H602461l Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Wallinger (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Miloslav Jelínek
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení předmětu H602461z - Orchestrální party a sóla I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce smykové, prstokladové, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
  • Praktické procvičení důležitých míst z oblasti symfonické a operní orchestrální literatury
  • Rozvoj schopnosti rychle reagovat na změnu interpretačních požadavků
  • Studovaný repertoár:
  • Významné orchestrální party a sóla období baroka, klasicismu a romantismu
Literature
    recommended literature
  • Očadlík M.: Svět orchestru, Panton Praha 1962
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H602461l