Kontrolní, registrační a akreditační šablony


 1. Jaký je rozdíl mezi kontrolní a registrační šablonou?

  Registrační šablona slouží pro registraci studentů, obsahuje pouze aktuálně vyučované předměty, případně předměty vyučované v pravidelných (dvouletých) cyklech. Registrační šablona je výhradně jedna, společná celému oboru, bez ohledu na imatrikulační ročník.

  Kontrolní šablona slouží pro kontrolu průchodu studiem (zda došlo ke splnění podmínek pro přístup ke státní závěrečné zkoušce). Obsahuje nejrůznější kombinace předmětů z minulosti i ze současnosti. Může existovat více kontrolních šablon (dle imatrikulačních ročníků).

 2. Kde mohu šablony plnit a kontrolovat?

  Plnění šablon
  Osobní administrativa → Studium → Plnění šablon
  Prohlídka šablon
  Osobní administrativa → Studium → Prohlídka šablon

 3. Jaký je doporučený postup plnění kontrolních šablon?

  Při přípravě kontrolních šablon lze vyjít z šablon registračních, které jsou obvykle členěné na povinné a povinně volitelné předměty. Šablony vytváříme pro studijní obory nebo oborové kombinace. Jelikož se podmínky studia jednotlivých oborů mohou v průběhu let měnit, je rozumné kontrolní šablony oborů navíc dělit na imatrikulační ročníky (např. Politologie → Bakalářská prezenční jednooborová → Imatrikulační ročník 2012/2013). Při přípravě kontrolních šablon je obvyklý tento postup:
  • Vytvořte nový imatrikulační ročník (nová sekce/podúroveň), nastavte příznak "Zde začíná kontrolní šablona" a vyplňte pole "Nutno splnit podmínek/předmětů z obsahu šablony" hodnotou "vše".

   [1] nastaveni podmínek
  • Vytvořte novou sekci (podúroveň) "Povinné předměty", u které nastavte pole "Nutno splnit podmínek/ předmětů z obsahu šablony" na hodnotu "vše".
  • Vytvořte novou sekci (podúroveň) "Povinně volitelné předměty", u které upřesněte počet potřebných kreditů nastavením podmínky "Nutno splnit kreditů z předmětů šablony".

  Přiřazení kontrolních šablon studentům provádí Studijní oddělení ve speciální aplikaci. Změna obsahu šablony se automaticky projeví u všech studentů, kteří mají danou šablonu přiřazenu. Dbejte prosím na to, abyste kontrolní šablony ukládali v konzistentním stavu.

 4. Jak přiřadím šablony k oborům?

  Přiřadit šablony k oboru můžete přímo v aplikaci pro plnění šablon
  Osobní administrativa → Studium → Plnění šablon
  V místě, kde kontrolní šablona začíná, zaškrtněte "Zde začíná kontrolní šablona" a označte obory, které k šabloně patří. Stejným způsobem je možno i jednotlivě kontrolovat přiřazení šablon k oborům.

  Hromadně zkontrolovat přiřazení šablon k oborům mohou osoby s právem s_studium v aplikaci

  Osobní administrativa → Studijní → Kontrolní šablony .. přehled k oborům

  [1] počet studentů oboru bez přiřazené šablony
  [2] proklik na hromadný výběr studentů oboru bez přiřazené šablony
  [3] seznam kontrolních šablon, které mají přiřazen daný obor (s proklikem na editaci dané šablony - možnost úpravy přiřazení šablony k oboru)
  [4] počty studií, které mají přiřazenu šablonu (delěno dle aktivních/všech studentů daného/všech oborů)
  [5] počet aktivních studí daného oboru (bez ohledu na přiřazení šablony studiím)

 5. Jak přidám sekci a předměty? Jaké jsou kontrolované podmínky?

  Novou sekci je možné přidat do aktuální úrovně šablony pomocí volby "Přidat: sekci". Otevře se dialogové okno pro vyplnění potřebných informací. Vložení potvrdíte tlačítkem "Vložit sekci", popř. "Vložit sekci a zadat další", jestliže chcete vložit více sekcí najednou. Nově přidané sekce jsou zobrazeny šedě, změny je tedy potřeba potvrdit uložením.

