HF0067z Interpretační seminář I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (seminar tutor)
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (seminar tutor)
doc. Mgr. Václav Málek (seminar tutor)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 13:30–15:05 108
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umělecká orientace ve zvolené specializaci, příprava k samostatné umělecké práci, k tvůrčímu zvládnutí interpretační problematiky a rozvíjení schopnosti formulace uměleckých záměrů a vlastního odborného názoru. Prezentace a hodnocení významných hudebních událostí z pohledu vybrané specializace.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování daného předmětu bude schopen:
- analytického myšlení k danému uměleckému dílu
- orientovat se v interpretační problematice zvolené specializace
- tvůrčího přístupu k interpretaci hudebního díla
- formulace vlastních interpretačních záměrů
- kritického a sebekritického hodnocení provedeného díla
- orientace v aktuálním českém i celosvětovém hudebním dění
Syllabus (in Czech)
 • - orientace studentů v aktuální hudebním dění
 • - rozvíjení schopnosti analýzy a hodnocení
 • - schopnost zaujmout vlastní názor a formulovat jej
 • - vystoupení jednotlivých studentů - prezentace nahrávky nebo vlastní umělecký výstup, při kterém každý posluchač zdůvodnění daný výběr, zhodnotí způsob pojetí a uměleckého provedení dle vlastního názoru
 • - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k předvedeným výkonům a souvisejícím interpretačním problémům
 • - přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti
 • - výuka vede studenty k vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu
 • - samostatné referáty studentů zaměřené na hodnocení vystoupení orchestrálních či sborových těles, operního představení nebo koncertu při významných hudebních událostech během stávající koncertní sezóny v České republice
 • - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probíraným tématům
Literature
  recommended literature
 • Bernac, Pierre : The Interpretation of French Song. W. W. Norton and Company, New York 1978. info
 • Herold C Schonberg: Životy velkých skladatelů Praha 2006. info
 • Hildesheimer, W.: Mozart. Opus Bratislava 1989. info
 • Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Ostrava : Montanex , 1996. info
 • Jankélévitch Vlad.: Ravel Opus Bratislava 1990. info
 • LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů Ed. Supraphon 1974. info
 • Nancy P.: Mackerras Charles, a musicians´ musician, Victor Gollancz LTD., London 1987. info
 • Obraz života a díla L. Janáčka - Brno 1948, redigoval J. Racek. info
 • Pečman, R. : G.F. Händel. Editio Supraphon, Praha 1985. info
 • Prameny: Partitury a nahrávky skladeb, programové katalogy, komentáře, kritické ohlasy, recenze. info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
 • Southwell-Sander, P. : Verdi. Champagne Avantgarde, Bratislava 1995. info
 • Weingartner, F.: Ratschläge für Aufführungen klasischer Sinfonien,.III. díl, Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1918.
 • Šimová, Oľga. Teória hudobnej výchovy, Základy vokálnej interpretácie, Univerzita Komenského Bratislava 1991, ISBN 80-223-0193-0
  not specified
 • Oehlmann, Werner. Reclams Liedführer. Stuttgard 1973, ISBN 3-15-010215-4
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka - cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi, návštěva operních představení a koncertů, sledování inscenací významných režisérů, dirigentů a pěvců (video, DVD), rozbor, diskuse, brainstorming.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70% účast ve výuce, prezentace vlastních uměleckých záměrů v interpretovaném díle, aktivní zapojení se do diskuzí a prezentace vlastního uměleckého názoru.
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0067z