D60529l Accounting

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Lukáš Schön (lecturer)
Kateřina Kučerová (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:50–18:30 006
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku. DPH, Daň z příjmu fyzických osob. Seznámení s Daňovým přiznáním, výpočet čisté mzdy a základu daně.
  • 2. Rezervy a opravné položky v účetnictví (princip opatrnosti). Finanční účty, jejich struktura a význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, bankovní účty.
  • 3. Zásoby, jejich vymezení a způsob oceňování zásob. Význam zásob a základní účetní operace, klasifikace zásob, půstupy účtování.
  • 4. Účetní uzávěrka. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví. Inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih. Výpočet a zúčtování daně z příjmů právnických osob; Sestavení závěrečných účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow a výkazu změn ve vlastním kapitálu. Výroční zpráva - interpretace vykazovaných údajů.
  • 5. Rozpočetnictví v řízení podniku - hlavní podnikový rozpočet a jeho rozpad na operativní rozpočty, rozpočty režií; příprava, schválení, aktualizace rozpočtů, klouzavé rozpočty, kontrola rozpočtu.Rozpočet projektu - tvorba rozpočtu, finanční (směrný) plán, revize rozpočtů, varianty rozpočtů, vyhodnocení odchylek).
Teaching methods (in Czech)
Výukové formy: Semináře Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze
Assessment methods (in Czech)
Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno následujícími podmínkami: V semestru účast minimálně 70%; účast na dílčím písemném testu. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícím.
1. Průběžný test (30%)
2. Závěrečná zkouška (70%)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/D60529l