  [1] zadání podmínek sekce

  Při kontrole podmínek sekce se vychází vždy ze seznamu předmětů. Lze upřesnit:

  • Kolik je v rámci sekce třeba úspěšně absolvovat předmětů (v Plnění šablon zadejte číslem, nebo vepište 'vše' ci 'vse', např. u seznamu povinných předmětů).
  • Kolik je v rámci sekce třeba získat souhrnně kreditů.
  • Přiřazení k oboru (blíže v otázce Jak přiřadím šablony k oborům?).
  • Požadované ukončení hromadně všem předmětům šablony/úrovně. Pozor: hromadně lze nastavit pouze ukončení dostupné u všech předmětů. Je-li nastaveno požadované ukončení předmětu, započítávají se do opakování či získaných kreditů pouze ty zápisy, kde je předmět ukončen daným nebo vyšším ukončením.

  Nový předmět můžete přidat do aktuální úrovně šablony obdobně jako novou sekci pomocí volby "Přidat: předmět". Otevře se dialogové okno pro vyplnění potřebných informací.

  [1] přidání předmětů do sekce

  Předměty je možné vkládat jednotlivě nebo hromadně (pomocí kódů předmětů oddělených mezerou). Změny je potřeba uložit.

  K jednotlivým předmětům vyžadovaným v šabloně pak lze pomocí volby "více" zadat tyto podmínky:

  • Vyžadovaný počet opakování předmětu - pokud nastavíte počet opakování na více než 1, bude šablona vyžadovat odpovídající počet absolvování předmětu.
  • Počet splněných kreditů - počet kreditů získaných absolvováním předmětu např. vhodné u předmětů, kde si student volí kreditovou hodnotu, přičemž není podstatný počet opakování, ale celkový počet získaných kreditů.
  • U jednotlivého předmětu lze také požadovat určitý typ ukončení - pokud si lze předmět zapsat např. se zápočtem nebo se zkouškou, ale pro určitý obor je vyžadováno ukončení zkouškou, vyznačte 'zk'. Obvykle se nevyplňuje.

  [1] zadání podmínek k jednotlivým předmětům v šabloně

  Pozor: Textové pokyny nepatří mezi kontrolované podmínky, mají pouze informativní charakter.

 6. Jak postupovat při vyplnění specifických rubrik pro akreditační šablony?

  Povinnost
  V návaznostech agendy vnitřního hodnocení je důležité určit povinnost předmětů, tedy stanovit, které předměty jsou pro daný studijní plán povinné (P) a povinně volitelné (PV). Povinnost předmětů lze nastavit pouze pro celou sekci společně v editaci sekce (při přístupu z Garanta je potřeba zobrazit Více možností). Předměty z povinných a povinně volitelných sekcí se vypisují do podkladů pro akreditace do sekce 2.1 Cíle předmětu, výukové a hodnotící metody předmětů.

  Profilace
  Pro vnitřní hodnocení se dále používá rubrika Profilace, která se nachází v editaci konkrétního předmětu v dané šabloně. V rámci profilace lze zvolit P (profilující předmět), nebo Z (základní teoretický předmět profilujícího základu).

  • Profilujícím předmětem (P) se rozumí povinný nebo povinně volitelný předmět, jehož absolvováním student získává znalosti nebo dovednosti podstatné pro dosažení výstupů z učení studijního programu, tzn. že obsah těchto předmětů je zahrnut ve státní závěrečné zkoušce.
  • Základní teoretický předmět (Z) profilujícího základu je podmnožinou předmětů profilujícího základu, které jsou pro dosažení profilu absolventa natolik významné, že tvoří základní jádro všech studijních plánů studijního programu. Tyto předměty jsou zpravidla vyučovány ve všech typech studijních plánů, které jsou ve studijním programu zařazeny.

  Pozn.: Z jsou podmnožina P.

  Pokyny
  Rubrika Pokyny slouží pro slovní popis dalších podmínek, které má student dodržet, nebo dalších významných okolností. Pokyny se vyplňují v aplikaci Plnění šablon, je možné je vyplnit i v angličtině.

