

 5. Další povinnosti

  Kontrola osobních údajů
  Na počátku studia a kdykoliv při změně os. údajů.

  Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů
  Žádost o ubytovací stipendium
  Chcete-li pobírat ubytovací stipendium.

  Osobní administrativa → Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium
  Rozpisy studentů
  Ke konci studia: výběr témat závěrečných prací

  Osobní administrativa → Studium → Rozpisy studentů
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

  Osobní administrativa → Student → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce

 6. Nejpoužívanější informační zdroje

  Malý IS
  Přístup k IS z mobilního telefonu.
  Rozvrh
  Rozvrh váš, hledání dle předmětů, učeben, vyučujících.
  Hledání osoby
  Vyhledání osobní stránky uživatele IS JAMU.
  Prohlídka Katalogu předmětů
  Vyhledávání studijních kurzů.
  Dokumenty
  Veřejné a neveřejné nástěnky dokumentů.

 7. Pravidla použití a změna hesla

  Pro změnu hesla použijte odkazy:

  Osobní administriativa → Systém → Změna hesla

  Je vaší povinností udržovat heslo bezpečné. Nesete zodpovědnost za úkony, které by někdo v IS učinil pod vaší identifikací. Jste povinni se v systému chovat podle přijatých pravidel, pokud je ještě neznáte, přečtěte si tuto Nápovědu.

 8. Co znamená identifikace za jménem studenta?

  Studenti jsou v IS často identifikováni řetězcem, popisujícím jejich studium. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na JAMU získáte v Prohlídce programů/oborů/směrů, zde uvádíme jenom zkratky.

  Osobní administrativa → Studium → Programy/obory/směry

  Programy, obory a směry
  Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
  Bc. Sherin Abu Al Saudová, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
  M: magisterský program
  B: bakalářský program
  D: doktorský program
  V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
  Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
  Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
  Má-li studium jinou formu, než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
  Richard Mrázek, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
  Ing. Michaela Menšíková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

 9. Jak si mohu zkontrolovat, jaké předměty musím ještě absolvovat?

  Aplikace umožňuje zkontrolovat si průchod studiem pomocí kontrolních šablon pomocí odkazů:

  Osobní administrativa → Student → Kontrola průchodu studiem

  Volba "Zobrazit" seznam mých povinných a povinně volitelných předmětů vypíše předměty obsažené v povinných šablonách zařazených k tomuto studiu.

  Povinné kontrolní šablony
  Definují seznamy povinných předmětů a bloky povinně volitelných předmětů. Mohou obsahovat kvantitativní podmínky (kolik povinně volitelných předmětů nebo kolik kreditů je nutné splnit), nebo (v přípravné fázi zavádění agendy) pouze výčty relevantních předmětů.
  Doplňkové kontrolní šablony
  Upřesňují případná další kontrolní pravidla.
  Šablony zařazené ke studiu
  Studijní oddělení skupinám studentů zařazuje ty šablony, které jsou pro ně relevantní. Podle těchto šablon bude posuzováno vaše studium. Domníváte-li se, že v šabloně je nepřesnost, neúplnost nebo chyba, obraťte se na studijní oddělení.

 10. Kde najdu moje omluvenky?

  Pro kontrolu omluvenek použijte odkazy:

  Osobní administrativa → Student → Kdy jsem omluven

  Aplikace eviduje omluvenky zadané studijním oddělením. Omluvenka pro určitý termín se zadává k osobě pouze jednou, studujete-li tedy na více fakultách, stačí se omluvit libovolnému studijnímu oddělení.

  Údaje Omluven od a Omluven do mohou být zadány s přesností na hodiny a minuty (např. při zpoždění dopravy). Údaj Omluveno je důležitý pro uznání omluvy - při příliš pozdním doručení omluvenky na studijní oddělení nemusí být omluva uznána.

 11. Kam mi přijde ubytovací stipendium? Kdy si mohu změnit číslo účtu?

  Přiznané ubytovací stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu. Pokud zjistíte, že číslo účtu zobrazené na stránce

  Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium

  bylo vloženo špatně, můžete jej sami upravit v aplikaci

  Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií → Změnit číslo účtu

 12. Přehled pojmů vztahujících se ke studiu

  autozápis
  Aplikace automatický zápis je spuštěna jeden den před začátkem období zápisu/změn v zápisu a každou noc prověřuje, jaké změny nastaly v registrovaných předmětech. Sleduje registrace nových předmětů, stávající nepotvrzené registrace a žádosti o změnu typu ukončení předmětu. Pokud je registrace bezproblémová, operaci potvrdí - předmět zapíše. Aplikace automatického zápisu je ukončena jeden den po konci období zápisu/změn v zápisu.
  forma studia
  vyjadřuje způsob studia.
  prezenční
  výuka probíhá kontaktním způsobem prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení ap.
  distanční
  výuka zahrnuje minimum kontaktu s učitelem, jedná se o samostudium
  kombinovaná
  kombinace prezenční a distanční formy výuky, realizováno např. konzultacemi jednou měsíčně a samostudium (dříve byl pro tuto formu studia užíván pojem dálkové studium)
  celoživotní
  pro studium v celoživotních studijních programech
  období - též semestr
  Studijní agendy jsou organizovány po pojmenovaných obdobích, např 'podzim 2004'. Eviduje se fakultní období a jeho harmonogram - začátek a konec registrace, zápisu předmětů, změn v zápisu předmětů, výuky, rozpisu do seminárních skupin, zkouškového a prodlouženého zkouškového období a datum zvěřejnění rozvrhu.
  opakovaný předmět
  Neukončí-li student předmět (nezíská-li úspěšnou známku), musí jej typicky opakovaně zapsat v nejbližším semestru, kdy je předmět vypsán. Opakovaný neúspěch je důvod k ukončení studia. Neúspěšně opakované předměty kontroluje studijní oddělení.
  potvrzení zápisu předmětů
  provede student typicky na konci změn v zápisu jako stvrzení operací, které provedl autozápis - souhlasí se svým studijním plánem na další semestr.
  prerekvizity
  popisují studijní povinnosti, které musí být splněny, aby mohl být předmět zapsán.
  problémová (červená) registrace
  V Katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
  • Překročená kapacita kurzu
  • Nesplněné prerekvizity
  • Kurz je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru
  registrační vlna
  stanoví pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů.
  stav studia
  evidovaná událost, která může ve studiu nastat, např. zápis ke studiu, přerušení studia ap. Má-li studium k určitému datu některý aktivní stav, říkáme, že je k tomu datu aktivní. Řadu operací v IS může provádět pouze osoba, která má nyní aktivní studium. Související pojmy jsou neaktivní studium (student přerušil studium, z hlediska ČR není studentem), ukončené studium a úspěšně ukončené studium.

  Eviduje se také stav studia oboru. Lze např. jeden ze dvou studovaných oborů přerušit a ve druhém pokračovat.

  studijní obor
  může být zařazen pod jeden nebo více studijních programů. Student vždy studuje konkrétní studijní program a v něm jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor je jednooborový nebo dvouoborový, studovaný v tzv. oborové kombinaci. Je-li každý z oborů jednoho studia veden na jiné fakultě, jedná se o mezifakultní studium. Eviduje se celostátní kód, zkratka, název oboru.
  studijní program
  určuje širší téma studia. Fakulta otvírá studium v rámci studijních programů v určitých studijních oborech. Typ studijního programu:
  bakalářský
  typicky tříletý nebo čtyřletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, ukončen získáním titulu Bc. bakalář
  magisterský
  typicky pětiletý nebo šestiletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr
  magisterský navazující
  typicky dvouletý nebo tříletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené bakalářské vzdělání, ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr
  doktorský
  typicky tříletý studijní program, podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání, ukončen získáním titulu PhD doktor
  rigorózní
  program pro rigorózní řízení
  celoživotní
  program není zakončen získáním titulu, absolvuje se v rámci celoživotního vzdělávání, nebo student později přestoupí např. na bakalářský program
  U studijního programu se eviduje celostátní kód, zkratka, název, typ a standardní doba studia. Přehled udává aplikace
  Osobní administrativa → Studium → Programy, obory, směry
  studium
  popisuje pobyt studenta na škole od zápisu ke studiu v konkrétním studijním programu do ukončení studia v tomto programu. V rámci programu student studuje jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor může být členěn ještě na studijní směry. U studia se dále eviduje mateřská fakulta studia, rok přijetí, stav studia, forma studia, typ financování studia a studijní skupina.
  učo
  jedinečná identifikace osoby, zůstává např. i pokud ukončí student studium a po několika letech se na školu opět vrátí.
  ukončení předmětu
  Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení - to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné - předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

  Osobní administrativa → Předměty → Přehled ukončení a hodnocení
  zápis předmětů
  období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů.
  změny v zápisu předmětů
  období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů. Typicky první dva týdny v semestru. Od období zápisu předmětů se liší pouze didakticky, aplikace IS fungují obdobně.
  žádost o výjimku
  nesplní-li student při registraci předmětu podmínky, vznikne problémová registrace. U těchto registrací lze kliknutím požádat učitele o udělení výjimky čili souhlasu se zápisem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 17:59, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému