HF0182z Video a poslechový seminář pro hudební produkci

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Vít Kouřil (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými vizuálními a audiálními díly relevantními pro vývoj a současnou podobu hudebního průmyslu, produkce a managementu. Prostřednictvím následných diskusí pak nacházet přínosy a limity těchto děl, formulovat klíčové problémy a trendy problematiky, konfrontoval praxi s teoretickými přístupy a inspirovat studenty k podrobnějšímu samostudiu.
Learning outcomes (in Czech)
1/ dosažené odborné znalosti
Prohloubení znalostí o hudebním průmyslu, produkci, marketingu, PR, duševním vlastnictví či koncertním odvětví. Seznámení se s aktuální profesní terminologií. Identifikace klíčových konfliktů a trendů v hudebně-průmyslovém sektoru.
2/ dosažené odborné dovednosti
Zlepšení orientace v soudobých trendech hudební produkce a managementu. Kritická interpretace mediálních sdělení. Ilustrace teoretických přístupů na praktických příkladech. Poučená argumentace na témata hudebního průmyslu, produkce a marketingu. 3/ dosažené obecné způsobilosti
Formulace podstatných závěrů a dilemat z dané problematiky. Nalézání a obhajoba vlastního názoru. Strukturace verbálního projevu pod časovým tlakem. Efektivní komunikace v kolektivu napříč různými ročníky.
Syllabus (in Czech)
  • Sylabus: • Hudební průmysl • Digitalizace hudebního průmyslu • Hudební manažeři • Hudební producenti • Hudební PR • Hudební vydavatelství • Kariéra hudebního umělce • Umělec vs. hudební vydavatelství • Hudební průmysl v České republice • Konstrukce hudebních hvězd • Konstrukce hudebních hitů • Duševní vlastnictví v hudbě • Koncertní turné
Literature
  • PASSMAN, DONALD S. (2015): All You Need to Know About the Music Business. 9. vydání, Simon & Schuster.
  • WIKSTRÖM, PATRIK (2013): The Music Industry: Music in the Cloud. 2. vydání, Polity Press.
  • ROGERS, JIM (2013): The Death and Life of the Music Industry in the Digital Age. Bloomsbury, London.
  • ALLEN, PAUL (2014): Artist Management for the Music Business. 3. vydání. Focal Press. ALLEN, PAUL (2014): Artist Management for the Music Business. 3. vydání. Focal Press.
Teaching methods (in Czech)
přednáška s A/V, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/HF0182z