HJ0017z Selected aspects of language skills (for foreigners)

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Marie Fišerová (lecturer)
Guaranteed by
Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( HJ0017l Selected aspects of language skills (for foreigners) )
Úroveň B2 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Dále rozvíjet a upevňovat dosavadní gramatické i lexikální znalosti českého jazyka na úrovni B2 +, seznámit studenty s prací na bázi odborných textů, podporovat samostatnou práci s českým jazykem - vyhledávání zajímavých textů, práce s internetem, dále zdokonalovat cit pro jazyk na úrovni stylistiky.

Syllabus (in Czech)
  • Výuka na úrovni B2 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky sloužící dalšímu rozšiřování znalostí českého jazyka převážně na základě práce s odbornými texty.

    Jako opěrný materiál např. učebnice Bischofová a kol.:Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2008. Procvičování gramatických jevů důležitých pro vytváření textů, správnou stylistiku a vybrané aspekty české ortografie. Dále zaměření na reálie České republiky včetně ukázek z kulturní oblasti (literatura, hudba, výtvarné umění). Aplikace nabytých dovedností - samostatné vypracování textů, referátů.
Literature
  • Bischofová, Hasil, Hrdlička, Kramářová: Čeština pro středně a více pokročilé.Univerzita Karlova v Praze, 2008. info
  • Další speciální texty podle výběru vyučující. info
Teaching methods (in Czech)
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např.frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda ( při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia ( při poslechu s porozuměním). Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Assessment methods (in Czech)
ZS/ zápočet
LS/ zkouška

Zápočet je udělen na základě aktivní práce v hodinách, podmínkou je vypracování samostatné práce (písemná seminární práce, popř. referát).
Zkouška - hodnocení na základě úspěšně zvládnutého testu z probrané látky, písemný test může být doplněn i ústní zkouškou, eventuálně samostatnou písemnou prací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/HJ0017z