HJ0017l Selected aspects of language skills (for foreigners)

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Marie Fišerová (lecturer)
Guaranteed by
Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úroveň B1 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky.
Výuka slouží studujícím ze zahraničí mimo Slovensko.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Dále rozvíjet a upevňovat dosavadní gramatické i lexikální znalosti českého jazyka s cílem postupně dosáhnout úrovně B2 + SERR, seznámit studenty s prací na bázi odborných textů, podporovat samostatnou práci s českým jazykem - vyhledávání zajímavých textů, práce s internetem, dále zdokonalovat cit pro jazyk na úrovni stylistiky.

Learning outcomes (in Czech)
Výuka vede k zlepšení dovedností v mluveném i písemném projevu v českém jazyce.
Syllabus (in Czech)
  • Výuka na úrovni B2 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky sloužící dalšímu rozšiřování znalostí českého jazyka převážně na základě práce s odbornými texty.

    Procvičování gramatických jevů důležitých pro vytváření textů, správnou stylistiku a vybrané aspekty české ortografie. Dále zaměření na reálie České republiky včetně ukázek z kulturní oblasti (literatura, hudba, výtvarné umění). Rozšiřování slovní zásoby z oblasti hudební terminologie. Aplikace nabytých dovedností - samostatné vypracování textů, referátů.
Literature
  • Rešková, I. - Pintarová, M.: Communicative Czech: Intermmediate Czech. 3. dotisk 2. vydání. Tvarožná u Brna: PhDr. I. Rešková, 2006. ISBN 80-902180-9-1 + cvičebnice
  • Kestřánková, M. B. - Kopicová, K. - Šnaidaufová, G.: Čeština pro cizince - úroveň B1. 1. vydání. Praha: Albatros media, 2016. ISBN 978-80-266-1048-9 + cvičebnice
  • Bischofová, Hasil, Hrdlička, Kramářová: Čeština pro středně a více pokročilé.Univerzita Karlova v Praze, 2008. info
  • Vše doplněno množstvím různých materiálů i z jiných didaktických zdrojů.
Teaching methods (in Czech)
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např.frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda ( při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia ( při poslechu s porozuměním). Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Assessment methods (in Czech)
ZS/ zápočet
LS/ zkouška

Zápočet je udělen na základě docházky min. 70%, aktivní práce v hodinách, podmínkou je vypracování samostatné práce (písemná seminární práce, popř. referát), úspěšné zvládnutí semestrálního lexikálně-gramatického testu.
Zkouška - podmínkou je rovněž dostatečná docházka do hodin min. 70%, hodnocení na základě úspěšně zvládnutého lexikálně-gramatického testu z probrané látky, písemný test může být doplněn i ústní zkouškou, eventuálně samostatnou písemnou prací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/HJ0017l