HJX00Al English

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
3/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Colleen Darlington (lecturer)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Guaranteed by
Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
HJX00Al/A: Tue 11:50–13:25 324, Thu 11:00–11:45 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/B: Wed 11:00–11:45 324, Thu 13:30–15:05 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/C: Tue 15:10–16:45 012, Thu 15:10–15:55 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/D: Mon 8:30–10:05 111, Wed 10:10–10:55 209, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/E: Wed 9:20–10:05 209, Wed 15:10–16:45 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/F: Tue 10:10–12:35 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/G: Tue 8:30–10:05 111, Wed 10:10–10:55 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/H: Mon 10:10–10:55 111, Thu 8:30–10:05 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/I: Wed 11:50–13:25 324, Thu 12:40–13:25 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/J: Tue 14:20–15:05 012, Wed 13:30–15:05 012, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/M: Mon 11:00–11:45 111, Wed 8:30–10:05 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/mirne_pokrocili: No timetable has been entered into IS.
HJX00Al/N: Wed 10:10–10:55 209, Wed 15:10–16:45 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Al/pokrocili: No timetable has been entered into IS.
HJX00Al/zacatecnici: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( HJX00Az English )
Angličtina pro hudební praxi: požadavky odpovídající úrovni A2/B1 SERR. Angličtina pro manažerskou praxi: B2+/C1 SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Angličtina pro hudební praxi: Cíle po absolvování 4 povinných semestrů: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B1+ až B2 SERR v oblasti gramatické, lexikální, komunikační a profesní (hudební terminologie, orientace v odborných textech s hudební tématikou, terminologie z hudebního prostředí. Angličtina pro manažerskou praxi: Cíle po absolvování 4 povinných semestrů: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 + až C1 SERR v oblasti gramatické a lexikální -osvojení slovní zásoby v oblasti kultury, hudební terminologie, korespondence, obchodní angličtiny, finanční angličtiny, smluvní terminologie. Angličtina pro hudební praxi I (po 1. ročníku) - úroveň B1 Angličtina pro hudební praxi II (po 2. ročníku)- úroveň B1+ až B2. Angličtina pro manažerskou praxi I (po 1. ročníku)- úroveň B1+ Angličtina pro manažerskou praxi II (po 2. ročníku)- úroveň B2+až C1 Nepovinný jazyk Angličtina (pro mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A2 po B2/C1. Specializovaný jazykový seminář (pro studenty magisterského programu) - min. úroveň B2
Learning outcomes (in Czech)
Být schopen komunikovat v běžných situacích, osvojit si širokou všeobecnou slovní zásobu. Velký důraz je kladen na odborný aspekt jazyka, to je na schopnost porozumět odborné komunikaci a orientovat se jazykově v hudebním prostředí. Získat jazykové předpoklady pro absolvování zahraničních turné a pobytů v zahraničí a vzdělávacích studijních pobytů, např. v rámci projektu Erasmus. Výstupy z výuky obecně směřují k profesním kompetencím.
Syllabus (in Czech)
 • Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Navázání na předchozí znalosti, rozšiřování slovní zásoby a zařazení doplňujících textů s různou hudební tématikou. Rozšiřování znalostí gramatiky. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Praktický nácvik porozumění mluvené angličtiny prostřednictvím dokumentárních filmů v angličtině o hudebních umělcích. Práce s propagačními materiály z hudebních festivalů a soutěží apod. Seznamování s kulturními reáliemi anglicky mluvících zemí (texty z různých publikací, videonahrávky). Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Angličtina pro hudební praxi I Angličtina pro hudební praxi II Angličtina pro manažerskou praxi I Angličtina pro manažerskou praxi II Nepovinná angličtina (mírně pokročilí, pokročilí) Specializovaný jazykový seminář
Literature
  required literature
 • Ivana Jarešová: The English Texts for Students of Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2012
 • English Texts for students of music management. Brno, JAMU 2009. info
  recommended literature
 • Tomáš Hajn (ed.): An English-Czech Reader for Students of Music. Brno, JAMU 2012
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 2011.
 • Časopis Business Spotlight. ECONOMIA a.s. Praha. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com
 • moodle.jamu.cz
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: přednáška (1 hodina) a seminář (2 hodiny) Metody výuky: Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), multimediální metoda. Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (moodle.jamu.cz)
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení semestru: Splnění 3 testů pro bezkontaktní výuku (e-learning )na moodle.jamu.cz. Závěrečný lexikálně-gramatický písemný test. V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů, popř. dílčích písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci, je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícími. U studentů hudební produkce se požaduje vyhotovení zadané práce (např. PR) + samostatný výstup v podobě prezentace. --- Před začátkem zimního semestru v 1. ročníku studenti absolvují vstupní lexikálně-gramatický test. Pokud v tomto testu studenti prokáží úroveň B1 (výsledek minimálně 75%), budou povinni v průběhu 1. a 2. ročníku navštěvovat pouze hodiny věnující se odborné terminologii, nebudou muset povinně navštěvovat hodiny zaměřené na gramatiku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/HJX00Al