Beethovenova 2, 662 152NP216


  • doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., tel. 776 126 781 (JAMU)
  • prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D., tel. 54259 1136 (JAMU)