H60246HOl Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Pavel Tylšar (lecturer)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 15:10–15:55 212
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení předmětu H60246HOz - Orchestrální party a sóla I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
 • Oboe (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět Orchestrální party a sóla seznamuje studenta oboru Hra na hoboj s orchestrálním repertoárem a požadavky kladenými na orchestrálního hráče v komorních, symfonických a operních orchestrech.

  Tematický plán studia:
 • 1. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách barokního repertoáru. Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby: výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob.
  Doporučené skladby: Bach, J. S.: První suita C dur, Třetí suita D dur; Händel, G. F.: Hudba k ohňostroji, Vodní hudba).
 • 2. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách klasicistního období. Vrcholový představitel raného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob. W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích.
  Doporučené skladby:
  Haydn, J.: Symfonie - č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů. Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa.
  Mozart, W. A.: D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551., Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620.
 • 3. Skupina: výběr orchestrálních partů a sól pro konkurzní řízení symfonických orchestrů (víz studijní materiály).

Literature
 • Sprenkle, R., Ledet, D.: The Art of Oboe Playing, 1961, ISBN 0-87487-040-2
 • Goosens, L., Roxburgh, E.: Oboe, Macdonald and Janes, London 1977
 • Neumann, F.: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Schuring, M.,: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Assessment methods
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60246HOl