 7. Co znamenají grafické prvky v šablonách?

  Sekce (neboli úrovně) a předměty jsou rozlišeny barvou pruhu – sekce jsou označeny žlutým pruhem a předměty červenohnědým. Na jedné úrovni se mohou nacházet další podúrovně i předměty.

  Vedle každé sekce či předmětu se nachází tři ikonky. První ikonka slouží k přesunu sekce/předmětu v rámci úrovně, prostřední ikonka k editaci vybrané položky a křížek ke smazání sekce/předmětu.

  Pozor: Neuložené změny v šabloně jsou zobrazeny šedě. Vždy je zapotřebí změny uložit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

  Název aktuální úrovně změníte v horní části stránky. Tato část stránky odkazuje také do vyšších úrovní šablony.

 8. Jak udržovat kontrolní šablonu? Reakreditace oboru nebo kompletní změna kódů.

  Do staré kontrolní šablony doplňujete a párujete staré a nové kódy jako podmínku jedna ze dvou splněných. Nová šablona obsahuje již pouze předměty s novými kódy a podmínkami.

 9. Jak v kontrolní šabloně zadám změnu kódu či alternativu předmětu?

  Změnu kódu předmětu či jeho alternativu můžete zadat prostřednictvím sekce šablony, ve které nastavíte volbu "Nutno splnit předmětů/podmínek" na "1", například:

  Pokud šablona obsahuje nepojmenovanou podúroveň (sekci), automaticky se jí při uložení nastaví příznak "Tuto šablonu již vypisovat včetně obsahu podúrovní". Tato volba zajistí, aby v registraci či prohlídce šablon student viděl nikoliv klikací odkazy na nepojmenované podšablony, ale přímo jejich obsah (předměty).

 10. Jak postupovat při kopírování šablon?

  Do aktuální úrovně lze zkopírovat vybranou šablonu pomocí možnosti "Zkopírovat sem vybranou sekci".

  [1] volba pro kopírování sekce

  V novém okně poté stačí vybrat danou šablonu a změny uložit.
  Kopírování šablon je pokročilá funkce, nesprávně užití může narušit přehlednost šablon. Vždy se ujistěte, že kopírujete správnou šablonu.

 11. Jak vložím předměty hromadně pomocí nastavených atributů?

  Předměty lze do šablony vložit hromadně dle nastavených atributů pomocí tlačítka "Předvyplnit předměty dle atributů". V rozbalené nabídce je následně možno vybrat jeden či více atributů.

  Dále je možno upřesnit, dle kterých hodnot atributů předměty vybírat nebo ve kterých obdobích předměty s atributem vyhledávat.

  [1] upřesnění hodnot atributů
  [2] upřesnění období

 12. Jak probíhá kontrola splnění šablony?

  Kontrolu studia dle dané kontrolní šablony může provést student v aplikaci
  Osobní administrativa → Student → Kontrola průchodu studiem
  či osoba s právem s_studium v aplikaci
  Osobní administrativa → Studijní → Kontrola studia

  Po výběru kontrolní šablony a stisknutí tlačítka "Zkontrolovat studium" zobrazí systém strom kontrolní šablony s aktuální informací o splnění šablony.

  [1] červené křížky znamenají v daném studiu nesplněnou položku šablony
  [2] zelená kolečka označují splněné položky
  [3] oranžové otazníky označují právě zapsané předměty (s požadovaným ukončením)
  [4] modrá kolečka označují předměty splněné se stejným nebo vyšším typem ukončení ve vašem jiném studiu

  Na Fakultě sociálních studií se navíc pro kontrolu splnění kontrolní šablony používá přiřazení předmětů k oborům. Toto přiřazení provádějí sami studenti ve speciální aplikaci

  Osobní administrativa → Student → Přiřazení předmětů k oborům
  Při vyhodnocení splnění šablony se uvažuje i obor, ke kterému si student předmět přiřadil. Pokud se neshoduje s oborem šablony, tak se takový předmět považuje za nesplněný. Pokud předmět není přiřazen k žádnému oboru, tak se v kontrole považuje také za nesplněný.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 9. 12. 2018 23:37, 49. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému