Interaktivní osnovy


 1. K čemu je interaktivní osnova?

  Jedná se o rozvrhnutý scénář kurzu - rozcestník, ze kterého studenti vstupují do jednotlivých e-learningových aktivit. Osnova bývá členěna časově nebo tematicky. Učitel si aktivity postupně připraví a pak je studentům zveřejní v ucelené podobě.

  Osnovu můžete členit dle vaší vůle, smyslem je přehlednost pro studenta.

 2. Je tvorba Interaktivní osnovy povinná?

  Není. Můžete používat jen část e-learningu (např. procvičování, odevzdávárnu, diskusní fórum) a pro malý počet aktivit během semestru není nutné osnovu tvořit. Pokud ale studentům zveřejňujete materiály příp. více aktivit, je pro ně mnohem přehlednější vidět, co se který týden děje.

 3. Začátek práce s osnovou

  Důležité: Do osnovy vkládáte odkazy na již v IS existující materiály nebo aktivity. Osnova není editorem pro tvorbu materiálů. Prvky, které chcete do osnovy umístit, si nejdříve připravte agendami Studijní materiály a Odpovědníky.

  Dále použijte

  Učitel → (vyberte předmět) → Interaktivní osnovy → založit novou interaktivní osnovu
  Aplikace vytvoří hrubou kostru osnovy - rozdělí ji na požadovaný počet podcelků, příp. nastaví časový harmonogram pro rozbalování podosnov a jejich zveřejňování. Po uložení osnovy můžete vstoupit ihned do její další editace.

 4. Mám osnovu od loňska, jak ji zaktualizuji?

  Pro převod osnovy, ale i dalších materiálů v předmětu slouží aplikace pro kopírování materiálů:
  Učitel → Kopírování a sdílení studijních materiálů → Kopírování studijních materiálů
  Tato aplikace kromě vlastního překopírování materiálů také nastaví přístupová práva a data v Odpovědnících a osnovách pro cílový semestr. Pokud budete přesto potřebovat osnovu upravit (data, názvy podosnov), použijte v editačním režimu osnovy aplikaci "Hromadné změny". Umožní vám hromadně posouvat data v podosnovách, nastavovat zamykání/zveřejňování i měnit názvy podosnov.

 5. Editace osnovy

  Použijte
  Učitel → (vyberte předmět) → Interaktivní osnovy → editovat
  Chcete-li vkládat prvky do podosnovy, je třeba ji nejprve otevřít volbou "Editovat obsah".

  Nové prvky vkládejte kliknutím na příslušnou volbu vedle ikonky zeleného plus:

  Pozor! Po uložení každého jednotlivého prvku je tato změna již definitivní a nevratná.

  vkládání nové podosnovy
  Novou podosnovu lze vkládat do hlavní osnovy i jakkoli vnořené podosnovy (počet zanoření není omezen).
  Název podosnovy změníte kliknutím na její název. Po vytvoření je osnova zamčená (studentům nepřístupná). Pro její zpřístupnění a nastavení doporučeného termínu pro studium zvolte "zveřejnění a týdny".
  vkládání textu
  Do osnovy lze vkládat bloky textu pomocí interního HTML editoru. Pokud je vkládaný text příliš dlouhý, mohl by činit osnovu nepřehlednou. Proto IS sám nabídne alternativní možnost uložit tento editovaný blok textu do externího HTML souboru. Při uložení textu do externího souboru musíte pouze vyplnit název nového souboru. IS jej automaticky uloží do složky Studijní materiály v předmětu a do osnovy na něj vloží odkaz. Později tento soubor můžete během editace osnovy kdykoliv upravit či mu nastavit práva pomocí ikonek vpravo od názvu.
  odkaz na diskusní fórum
  Do osnovy můžete vložit odkaz na diskusní fórum (jakéhokoliv) předmětu i přímo na konkrétní diskusní vlákno. Číslo vlákna vepište přímo nebo kliknutím na jeho název v seznamu:

  Číslo vlákna zjistíte přímo u daného vlákna. Tímto způsobem můžete odkazovat i konkrétní příspěvky, ty se pak zobrazí barevně odlišeny.

  [1] číslo příspěvku

  Pomocí volby "Změnit předmět" můžete vyhledávat vlákna i v diskuzích jiných předmětů. Dejte ale pozor na přístupová práva.

  vkládání odkazu na Odpovědník, soubor, složku
  Vkládáte-li odkaz na soubor, složku či zodpovězení odpovědníku, musíte zadat jejich adresu. Použijte tlačítko "Vyhledat", nebo pokud znáte adresu v IS, přímo ji vepište. U Odpovědníku vložte adresu souboru .qref.

  Vkládáte-li odkaz do internetu (pomocí volby "WWW"), nezapomeňte vložit povinnou adresu celou, včetně identifikace protokolu (http://). Vložíte-li i (nepovinný) název, bude se tento zobrazovat v osnově místo často nepraktické URL.

