DH0002l History of Visual Arts from the 20th century

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Orientace studentů v základních uměleckých projevech a osobnostech umění období 20.století. Znalosti témat a porozumění procesů tvorby, které jsou zásadní pro vývoj umění v průběhu 20. století. Na základě povědomí o historickém vývoji společnosti a sociálně-politické podmíněnosti kulturního kontextu jsou studenti schopni uplatnit znalosti z oblasti dalších společenských věd při vlastní interpretaci moderního a současného umění. Dovednost zařadit své dílo v souvislosti s aktuálním vývojem, erudovaně jej prezentovat, interpretovat a popularizovat nejnovější poznatky svého oboru a přesvědčivě je sdělovat členům odborné komunity a tím inovativním způsobem přispívat k rozvoji oboru pokud je to možné na mezinárodní úrovni.

Syllabus (in Czech)
 • Předmět zprostředkuje přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech umění dvacátého století z pohledu západního kontextu, zejména v Evropě, USA a Asii. Záměrem je seznámit studenty s tématy a problémovými okruhy, které určovaly vývoj umění předchozího století až po současnost.

  1. Přehled projevů moderny na přelomu 19. a 20.stol.
  - "premodernisté", pointilizmus, impresionizmus,
  - expresionizmus, fauvizmus
  2. Přehled projevů moderny na začátku 20.stol.
  - futurizmus, kubizmus,
  3. Přehled projevů moderny na začátku 20.stol.
  - Surrealizmus, DADA, Bauhaus
  4. Přehled projevů moderny na začátku 20.stol.
  - ruský konstruktivizmus, suprematizmus,
  - orfizmus, abstraktní umění
  5. Umění v polovině 20.stol.
  - abstraktní expresionismus, tašismus, colour-field painting,
  - op art, kinetizmus
  - neoavantgarda, neodada, informel, art brut
  6. Umění po II. světové válce
  - pop art, nová figurace 60.let, hyperrealismus, (neo)expresionismus
  - Fluxus
  7. Umění druhé poloviny 20.stol.
  - minimalismus a postminimalismus, instalace, objekt
  - konceptuální umění, strukturalizmus, procesuálnost, dematerializace umění
  - landart, umění ve veřejném prostoru, Site-specific art
  8. Umění druhé poloviny 20.stol
  - video art
  - multimediální instalace, interaktivní instalace, hyperstrukturalita
  - interface art, kyber art, augmentovaná realita
  9. Vrcholné projevy moderny na konci 20.stol. a počátku nového milénia.
  - postmoderní situace, transavantgarda, postmoderní, kritická a historická malba, postmoderní architektura
  - internet, digitalizace, globalizace, civilizmus, zpochybňování autorství ad.
  10. Hraniční projevy a další žánry umění 20.stol.
  - living theater, street art, socioart, fotografie, filmová tvorba atd.
Literature
 • E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1992. info
 • N. Stangos, Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, NY 1974. info
 • R. Weston, Modernism, Phaidon 1996. info
 • L. Cartwright, M. Sturken, Studia vizuální kultury, Praha: Portál 2009. info
 • M. Pachmanová (ed.), Neviditelná žena, Praha: One woman press 2002. info
 • M. de Micheli, Umělecké avantgardy 20. Století, SNKLU Praha 1964. info
 • R. Maillard a kol., Od Rodina po Moora, Tatran 1973. info
 • L. Kundera, Dada, Jazzová sekce 1983. info
 • V. Effenberger, Výtvarné projevy surrealismu, Odeon Praha 1969. info
 • J. Pijoan a kol., Dějiny umění 9 a 10, Odeon Praha 1974. info
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • E.L. Smith, Artoday, Slovart Praha 1999. info
 • I.F.Walther, Art of the 20th Century, Painting, Sculpture, New media, Photography, Taschen 2000. info
 • H.Belting, Konec dějin umění, Mladá fronta Praha 2000. info
 • W. Benjamin, "Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti", Dílo a jeho zdroj, Odeon Praha 1979. info
 • R. Huyghe a kol., Umění nové doby, Odeon Praha 1974, 4.sv. Encyklopedie umění nové doby. info
 • C. Greenberg, "Avantgarda a kýč." Revue Labyrint, 2000, č. 7-8. info
 • T. De Duve, "When form has become attitude - and beyond", S. Leung - Z. Kocur (eds.), Theory in Contemporary Art: From 1985 to the Present, Blackwell Publishing 2004. info
 • http://www.artcyclopedia.com/. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 5.
Teacher's information
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2018.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH0002l