D60529z Accounting

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Lukáš Schön (lecturer)
Kateřina Kučerová (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Tuesday 16:50–18:25 006
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Podstata a funkce účetnictví - kapitola vymezuje funkci účetnictví, jeho uživatele, právní úpravu, charakteristické rysy účetnictví a obecné účetní zásady.
  • 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy; Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát.
  • 3. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv.
  • 4. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti; Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko).
  • 5. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku. DPH, Daň z příjmu fyzických osob.
Teaching methods (in Czech)
Výukové formy: Semináře Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze
Assessment methods (in Czech)
Udělení zápočtu je podmíněno:
V semestru účast minimálně 70%; účast na dílčích písemných testech. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícím.
1. Průběžný test (40%)
2. Zápočtový test (60%)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/D60529z