  Vložené prvky upravte volbou 'editovat' nebo vymažte volbou 'smazat'. U prvků jako odkaz na soubor či složku můžete také pomocí ikonky klíče přímo otevřít správce souborů a snadno změnit jejich název nebo přístupová práva:

  vkládání videa
  Ujistěte se, že vkládané video má vytvořený přehrávač videa (Jak vytvořím přehrávač videa?). Při vkládání do osnovy pak vložte, vyhledejte nebo zadejte přímo adresu na přehrávání videa (použijte "Odkaz na video" ze sekce pro sdílení videa u přehrávače). Lze také nastavit název videa, který se bude zobrazovat jako nadpis nad přehrávačem. Video můžete vložit také pomocí funkce "vložit text" - v HTML editoru si zobrazte zdrojový kód a vložte "Embed video" ze sekce pro sdílení videa. Tuto možnost použijte v případě, pokud chcete video např. zakomponovat do textu, nebo ovlivnit nastavení přehrávání videa. Více o možnostech přehrávání videa v ISu najdete v Nápovědě.
  vkládání ikonek
  Pro zatraktivnění textů vkládaných do osnovy je možné text doplnit o ilustrační obrázek ikonky. Během editace textu klikněte na "Vložit ikonku". Následně vyberte vhodnou ikonku a její požadovanou velikost a vložení potvrďte kliknutím na zatržítko.
  přesouvání prvků na jiné místo
  Klikněte na "Přesouvat" (mezi volbami nahoře). Pomocí žlutých ikon vpravo rozbalte podosnovy, ve kterých se prvky pro přesun a cílové místo nachází. Označte pomocí "co" ty prvky, které chcete přemístit, a upřesněte "kam" (jejich nové umístění):

  Tlačítkem "Provést naznačený přesun" proveďte naznačené změny. Pokud změny provést nechcete, vraťte se k běžné editaci volbou v horní liště.

 6. Zpřístupnění osnovy studentům

  Osnově při typickém využití v aktuálním předmětu není třeba právo zpřístupnění nastavovat, protože je implicitně přístupná studentům daného předmětu. Pokud byste z nějakého důvodu chtěli toto právo omezit či rozšířit, můžete využít volbu "Přístupová práva" (nahoře v editační aplikaci osnov). Zobrazí se vám dialog pro nastavení práv přístupového souboru osnovy, ve kterém změníte práva požadovaným způsobem. V případě rozšíření práv nezapomeňte na to, že požadované právo číst musí mít i všechny nadřazené složky v předmětu.

  Všechny nově vytvořené interaktivní osnovy mají implicitně nastavené právo na čtení pro všechny studenty předmětu. To znamená, že osnovu v seznamu studijních materiálů uvidí všichni studenti předmětu. Pokud chcete vytvořit osnovu přístupnou pouze pro určitou seminární skupinu (nebo více sem. skupin najednou) a neviditelnou pro ostatní, vytvořte osnovu pro jednu seminární skupinu a pomocí volby "Přístupová práva" upřesněte práva na čtení pro danou seminární skupinu/další seminární skupiny. Zároveň je potřeba odebrat právo na čtení pro všechny studenty předmětu. V případě jedné interaktivní osnovy pro více seminárních skupin je vhodné změnit titulní název osnovy tak, aby odpovídal skutečnosti (např. "Osnova pro sem. skupiny 01, 03 a 08").

  Pokud je osnova studentovi přístupná (studentům předmětu ihned po založení osnovy), vidí na ni ve svém rozhraní

  Student → Studijní materiály (e-learning)
  odkaz, kterým ji může snadno otevřít. Tento odkaz je aktivní jen po dobu trvání daného semestru studentům předmětu.

  Pokud chcete osnovu zpřístupnit i někomu jinému, je třeba výše uvedeným způsobem nastavit práva souboru pro spuštění osnovy (.qwarp) včetně složky, ve které se soubor nachází. Osnovu lze pak spustit kliknutím na tento soubor ve Správci studijních materiálů.

 7. Zveřejnil jsem svoji interaktivní osnovu studentům, ale ti si stěžují, že jim nejde rozbalit, resp. že se jim vůbec nezobrazuje!

  • Máte správně nastavena přístupová práva?
   • U souboru s osnovou zkontrolujete (případně změníte) práva přímo v editaci osnovy, kde v horní části kliknete na "Přístupová práva" a v zobrazeném dialogu pak přidáte právo studentům vašeho předmětu.
   • Podobně zkontrolujete práva ve složce Studijní materiály, ve které je soubor s odkazem na Vaši interaktivní osnovou umístěn. Pokud nemají studenti právo přístupu do této složky, nemají ho ani k souboru s osnovou.
  • Máte zveřejněny všechny podosnovy?
   V editaci osnovy zkontrolujte, zda v jednotlivých podosnovách není pod názvem napsáno tučně "zamčené", pokud ano, klikněte vlevo na "zveřejnění a týdny" a nastavte "zveřejnit nyní". Pokud potřebujete zveřejnit více podosnov najednou, využijte odkaz "Hromadné změny" nad osnovou.

  [1] zde nastavíte přístupová práva k Vaší osnově, případně i ke složkám v nichž je umístěna
  [2] pokud chcete podosnovu studentům zobrazovat, nesmí být uzamčená

 8. Jak kurz strukturovat?

  Není předepsána pevná struktura. Příklady možností:
  • Jediná osnova s počtem podcelků odpovídajícím počtu týdnů semestru
  • Jediná osnova s několika podcelky - tématy, kterým se chcete věnovat
  • Zvlášť osnova pro každou seminární skupinu
  • Jediná osnova, kde se každý týden člení ještě na přednášku a cvičení
  • Osnova se společnými informacemi, která se dále člení na osnovy pro jednotlivé seminární skupiny

  Má-li předmět v IS zavedené seminární skupiny, nabídne aplikace Založení interaktivní osnovy ve Studijních materiálech možnost vybrat, zda zavádíte osnovu týkající se přednášky (resp. celého kurzu), nebo určité seminární skupiny.

 9. Podosnova Novinky a Úvodní informace

  Pokud dění ve vašem kurzu podléhá změnám, může být užitečné na začátek osnovy umístit podosnovu např. Novinky. Nastavte jí parametr "Doporučuji studovat od-do" po celou dobu kurzu. Zde udržujte důležitá/zajímavá sdělení, kterých si má čtenář hned všimnout. Je-li takových sdělení mnoho, je praktičtější využít vlákno Diskusního fóra a za začátek osnovy na něj vložit odkaz s upozorněním.

  Zkušenosti vyučujících také ukazují, že je vhodné vytvořit podobným způsobem někde na počátku hlavní osnovy podosnovu např. Úvodní informace, ve které studentům shrnete důležité informace jako kontakt na vyučujícího, konzultační hodiny, požadavky k ukončení apod. Umístěním těchto informací do samostatné podosnovy učiníte hlavní osnovu přehlednější.

 10. Zobrazení osnovy

  Agenda má snahu, aby čtenář viděl rozbalené ty podosnovy (podcelky), které jsou právě relevantní. Máte-li v podosnovách nastaven týdenní harmonogram, rozbalí se mu aktuální podosnova. Týdenní harmonogram nastavíte podosnově jednotlivě pomocí volby "zveřejnění a týdny". Pokud nastavujete harmonogram pro více podosnov najednou, je lépe využít aplikaci "Hromadné změny".

  Pro každou podosnovu lze nastavit doporučený interval pro studium v políčkách od-do, dle kterého volbou "zveřejnit až od" můžete zařídit, že podosnova bude studentům přístupná až od určitého data.

  Tato volba neovlivňuje komfort užívaní osnovy pro uživatele. Pokud si podosnovu následně sbalí, IS si jeho volbu pamatuje a nadále vždy zobrazuje poslední rozvržení.

  Pokud si během editace chcete vyzkoušet, jak osnova vypadá v reálném zobrazení bez editačních prvků, použijte volbu "Zobrazit" nad osnovou. V tomto novém okně se dále můžete pomocí volby "Zobrazit osnovu podle aktuálního doporučení učitele" přesvědčit o aktuálním rozvržení osnovy dle nastaveného harmonogramu.
  Volbu "Zobrazit osnovu ve formátu pro tisk" použijte i případě, když chcete vidět náhled osnovy včetně zamčených podosnov (např. pro kontrolu vzhledu osnovy po editaci). Takto rozbalenou osnovu však může vidět pouze osoba s dostatečnými právy, nikoliv student.
  Pokud si chcete osnovu vytisknout, postupujte přes Zobrazit → Zobrazit ve formátu pro tisk → a následně osnovu vytiskněte pomocí volby "Tisk" ve vašem prohlížeči.

 11. Jak osnova technicky funguje?

  Nastavení osnovy a celý její obsah je uložen v databázi systému. V kořenové složce agendy Studijní materiály pod názvem index.qwarp eventuálně seminar01.qwarp je pak umístěn soubor, který slouží ke spuštění osnovy. Nastavením práv u tohoto souboru nastavujete oprávnění přístupu k osnově.

 12. Založení (další) interaktivní osnovy kdekoliv v IS

  Aplikace "Založení interaktivní osnovy" ve Studijních materiálech předmětu založí maximálně jednu osnovu určenou pro přednášku (či celý kurz) a jednu pro každou seminární skupinu. Potřebujete-li, můžete si vyrobit další osnovu, a to aplikací
  Učitel → (vyberte předmět) → Interaktivní osnovy → Založení interaktivní osnovy kdekoliv v IS
  Vyptá se vás na jméno souboru, složku a časový harmonogram. Osnovu lze takto založit např. v Dokumentovém serveru či v Úschovně.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 13:07, 16. (sudý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému